Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z VO 18. 5. 2017

Zápis z VO 18. 5. 2017

VÝBOR OBLASTI DNE 18. 5. 2017
Zápis ze schůze výboru

1. Přítomni dle prezenční listiny

2. CŽV pro 2. pololetí 2017 – návrh seminářů byl zaslán do kanceláře ČKAIT Praha ke schválení.

3. Seminář BIM 2017 – zkušenosti z praxe
Informační modelování staveb – cesta k digitalizaci stavebnictví, hlavní efekt BIM pro uživatele. Rozložení celkových nákladů během životnosti stavby:
- návrh 2%,
- realizace 34%
- správa a údržba 64%
Odborné znalosti je ¼ , velmi důležité jsou dovednosti IT,
BIM koordinátor je nutný – stará se o data, postupy, kontrolu dat,
Vše řešit ve smlouvě – BEP pravidla pro BIM do smlouvy, ve smlouvě řešit také přístup k modelu.
MPO do července 2017 navrhne koncepci. Vize – do r. 2027 elektronické povolení.
Podle zákona o ZVZ par. 103 - zadavatel může požadovat BIM.

4. Doplnění materiálu do almanachu 25 let ČKAIT. Aktuální společná fotografie členů VO a další.

5. SH Hustopeče nad Bečvou – investor se rozhodl změnit původní návrh příhradového vazníku na plnostěnný lepený vazník.

6. ÚP města Olomouce: V textové části byl zrušen text 15.1 – na základě rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 21. 9. 2016.

7. Inženýrský den v Brně dne 26. 4. 2017 „Návrat života do historických center měst“- nová stavební kniha. Ochrana hodnot území, živá centra měst. Důležitý ÚP měst – řešit vylidňování center a ubývání služeb.

8. Dotazy na OK:
- Odpovědný zástupce – z toho plynoucí odpovědnost,
- Občansko-právní sousedské spory,
- Doklad odbornosti člena ČKAIT pro členské státy EU.

9. Hospodaření OK za období 4/2017 – členové VO byli seznámeni.

10. Informace:
- MPO normy
- Oprávnění provádět statické výpočty
- Rozsah oprávnění autorizovaného technika
- Poskytování kopií PD
- Energetické auditorství
- Fotovoltaická střecha
- Novela SZ
- Urbanistický projekt roku - soutěž

11. Diskuze na téma odborné exkurze oblasti, VO navrhuje uskutečnit exkurzi po prázdninách.

12. DVD Profesis -bylo předáno ing. Mazurové pro všechny stavební úřady v kraji.

13. Investiční akce v Přerově – informace podal ing. Majer.

14. Další schůzka VO bude dne 15. 6. 2017

Zapsala: Ing. Anežka Najdekrová Dne 18. 5. 2017