Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání VO dne 16. 5. 2019

Zápis z jednání VO dne 16. 5. 2019

ČKAIT - VÝBOR OBLASTI OLOMOUC
Zápis ze schůze výboru dne 16. 5. 2019

1. Přítomni dle prezenční listiny

2. CŽV – pro rok 2019
Po finalizaci termínů s BEA centrem a přednášejícími nám zůstávají pro I. pololetí roku 2019 tyto odborné přednášky:

• Bezpečný a efektivní návrh budov (PEIKKO Group) 11. 6. 2019 od 15.00
Na druhé pololetí roku 2019 jsme pro naši oblast schválili následující akce:
• Bezbariérové zásady ve vztahu k dopravním stavbám 17. 9. 2019 od 15.00
• Techn. a ekonomická proveditelnost zdrojů tepelné energie v budovách s téměř
nulovou spotřebou energie 15. 10. 2019 od 15.00
• Zelené střechy – nové trendy a vztah k NZÚ 5. 11. 2019 od 15.00
• Praktické zkušenosti z realizací systému větrání, topení a klimatizace
v budovách s téměř nulovou spotřebou energie. 19. 11. 2019 od 15.00
Pro následující měsíc již kancelář začala projednávat exkurzi na akci „Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. etapa B“. Zatím není rozhodnuto o přesné náplni exkurze ani termínu.

3. CŽV - Dozory ve výstavbě (opakovaná přednáška)
V úterý 30. 4. 2019 od 15.00 se uskutečnila čtvrtá přednáška tohoto roku, na které přednášející Ing. Jindřich Pater poskytl účastníkům řadu legislativních odkazů a praktických rad, které měly za cíl poskytnout AO všechno, co by měl dozor vědět a kde případně najde podrobnější informace. I přes opakované výzvy členům se jich 16 neomluvilo a nebylo již možné oslovit čekající náhradníky, kterých bylo 15. Již 5 AO dosáhlo počtu 3 neúčastí, kdy jim systém neumožní další přihlašování na odborné akce komory na dobu 1 roku.

4. CŽV - Impregnace konstrukčního dřeva
V úterý 14. 5. 2019 proběhla již pátá letošní přednáška, které byla zacílena poměrně úzce, ale i tak byla poměrně vysoká účast a ohlasy členů byly v drtivé většině kladné a s doporučením budoucího opakování. Oba dva přednášející byli připraveni a odpovídali i na průběžné dotazy z řad našich členů. Akce se zúčastnilo 39 AO a ohledně zpětné reakce jsme požádali přednášející o zaslání výsledků z krátkého dotazníku.

5. CŽV – příprava dalšího období v roce 2020
V současné době již máme v kanceláři několik nabídek na školení pro první pololetí roku 2020. Zatím bylo předběžně dohodnuto, že v rámci Stavotechu Olomouc bychom dali prostor několika nabídkám, které mají částečně i komerční překryv a samostatně využijeme nabídky semináře zejména pro dopravní specialisty. Rovněž bychom chtěli využít nabídky ČUZK, která byla pro tento rok z důvodu kapacit neprůchodná.

6. Projednání návrhů směřujících k řízení a chodu ČKAIT
Členové VO navázali na poslední diskuzi nad řadou problémů projednávaných na SD 2019 v Praze a každý z nich představil svůj návrh co je pro ČKAIT důležité a jaké vize a cíle by si měla komora vytýčit. Po vzájemné rozpravě bylo vybráno několik témat a námětů, které se byly přijaty a po dalším zpřesnění je bude náš zástupce oblasti prezentovat na setkání všech předsedů oblastí v Praze. Další rozprava nad vybranými tématy pak ještě dále probíhala na diskuzním fóru na webu.
Jedním z důležitých výstupů jednání byla i shoda nad realizací kratší dotazníkové akce mezi AO v naší oblasti, která má být zaměřena na kontakt jednotlivých osob s ČKAIT a jejími pohledy na celou naši organizaci.

7. Ostatní
V měsíci květnu proběhne porada stavebních úřadů v Olomouci, na kterou jsme byli pozvání a výbor oblasti souhlasí s účastí předsedy na této akci. Na dalším jednání pak bude ostatní kolegy informovat.

8. Šestá řádná schůzka VO v tomto roce se uskuteční dne 20. 6. 2019 od 16.00.

Dne 22. května 2019

Zapsal: Ing. Jiří Kožušníček