Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z VO 20. 4. 2017

Zápis z VO 20. 4. 2017

VÝBOR OBLASTI DNE 20. 4. 2017
Zápis ze schůze výboru

1. Přítomni dle prezenční listiny

2. Shromáždění delegátů na SD v Praze dne 25. 3. 2017, zúčastnili se všichni zvolení delegáti z Olomouce:

- Požadavek na experta v novele SZ zatím neprošel,
- Kvalita práce AO,
- Co neumím, musím zadat odborníkovi,
- Není čas na výchovu mladých inženýrů,
- Konference pro statiky,
- Zlepšit kvalitu a vzdělávání AO,
- Zákony nás svazují,
- BIM – mladší generace s tím bude určitě pracovat,
- MMR – Serafín má úkol vytvořit veřejnou knihovnu,
- Robotizace - sledovat,
- Školy budou učit podle programů ne podle oborů,
- Vady staveb – vypracování metodiky,
- Krajské stavby by se měly stát součástí celorepublikové „Stavby roku“,
- Pomoc menším municipalitám – seznam expertů ČKAIT,
- Expertíza – hned na začátku návrhu,
- ČKAIT – jeho ceny jsou jen vodítkem pro rozhodování,
- ČKAIT požaduje, aby ministerstvo vytvořilo podklad pro veřejné zakázky,
- Železnice – vysokorychlostní tratě – spolupráce ČKAIT, rychlé propojení se záp. Evropou,
- Podzemní stavby – nejsou zmapovány,
- Rozsah pracnosti dokumentace – metodika Špalek + Štěpán,
- Rozsah technického dozoru, mohl by se stát vybranou činností,
- BIM – vláda vyjádřila podporu a uložila do června 2017 zpracovat koncepci BIM, byla snaha zavést povinnost,
- 150 let založení SIA,
- 25 let ČKAIT,
- Paměť staveb – propagace staveb + osobnosti ve stavebnictví + firmy cena ve stavebnictví, každý může publikovat na webu,
- Cena ČKAIT 2016 – 8 poct, 3 ocenění,
- Vyhlášení ceny Inženýrské komory 2017 – 9. ročník.

3. Cena Inženýrské komory 2017 – přihlášky do 31. 10. 2017 na OK Olomouc. Na oblasti vyzvat a připomenout, zajistí OK a členové VO.

4. VO akce CŽV na II. Pololetí 2017:

12. 9. 2017 - Nové trendy v rozvodech pitné vody ve vnitřních instalacích
10. 10. 2017 - Energetická náročnost budov
7. 11. 2017 – Vady dřevostaveb
28. 11. 2017 – Nové trendy v navrhování z cihelného systému HELUZ

5. Schůzka stavebních úřadů bude 11.-12. 5. 2017, je domluveno předání DVD Profesis pro všechny úřady kraje ing. Mazurovou.

6. Hospodaření oblasti za leden-březen 2017 – členové VO byly seznámeni s výsledky.

7. Výroční členská schůze OP ČSSI Olomouc 11. 4. 2017. Za ČKAIT se zúčastnila ing. Najdekrová. Je zájem, aby putovní výstav ke 150. výročí SIA byla instalována i v Olomouci. OK Olomouc ve spolupráci s OP ČSSI Olomouc je ochotná výstavu zajistit. VO odsouhlasil finanční spoluúčast na zajištění výstavy formou smlouvy o zapůjčení výstavy 150 let SIA – mezi ČKAIT a ČSSI.

8. Inženýrský den v Brně dne 26. 4. 2017 – pavilon A výstaviště „Návrat života do historických center měst“.

9. OK přeposlala registrační kód pro volnou vstupenku na stavební veletrh v Brně všem členům oblasti.

10. Vyhlášení výsledků soutěže „Stavba roku Olomouckého kraje 2016“ proběhlo 27. 3. 2017. Do Z+I byl odeslán článek Představujeme oblast Olomouc, vč. výsledků soutěže a fotodokumentace. Rovněž článek o soutěži a jejich výsledcích s fotodokumentací byl odeslán do krajských novin.

11. Činnost a působení oblastní kanceláře ČKAIT Olomouc, článek a foto členů VO byl zaslán Ing. Janouškové k výročí 25 let založení ČKAIT do připravovaného almanachu.

12. Žádost člena oblasti o stanovisko k projektu Sportovní hala Hustopeče nad Bečvou. Do doby vyšetření havárie haly v České Třebové doporučuje Aktiv statiků zvýšenou opatrnost a důslednou kontrolu při navrhování a provádění obdobných konstrukcí.

13. VO byl seznámen s informací o leteckém snímkování.

14. Různé: dotazy na OK – požadovaná autorizace pro parkovací místa, - autoriz. inženýr zpracoval PD, vybral stavení firmu a vykonává technický dozor – je to možné? - zatékání a vlhkost v bytovém domě – dotaz starostky.

15. Součinnost členů VO při hledání AO – ing. Jiří Kovařík – Jeseník

16. Ing. Švub podal informaci o stavebním polystyrenu – upozornění.

17. Ing. Majer navrhuje na Facebooku zřídit veřejný a uzavřený profil jako další komunikační prostředek. Uzavřený – pouze po odsouhlasení administrátorem. Otevřený pro veřejnost. Cílem je získat zájemce pro sledování zpráv a informací.

18. Další schůzka VO bude dne 18. 5. 2017

Zapsala: Ing. Anežka Najdekrová Dne 20. 4. 2017