Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání výboru oblasti dne 21.5.2015

Výbor oblasti dne 21.5.2015
Zápis ze schůze výboru

1. Přítomni dle presenční listiny

2. DVD Profesis obdrželi všechny stavební úřady Olomouckého kraje

3. Odborná exkurze „Výstavba kanalizačních sběračů Přerov“ je zajištěno na 26.5.2015 – úterý. Autobus je objednán a bude přistaven na parkovišti u vodáren, odjezd 14.30 hod. VO exkurzi odsouhlasil. Ing. Kožušníček je odborným garantem. Pozvánky jsou všem členům oblasti rozeslány a pozvánka a možnost přihlášení je i na www. termínová listina.

4. CD – Dopravní stavby je k dispozici na OK k vyzvednutí pro obor dopravní stavby.

5. Seminář „Moderní metody zakládání a rizika s tím spojena“ - účast 105 členů. Přednášející Doc. Masopust – teoretické i praktické znalosti – vynikající přednáška.

6. V časopise „Stavebnictví 5/15“ je uveřejněný článek – Výstavba kanalizačních sběračů Přerov. Významné stavby Ol. kraje se daří v časopise úspěšně prezentovat.

7. KOMA MODULAR – Vizovice – společnost vyrábí moduly, ze kterých se staví bytové domy, školky, školy. Z modulů je postaven i český pavilon na EXPO 2015 v Miláně. Po skončení výstavy bude pavilon převezen do ČR nebo vydražen. OK navrhuje zajistit odbornou exkurzi do firmy KOMA dle možnosti firmy.

8. Odborná exkurze EXPO 2015 Miláno. Ing. Janoušková slíbila rozeslat informaci a nabídku z celostátní databáze – rozesláno bylo 20.5.2015. Přihlásili se další zájemci a k dnešnímu dni je 36 smluv.

9. Připomínky AO k návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek. Členové VO obdrželi připomínky.

10. Placení členských poplatků za rok 2015. Členové VO obdrželi souhrn všech poplatků.

11. Zkušební komisaři – z oblasti vyhledávat zkušební komisaře z praxe. Členové VO podle možností doplní a nahlásí OK.

12. Profesis – spolupráce z oblasti – jednání s Ing. Janouškovou.

13. Dotazy na OK – normy ČSN – jejich ceny.

14. Energetičtí specialisté – Zelená úsporám. Energetický posudek vypracovaný energetickým specialistou podle vyhlášky č. 480/2012 Sb. To je požadovaný dokument pro Nová zelená úsporám 2015.

15. Zjednodušený přístup přes „wordovský“ dokument Google Apps k jednotlivým tématům navrhovaný Ing. Majerem byl zaslán středisku IT ČKAIT k využití. Používání BIM – je nutné, aby to fungovalo napříč profesemi i úřady.

16. VO byl seznámen s výsledky hospodaření OK.

17. Další schůzka VO bude 18.6.2015

V Olomouci, dne 21.5.2015 zapsala Ing. Najdekrová