Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání VO dne 21. 3. 2019

Zápis z jednání VO dne 21. 3. 2019

ČKAIT - VÝBOR OBLASTI OLOMOUC
Zápis ze schůze výboru dne 21. 3. 2019

1. Přítomni dle prezenční listiny

2. CŽV – pro rok 2019
Po finalizaci termínů s BEA centrem a přednášejícími nám zůstávají pro I. pololetí roku 2019 tyto odborné přednášky:
• Standardy odvodnění pro město Olomouc 9. 4. 2019 od 15.00
• Dozory ve výstavbě (opakovaná přednáška) 30. 4. 2019 od 15.00
• Impregnace konstrukčního dřeva (Bochemie) 14. 5. 2019 od 14.00
• Bezpečný a efektivní návrh budov (PEIKKO Group) 11. 6. 2019 od 15.00
Na druhé pololetí roku 2019 jsme schválili následující akce:
• Bezbariérové zásady ve vztahu k dopravním stavbám 17. 9. 2019 od 15.00
• Techn. a ekon. proveditelnost zdrojů tepelné energie v budovách s téměř
nulovou spotřebou energie 15. 10. 2019 od 15.00
• Zelené střechy – nové trendy a vztah k NZÚ 5. 11. 2019 od 15.00
• Praktické zkušenosti z realizací systému větrání, topení a klimatizace
v budovách s téměř nulovou spotřebou energie. 19. 11. 2019 od 15.00

3. CŽV Dozory ve výstavbě
V úterý 5. 3. se uskutečnil druhý seminář tohoto roku a přednášející Ing. Jindřich Pater poskytl účastníkům řadu legislativních odkazů a praktických rad, které měly za cíl poskytnout AO všechno, co by měl dozor vědět a kde případně najde podrobnější informace. Vzhledem k významnému převisu zájemců o přednášku byla aktuálně zařazena shodná přednáška na 30. 4. od 15.00. Opětovně se potvrdil problém s neomluvenou absencí na přednáškách, což znemožňuje dalším zájemcům účast na semináři. Již řada AO se bohužel blíží počtu 3 neúčastí, kdy jim systém neumožní další přihlašování na odborné akce komory.

4. Stavba roku 2018 Olomouckého kraje
Hodnocení přihlášených (až na dvě, který byly vyřazeny z dalšího posuzování) staveb probíhalo v měsíci únoru a březnu 2019 a celá porota se shodla, že v některých kategoriích bylo velmi problematické najít z mnoha kvalitních děl ty nejlepší stavby. Po několika jednáních poroty a osobních prohlídkách staveb zařazených do druhého kola bylo 6. 3. hlasováním rozhodnuto o vítězích v jednotlivých kategoriích staveb. Slavnostní vyhlášení celé soutěže je pak naplánováno na pondělí 25. 3. 2019 v sále Vlastivědného muzea v Olomouci. Z důvodu dodržení pravidel soutěže není možné zveřejnit výsledky dříve než po 25. 3. a v příštím zápisu tedy budou nejlepší stavby uvedeny.

5. Návrhy z ostatních VH
VO se opětovně zabýval závěry z jednotlivých VH a dohadoval se na nad využitelností některých témat i pro naši oblast a o tom jak se k některým tématům postavit při hlasování na SD 2019 v Praze.
Platí dohoda, že do příštího roku vznikne podkladový materiál, který by měl být určen pro širší prezentaci našich návrhů.

6. Sdružení delegátů 2019 v Praze
Ze zvolených zástupců na VH 2019 v Olomouci se nemůže SD 2019 zúčastnit jen Ing. Mikula, místo kterého určil předseda jednu ze zvolených náhradnic - Ing. Janu Černou.

7. Žádost o příspěvek na odbornou exkurzi
V uplynulém měsíci byla na naši kancelář doručena jedna žádost o příspěvek na odbornou zahraniční exkurzi. Vzhledem ke splnění podmínek (tzn. účast na VH, řádné placení příspěvků ČKAIT a splnění CŽV) bylo žádosti vyhověno.

8. Čtvrtá řádná schůzka VO v tomto roce se uskuteční dne 11. 4. 2019 od 16.00.

Dne 21. března 2019

Zapsal: Ing. Jiří Kožušníček