Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání Výboru oblasti dne 18.6.2015

Výbor oblasti dne 18.6.2015
Zápis ze schůze výboru

1. Přítomni dle presenční listiny

2. Odborná exkurze na Kanalizační sběrač v Přerově se uskutečnila s účastí 40 členů.
Poděkování Ing. Kožušníčkovi za zajištění akce.

3. CŽV na II. pololetí 2015 – sdružená pozvánka byla rozeslána všem členům oblasti e-mailem a
je umístěna na webových stránkách ČKAIT s možnosti přihlášení.

4. Podnět k přezkoumání Územního plánu Olomouce. Dopis MMR z 8.12.2014 byl předán
členům VO.

5. Článek o odborné exkurzi na BALUO Olomouc + foto byl zaslán redakční radě Z+i ke
zveřejnění. Autorem je Ing. Drábek, foto Ing. Kožušníček.

6. Odborná exkurze EXPO 2015 Miláno je přihlášeno 44 osob. VO odsouhlasuje příspěvky ve výši
2000,- Kč na člena ČKAIT pro: Ing. Dočkalík, Ing. Hošek, Ing. Majer, Ing. Mikula, Ing. Mikulec,
Ing. Najdekr, Ing. Najdekrová, Ing. Němeček, Ing. Rochovanský, Ing. Svoboda, Ing. Šoukal,
Ing. Toušková, Ing. Vaculín.

7. Firma KOMA MODULAR – výrobce modulů z nichž je pavilon v Miláně postaven – přislíbila, že
pro nás dne 26.9. – 27.9.9.2015 zajistí odborný výklad v ČR pavilonu. Rovněž souhlasí
s odbornou exkurzí do její výrobní haly, v termínu po naší návštěvě EXPA a po domluvě VO.

8. Přednáška „Využití internetových a cloudových služeb ve stavební činnosti“ – získali jsme
informace, jak si ušetřit starosti s nákupem programů a udržováním vlastního IT parku. Jak
vylepšit efektivitu práce. Poděkování Ing. Majerovi. Doporučení pro šíření osvěty v rámci ČKAIT
- přednášky i v dalších oblastech
- pravidelné příspěvky do Z+i
- domluvit s IC ČKAIT Praha
Námět do diskuze – zpětná vazba v přínosu přednášek pro členy ČKAIT.

9. Informace ze schůzky OK v Praze dne 26.5.2015.
- digitalizace - vše, co se týká členů od podání žádosti
- v pondělí 15.6.2015 pan Jendruščák z ČKAIT Praha nainstaloval zařízení k počítači s
komorovou databází pro digitalizaci
- komora vydá vlastní poštovní známku – jako ceninu – určenou pro reprezentativní
korespondenci. Na oblast dostaneme 10 archů.
- ztráta deníku, bude se zvažovat, jestli oblast bude moci vydávat deník a přijímat peníze
- burza práce na webu ČKAIT – nabídka, poptávka zaměstnání není zpoplatněna

- plán publikací na 3.čtvrtletí - Panelové systémy
- Navrhování nosných konstrukcí – zjednodušený návrh
- Historické omítky
- Diagnostika dřevěných staveb

- ČKAIT připravuje Standardy pracnosti – hodinové tabulky – členové VO obdrželi materiály
- v kolegiu rady Vlády – Ing. Mládek – za ČKAIT Ing. Křeček
- nepodařilo se prosadit technický dozor stavebníka
- bude výběrové řízení na komorového právníka
- komorové aktivy – cílit připomínky k zákonům
- středisko autorizací – Ing. Zimová
- pojištění – GRECO připravilo manuál a bude od června předáván při slibech

10. Sporadicky docházejí e-maily pro elektronické zasílání Z+i.
Průběžné dotazy na pojištění a připojištění
Průběžné dotazy – co může technik
Dotazy na zpracování požární zprávy
Stavební deník – je nutné prostudovat, jestli není v zadávacích podmínkách uvedena nutnost
respektovat vnitřní vyhlášky zadavatele

11. Byl vydán „Jednací řád autorizační zkoušky ČKAIT“. Předpokladem k vykonání rozdílové
zkoušky je praxe v oboru autorizace, vykonaná průběžně po dobu alespoň 7 let.

12. Různé – inspekční cesta do OK Olomouc
- CŽV – tepelná čerpadla
- statici – architekti
- přestavba tržnice Olomouc
- umělý vodácký kanál v Olomouci

Příští schůzka VO bude 17.9.2015

Zapsala : Ing. Najdekrová V Olomouci dne 18.6.2015