Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z VO dne 12. 9. 2019

Zápis z VO dne 12. 9. 2019

ČKAIT - VÝBOR OBLASTI OLOMOUC
Zápis ze schůze výboru dne 12. 9. 2019

1. Přítomni dle prezenční listiny

2. CŽV – pro druhé pololetí roku 2019
• Bezbariérové zásady ve vztahu k dopravním stavbám 17. 9. 2019 od 15.00
• Techn. a ekonomická proveditelnost zdrojů tepelné energie v budovách s téměř
nulovou spotřebou energie 15. 10. 2019 od 15.00
• Zelené střechy – nové trendy a vztah k NZÚ 5. 11. 2019 od 15.00
• Praktické zkušenosti z realizací systému větrání, topení a klimatizace
v budovách s téměř nulovou spotřebou energie. 19. 11. 2019 od 15.00
Z důvodu zaneprázdnění investora i zhotovitele stavby, se nám nepodařilo dohodnout exkurzi na akci „Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. etapa B“ ještě v tomto roce, ale máme od zhotovitele příslib pro rok 2020.

Na období prázdnin nebyl plánován žádný seminář a neproběhla ani žádná exkurze.

3. CŽV na 1. pololetí 2020
Kancelář vybrala z mnoha požadovaných témat seminářů a nabízených možností následující:
• Technický dozor stavebníka-jeho postavení a úloha 4. 2. 2020 od 15.00
• Provádění a kontrola výkopů v komunikacích 3. 3. 2020 od 15.00
• Mapové podklady pro projektování 7. 4. 2020 od 15.00
• Odborná diskuze AO se zástupci stavebního úřadu, vodoprávního úřadu,
odboru dopravy a územního rozvoje, KHS a hasičů 5. 5. 2020 od 15.00
• Panelové domy a neodborné zásahy 9. 6. 2020 od 15.00
Kromě těchto seminářů se budeme snažit o spolupráci s organizátorem akce STAVOTECH a dohodnout s ním další odborná školení, která by se uskutečnila v rámci této jarní výstavy.

4. Projednání návrhů směřujících k řízení a chodu ČKAIT
Naši oblastní nabídku na zajištění dotazníkového šetření mezi AO využily kanceláře v Karlových Varech, Praze, Plzni, Hradci Králové a Pardubicích. V současné době je aktivní dotazování v oblasti Liberec.
Poměrně široce byly diskutovány závěry z dotazníkové akce, která ukázala, že mezi jednotlivými kraji jsou velmi malé rozdíly a stejně tak návrhy na zlepšení stavu nebo kritické připomínky se poměrně dobře shodují. Ze získaných závěrů bylo vybráno osm nejčastějších a představeny byly i návrhy na jejich naplnění. VO pověřil předsedu, aby tyto závěry prezentoval na podzimním jednání v Praze a snažil se získat širší podporu pro obecné komorové problémy a navržené způsoby řešení.

5. Žádost o příspěvek na odbornou exkurzi
V měsíci červenci a srpnu byly na naši kancelář doručeny tři žádosti o příspěvek na odbornou zahraniční exkurzi, VO posoudil splnění podmínek pro udělení, 1 příspěvek byl schválen v plné výši ( 2000,- Kč), 2 příspěvky byly redukované ( 1000,- Kč) vzhledem k částečnému splnění podmínek (tzn. účast na VH, řádné placení příspěvků ČKAIT a splnění CŽV).

6. Ostatní
Předseda oblasti informoval ostatní kolegy o závěrech z jednání na KÚOK a na MmOl, na kterých byla obou organizacím nabízena možnost využití našich oblastních komorových seminářů a diskutována byla i možnost využití jejich zasedacích sálů pro akce ČKAIT. Základní informace a komentář poskytl předseda i o setkání, které mělo za cíl spojit OHK, developery a architekty ve spolek Platformy olomouckých architektů a stavitelů. Ten by chtěl více prosazovat nové projekty ve výstavbě. Společný závěr byl takový, že taková činnost není zcela v souladu s náplní a prací ČKAIT a do chodu připravovaného spolku se nezapojíme.

7. Osmá řádná schůzka VO v tomto roce se uskuteční dne 17. 10. 2019 od 16.00.

Dne 20. června 2019

Zapsal: Ing. Jiří Kožušníček