Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání výboru oblasti dne 23.4.2015

Zápis z jednání výboru oblasti dne 23.4.2015

Výbor oblasti dne 23.4.2015

Zápis ze schůze výboru

 1. Přítomni dle presenční listiny
 2. Shromáždění delegátů 2015:
  - Schválilo úpravu řádu – jsou umístěny na www.ckait.cz
  - Vzato na vědomí – standardy profesních úkonů – jako součást PROFESISu a doporučuje členům jejich používání pro obor pozemní stavby. A 4.1. – standardy
  Vyúčtování delegátů bylo provedeno. Účast 78% - Olomouc.
  Program, volby, usnesení vše na www.
  VO navrhuje na příští VH navrhnout pro volby delegátů počet 5.
 3. VO odsouhlasil akce CŽV na II. pololetí 2015.
  15.09.2015 - Vady a realizace staveb
  06.10.2015 – Posouzení vlivu na životní prostředí – okruh účastníků novela platná od 1.4.2015.
  3.11.2015 – Energeticky úsporné navrhování budov „s téměř nulovou spotřebou energie“ od 1.1.2016 – povinnost pro 1. skupinu budov
  24.11.2015 – Sanace nestabilních zateplování a zdvojování ETICS. Upevňování předmětů na ETICS bez vzniku tepelných mostů
  01.12.2015 – Rok platnosti územního plánu Olomouce; zkušenosti a nové návrhy na změnu územního plánu
 4. Schůzka stavebních úřadů bude 29.4.2015. Po domluvě s vedoucí odboru Ing. Mazurovou, oblastní kancelář předá všem stavebním úřadům DVD Profesis.
 5. Exkurze na BALUO v Olomouci proběhla 21.4.2015 s vysokou účastí členů oblasti. Článek připraví Ing. Drábek.
 6. Seznamování studentů s novými technologiemi – přiblížit praxi ve firmách a informovat o situaci na současném trhu práce. Žádost od HK Olomouc. 18. května v BEA centrum cca 10.00 hod. OK po domluvě doporučila firmu STOMIX.
 7. Přednáška dne 2.6.2015 – využití internetových a cloudových služeb ve stavební činnosti. VO doporučuje z přednášky zaznamenat a publikovat článek – využití pro členy ČKAIT v časopisu Stavebnictví nebo Z+i. Ing. Majer a p. Minář.
 8. Návrh na přednášku „Ochrana staveb před působením vody a vlhkosti“ od DEK a.s. VO doporučuje zařadit do CŽV.
 9. Elektronická pomůcka pro projektanty – efektivní zpracování textových částí projektové dokumentace www.edoku.cz. VO obdrželi email s nabídkou. VO doporučuje řešit komerční cestou.
 10. Připomínky k návrhům legislativy. Ing. Švub doplnil aut. inženýra jako rovnocennou právní úpravu. OK požádala aut. inženýry ve funkcích vedoucích odborů na úřadech, kteří připomínky neposlali. Tento způsob nelze realizovat. VO doporučuje tuto činnost profesionalizovat.
 11. Rok platnosti ÚP Olomouce – zkušenosti a nové návrhy na změnu ÚP. Telefonicky vedoucí odboru Ing. Černý přednášku přislíbil. Na emailovou poštu zatím neodpověděl. Další kontaktování s Ing. Černým zajistí Ing. Najdekrová.
 12. Poruchy vozovek – přednáška v rámci Stavotechu. Velmi úspěšná a navštívená. O publikaci Ing. Zajíčka a kolektiv „Technologie stavby vozovek“ je zájem a jsou velmi pochvalné reference od členů pro možnost konkrétního použití v praxi.
 13. Na 1.12.2015 je předběžně plánovaná přednáška o ÚP Olomouc, po ukončení společenské posezení na závěr roku společně s OP ČSSI. Operativně OK zajistí jiný odborný program, pokud se na přednášce nedohodneme.
 14. Návrh exkurze na rekonstrukci vily na Šibeníku v Olomouci od členů oblasti. Vzhledem k soukromému vlastníkovi a malé nemovitosti OK doporučuje domluvit exkurzi přes OP ČSSI.
 15. Ing. Kožušníček zajišťuje článek o rekonstrukci kanalizačního sběrače – v Přerově se záměrem publikování v časopise Stavebnictví. Návrh na odbornou exkurzi v termínu květen 2015 s ohledem na postup prací. Odjezd z Olomouce v 15.00 hod.
 16. Soutěž „Stavba roku 2014 Olomouckého kraje“ – článek a fotodokumentace budou publikovány v časopise Z+i č. 2/2015
 17. VO navrhl oslovit a zapojit do činnosti v projektu PROFESIS pana Václava Mastného a využít jeho zkušenosti do PROFESIS – TDI – udržovat a doplňovat. Případně další témata domluvit s Ing. Janouškovou.
 18. Zelená úsporám. Je možné podávat žádosti.

Další schůzka VO bude 21.5.2015

Dne 23.4.2015 zapsala Ing. Najdekrová