Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z VO 16. 2. 2017

Zápis z VO 16. 2. 2017

VÝBOR OBLASTI DNE 16. 2. 2017
Zápis ze schůze výboru
1. Přítomni dle prezenční listiny

2. Zhodnocení VH:
- Organizace a průběh VH, prodej odborných publikací v předsálí, DVD Profesis a stavební pomůcka pro všechny účastníky VH,
- Účast hostů – bylo pozváno 19 hostů, zúčastnilo se 12 hostů,
- Diskuze – investiční činnost – výhled v Olomouci, novela Stavebního zákona - urychlení povolovacího procesu záleží také na stavebníkovi, nedostatky ve využívání autorského a technického dozoru.
- Informace o publikacích ČKAIT a o Profesisu,
- Cena ČKAIT a vyhlášení i ceny ČKAIT veřejnosti,
- Připojištění AO,
- zvolení delegátů na SD v Praze dne 25. 3. 2017, účast nutná.

3. Úkoly vyplývající pro Výbor oblasti z usnesení a diskuzních příspěvků,
- Zajistit plnění plánu činnosti pro rok 2017,
- Aktivně se podílet na soutěži Stavba roku 2016 Olomouckého kraje,
- Pokračovat ve spolupráci s OP ČSSI, SPS a ČKA
- Získávat členy pro práci v aktivech,
- Spolupracovat s odbornými školami – Den otevřených dveří,
- Sledovat investiční akce a zajistit exkurze na zajímavé stavby,
- Spolupracovat s krajem a magistrátem.

4. Do Z+I byl odeslán článek o VH s fotodokumentací.

5. Náměty na odborné semináře a návrhy exkurzí z návratek na VH:
- Ceny projektových prací a inženýrské činnosti,
- Vady monolitických konstrukcí, vady Aku zdiva,
- Malé domácí elektrárny,
- Navrhování a realizace zděných konstrukcí z cihelného sytému Heluz,
- Zateplování staveb,
- Montáž a závady oken,
- Z oboru elektro – silnoproud,
- Exkurze: D1 Lipník – Přerov, ing. Jiří Valášek ŘSD, vodní dílo Šance, obnova žel. trati a stanice Jeseník.
- Další návrhy na odborné semináře bude řešit VO.

6. Termín VH na rok 2018 je 23. 1. 2018.

7. Návrh exkurzí v roce 2017 – dle aktuální rozestavěnosti staveb:
- Údolní nádrž – Skalička,
- Horní Bečva – úpravy,
- Tančírna – Račí údolí,
- Nádraží – Jeseník,
- Pivovar – Hanušovice.

8. Navržený kandidát do StS – ing. Zdeněk Tomek, požadované materiály OK zaslala řediteli ČKAIT.

9. Soutěž Stavba roku 2016 Olomouckého kraje, první schůzka poroty se konala 15. 2. 2017 na Krajském úřadu. Následně bude provedena prohlídka objektů a jejich hodnocení.

10. Žádost o příspěvek na odbornou exkurzi – VO vyhovuje žádostem:

- Ing. Josef Špalt – Dánsko 8. – 13. 6. 2017, výše 2000,- Kč,
- Ing. Irena Tyksová - „ , výše 2000,- Kč,
- Ing. Josef Svoboda – Hamburk – 4. -8. 5. 2017, výše 500,- Kč

11. ÚP Olomouc – magistrát opětovně požadoval připomínku k návrhu Souboru změn IA. Po konzultaci legislativní komise zaslala odpověď, že město Olomouc se s rozhodnutím musí vypořádat bez dalších připomínek a intervencí ČKAIT na základě Rozhodnutí vydaného KÚ Moravskoslezského kraje.

12. Dotazy na dokladovost dokumentace pro stavební povolení – statické posouzení, členům VO byla rozdána odpověď OK zasílaného AO na jejich dotazy.

13. Životní jubilea členů oblasti v roce 2017 – OK věnuje průběžně pozornost výročím členům oblasti a zasílá přání, u významných výročí květinovým i osobním dárkem.

14. Členové VO projevili zájem o prohlídku zrekonstruovaného objektu Atelieru-r, Šrotova vila – kulturní památka. Prohlídka se uskutečnila s výkladem Ing. Pospíšila, majitelem objektu 16. 2. 2017 v 15, 30 h.

15. Poptávka projekčních kapacit na projektování optických a metalických sítí – VO odsouhlasil rozeslání poptávky pro AO příslušného oboru.

16. Informace:
- nový atomový zákon zpřísňuje požadavek na stavby, nutnost stanovení radonového indexu při návrhu umístění nové stavby nebo při změně dokončené stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi při ohlášení nebo žádosti o SP,
- ČKAIT prověřuje odbornou úroveň hostujících osob a dohlíží na jejich profese,
- Havárie střechy tělocvičny v České Třebové.

17. Další schůzka VO bude dne 16. 3. 2017

Zapsala: Ing. Anežka Najdekrová Dne 16. 2. 2017