Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z VO 15. 2. 2018

Zápis z VO 15. 2. 2018

ČKAIT - VÝBOR OBLASTI OLOMOUC
Zápis ze schůze výboru dne 15. 2. 2018

1. Přítomni dle prezenční listiny
2. Informace o VH oblasti Olomouc
• Za kandidáty do Dozorčí komise ČKAIT Brno byly zvoleni: Ing. Radovan Mikula a Ing. Vladimír Puda.
• Po konání VH byl na první schůzce členů výboru zvolen nový předseda výboru - Ing. Jiří Kožušníček.
3. Volba zástupce předsedy oblastní kanceláře Olomouc.
• po hlasování zvolených členů oblasti byl zvolen Ing. Majer
4. Úkoly vyplývající pro Výbor oblasti z usnesení a diskuzních příspěvků,
• Zajistit plnění plánu činnosti pro rok 2018,
• Aktivně se podílet na soutěži Stavba roku Olomouckého kraje,
• Pokračovat ve spolupráci s OP ČSSI, SPS a ČKA
• Získávat členy pro práci v aktivech,
• Spolupracovat s odbornými školami – Den otevřených dveří,
• Sledovat investiční akce a zajistit exkurze na zajímavé stavby,
• Spolupracovat s krajem a magistrátem.
5. Návrhy témat na CŽV z návratek a z VH Olomouc.
• Stavební dozor, kontrola staveb,
• Dopravní stavby,
• Rekuperace a smart domy,
• Poruchy stavebních konstrukcí,
• Z oboru elektro – silnoproud,
6. Doporučené exkurze pro rok 2018 - Náměty na exkurze z VH Olomouc:
• Ostrava Nové Vítkovice, základy baziliky Nanebevstoupení panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradu, nový pavilon FN v Olomouci v pasivním energetickém standardu (investor již předal nabídku na exkurzi), severní Čína,
7. Zpráva do Z+I byla Ing. Najdekrovou do uzávěrky odeslána. Skoro všechny se potýkají s malou účastí a naše oblast je cca s 8,14% účastí průměrná.
8. Účast na setkání s poslanci kraje
Dne 5. 2. proběhla akce OHK - setkání s poslanci kraje. Na této akci jsem poskytl základní informace o ČKAIT a přednesl a vyjádřil se ke 2 probíraným tématům.
9. CŽV – Finance a daně
Seminář proběhl 6. 2. za vysoké účasti (51 osob) a účastníci kromě dotazů vyjádřili i svoji spokojenost s akcí. 10 se neomluvilo.
10. Delegáti na SD v Praze dne 24. 3. 2017 jsou schváleni VH v počtu 10 delegátů + 3 náhradníci.
11. Termín VH na rok 2019 je 21. 1. 2019 od 15.00, mimořádně v pondělí!
12. Žádost o příspěvek na odbornou exkurzi
Od letošního roku přijal výbor upřesňující podmínky: 1. včasné placení členských příspěvků, 2. splnění podmínek CŽV a 3. účast na VH oblasti Olomouc (alespoň 2x za poslední 4 roky). V případě splnění všech tří podmínek bude přiznána podpora v plné výši a při splnění 2 podmínek v ½ výši.
13. Organizační změny:
- úřední hodiny Pondělí a Středa od 8.00 – 12.00 a od 13.00 – 16.00,
- evidence neúčasti na CŽV od letošního roku a s tím spojené omezení při dalším přihlašování (systém 3x neomluveno = další rok bez možnosti účasti na akcí CŽV),
14. Ostatní: - informace ohledně nových změn v zákonech a vyhlášek

15. Další schůzka VO bude dne 16. 3. 2018 od 16.00.

Dne 16. února 2018 Zapsal: Ing. Jiří Kožušníček