Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání VO dne 13. 9. 2018

Zápis z jednání VO dne 13. 9. 2018

ČKAIT - VÝBOR OBLASTI OLOMOUC
Zápis ze schůze výboru dne 13. 9. 2018

1. Přítomni dle prezenční listiny

2. Upozornění na konec dalšího běhu CŽV v prosinci 2018.
• Všechny autorizované osoby musí prokázat, že se odborně vzdělávaly a to přes akce komory nebo individuálně.

3. Připravované exkurze CŽV v r. 2018
• Diskutovaná byla i druhá exkurze pro další pololetí - Znovuobnovení Libušína na Pustevnách. Kancelář Olomouc kontaktovala ředitele Valašského muzea v přírodě a zhotovitele, který nabízí možnost exkurze pro 20 osob. Vedení oblasti ještě do příštího výboru prověří další možnosti.

4. Informace o jednání na KÚOK – Stavba Olomouckého kraje
Dne 26. června se v kanceláři Ing. L. Níčeho uskutečnila schůzka s dalšími dvěma pracovníky úřadu a Mgr. Nasadilem z firmy OMNIS. Tématem byla příprava a zajištění dalšího kola soutěže Stavba Olomouckého kraje. ČKAIT měl zajistit členy odborné komise napříč místními organizacemi (ČKAIT, ČSSI, ČKA a SSP). Dalším tématem byl předběžný časový harmonogram jednotlivých kroků. V srpnu ČKAIT zaslal aktualizovaný seznam členů komise včetně kontaktů. Základní harmonogram nám již zaslala i fa. OMNIS.

5. Informace o dopisu ing. Karáska na naši oblast
Dne 27. 6. byla zaslána odpověď Ing. Karáskovi. Následně nás kontaktoval zástupce SPS a byl dohodnut další postup ve věci významných staveb uplynulého století.

6. CŽV – Exkurze na dálnici D1, stavby 0137 Lipník – Přerov o délce 14,3 km
byla dohodnuta se SKANSKOU již od dubna a dle dohody proběhla v odpoledních hodinách dne 11. 9. 2018. Bohužel z důvodu BOZP nebylo možné vyhovět všem zájemcům a celková kapacita 40 míst tak byla velmi rychle naplněna. Ke zdárnému průběhu akce přispěla nejen bezproblémová doprava, dobře připravený program zástupců firmy SKANSKA a.s., ale i krásné počasí. Účastníci exkurze byli seznámeni s:
- průběhem prací a skutečným harmonogramem,
- problémy a technickými komplikacemi na některých úsecích díla,
- novými postupy při přebírání a kontrole prací a
- nakonec jsme shlédli výstavbu tří mostů, zářezů pro dálniční těleso a provedení finálních povrchů komunikace.

7. Připravované CŽV
dne 18. 9. 2018 se uskuteční od 15.00 hod. přednáška „Aktuální změny v předpisech pro elektrotechniku“. Všem bude rozeslána elektronická připomínka.
Vedení výboru oblasti má za úkol projednat s přednášejícími ve druhém pololetí, zda budou ochotni prezentovat svoji přednášku současně i jako webinář.

8. Možnosti zatraktivnění VH ČKAIT v Olomouci
Kancelář Olomouc zajistila nákup výstražných vest, které budou kromě prezentačního využití předávány i účastníkům VH ČKAIT v Olomouci.

9. Ostatní
Mezi členy výboru byly diskutovány aktuální problémy komory a stavebnictví. Výbor oblasti nakonec schválil udělit jedno čestné členství za práci pro komoru a postoupí tento návrh na vedení ČKAIT.
Vedení oblasti rovněž odhlasovalo, že u seminářů a exkurzí, které jsou zaměřeny na jednu či dvě specializace a lze u nich očekávat zvýšený zájem nebo je z jiných důvodů omezen počet účastníků, budou mít členové příslušných specializací možnost předčasného přihlášení. V praxi by to mělo probíhat tak, že dostanou o 1 týden dříve pozvánku na akci.

10. Další schůzka VO bude dne 11. 10. 2018 od 16.00.

Dne 13. září 2018 Zapsal: Ing. Jiří Kožušníček