Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z VO 16. 3. 2017

Zápis z VO 16. 3. 2017

VÝBOR OBLASTI DNE 16. 3. 2017
Zápis ze schůze výboru

1. Přítomni dle prezenční listiny

2. Shromáždění delegátů na SD v Praze dne 25. 3. 2017, zúčastní se všichni zvolení delegáti.

3. Nový seminář v rámci doprovodného programu veletrhu STAVOTECH dne 30. 3. 2017 – byl domluven s ing. Janem Zajíčkem na téma „Aktuální problémy při stavbě a opravách komunikací“. Všichni členové obdrželi pozvánku.

4. DVD Profesis – kvůli chybným datům byla na OK dodána zásilka 160 ks nových DVD na výměnu.

5. Dne 8. 3. 2017 se uskutečnila druhá schůzka poroty soutěže Stavba Olomouckého kraje 2016. Vyhlášení výsledků soutěže bude 27. 3. 2017 ve Vlastivědném muzeu v Olomouci.

6. Stavebním úřadům bude DVD Profesis předáno s již novým diskem.

7. Žádost o příspěvek na odbornou exkurzi – VO vyhovuje žádostem:
- Ing. František Vaculín – Hamburk – 4.-8. 5. 2017, výše 2000,- Kč,
- Ing. Miroslav Mikulec - „ , výše 2000,- Kč,

8. CŽV na II. Pololetí 2017 – návrhy a příprava:
- Vady nosných konstrukcí – technik ZAPA ing. Grebík,
- Akustika – RNDr. Jiří Matěj,
- Montáž a závady oken,
- Vady dřevostaveb,
- Navrhování a realizace zděných konstrukcí z cihelného systému HELUZ – ing. Kobza,
- Nové trendy v rozvodech pitné vody ve vnitřních instalacích vč. Aplikací nano antibakteriálních trubek HP trend – ing. Stejskal
- Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., §16, odst. 7,

9. Exkurze v roce 2017 – dle aktuální rozestavěnosti staveb – zajistí OP ČSSI.
Reakce na náš zájem o exkurzi v Bratislavě – VO navrhuje exkurzi rozdělit na 2 fáze:
- Hrubá stavba + zahájení opláštění,
- Instalace TZB v rozpracovanosti.

10. Dopis ředitelky odboru stavebního řádu ing. Marcely Pavlové – jako odpověď na dopis ing. Křečka, VO byl obeznámen.

11. Nepřiměřená délka řízení na stavebních úřadech – obecné stížnosti členů ČKAIT. Článek ve Zpravodaji 11/2016.

12. Přednáška o Hospodaření s dešťovou vodou byla hojně navštívena a byla úspěšná. Prezentace byla rozeslána všem účastníkům přes Úschovnu.

13. Informace:

- Společný pokyn MMR a ČÚZK – platí od 1. 4. 2017,
- Výměna DVD Profesis,
- Tisková konference – kvalita veřejných staveb – 15. 3. 2017,
- Hlídač platnosti norem ČSN,
- Cihlový dům budoucnosti – soutěž.

14. Z+I č. 2/2017 – prezentace staveb soutěže Stavba Olomouckého kraje 2016 – zajistí ing. Anežka Najdekrová.

15. Podněty ing. Michala Majera k webu ČKAIT.

16. Hospodaření OK – byly předloženy výsledky za leden-únor 2017.

17. Kvalita veřejných staveb z pohledu odborníků ČKAIT.

18. Další schůzka VO bude dne 20. 4. 2017

Zapsala: Ing. Anežka Najdekrová Dne 16. 3. 2017