Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání výboru oblasti Olomouc dne 14.1.2016

 1. Přítomni dle presenční listiny

 2. Příprava a zajištění VH
  • sál je zajištěn
  • občerstvení, předběžná objednávka bude upřesněna v pondělí 18.1.2016. Zatím je objednáno pohoštění pro 150 osob.
  • bylo pozváno 22 hostů
  • účast přislíbilo 16 hostů
  • VO navrhla kandidátku delegátů na SD v Praze 9 kandidátů + 3 náhradníci
  • zpráva o činnosti OK je připravena, VO ji odsouhlasil
  • moderování – Ing. Staněk
  • volby, komise – Ing.Tužín
  • usnesení – Ing. Drábek
  • presence – členové výboru + tajemnice + pí. Lavičková + publikace
  • návratek k dnešnímu dni je od 93 členů
  • ubytování a večeře v hotelu Trinity
  • prodej knih v předsálí
  • profesionální fotograf je zajištěný
  • v diskusi vystoupí pojišťovací makléř
  • propagační materiály firem v předsálí

 3. Náměty na CŽV a odborné exkurze z návratek na VH

 4. Seminář pro I.pololetí 2016 byly rozeslány e-mailem a poštou členům bez e-mailu

 5. Územní plán – 23.11.2015 zaslal předseda ČKAIT Ing.Pavel Křeček dopis na Magistrát Olomouc, ve kterém trvá na pořízení změny územního plánu a aby náklady zaplatil pořizovatel ÚP, který předmětnou nezákonnost dopustil.

 6. USB flash jsou připraveny a budou členům VH předávány při podpisu na prezenční listinu. Moderátor upozornění přítomné na šetrné otevření flashky.

 7. Hromadné čtení norem na IČO ČKAIT - po prověření nelze realizovat

 8. Návrh delegátů na SD v Praze dne 19.3.2016 je připravený a odsouhlasený.

 9. Doporučené exkurze v roce 2014: dle aktuální rozestavěnosti staveb
  • Fenix Office centrum-dům ve standardu 2020 v Jeseníku + středisko Kouty
  • Moderní sportovní hala v Prostějově , v Lipníku (podle rozhodnutí zast.)
  • Rekonstrukce tramvajové tratě 1.máje v Olomouci
  • Rekonstrukce zámku v Prostějově
  • Stavba nové městské knihovny v Šumperku
  • Národní telemedicínské centrum FN v Olomouci
  • Rekonstrukce obchodního domu Prior na bytový dům v Kroměříži
  • Polyfunkční dům Sokolská v Olomouci
  • nadjezd Přerov + dálnice
  • III.etapa protipovodňových opatření

 10. Členové VO obdrželi návrh termínů schůzek pro rok 2016.

 11. Přednášky ,školení nebo představení nových produktů formou webináře, to je úkol pro další akce CŽV, získat souhlas od přednášejících.

 12. Zprávy a informace č.1/2016. Uzávěrka podkladů „ Shrnutí průběhu valné hromady + foto, kvalitní, pohled do sálu,na řečnický pult a do kuolárů“ – do 21.1.2016 .Takový je požadavek.

 13. 12.1.2016 jsme obdrželi pozvánku od primátora města k účasti na besedě Olomouc- naše město. Cílem je diskuze o problémech a prioritách rozvoje města.Nový strategický plán města Olomouce. Besedy se za OK ČKAIT zúčastnili Ing.Jiří Kožušníček a Ing.Anežka Najdekrová a VO podali informace.

 14. Profesní aktiv Geotechnika. Z oblasti bude v aktivu pracovat Ing.Pavel Marek, který přešel do naší oblasti z Brna.

 15. VO doporučuje pozvat poslance na setkání v domě ČKAIT v Praze: za Olomoucký kraj – MUDr.Jitka Chalánková, Ing.Marian Jurečka, Martin Novotný, Ing.Roman Váňa, Mgr.Jiří Zemánek Ing.Martin Tesařík - senátor

 16. Dotazy na oblasti: předání proj.dokumentace v digitální podobě + souhlas s převedením autorských práv na investora, po platnosti nových vyhlášek zapracování výsledků měření hluku do projektové dokumentace, dotaz na projektanty pro Zelenou úsporám.

Příští schůzka VO bude 18.2.2016

V Olomouci dne 14.1.2016 Zapsala Ing. Najdekrová