Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z VO dne 17.10.2019

Zápis z VO dne 17.10.2019

Zápis ze schůze výboru dne 17. 10. 2019

1. Přítomni dle prezenční listiny

2. CŽV – pro druhé pololetí roku 2019
• Zelené střechy – nové trendy a vztah k NZÚ 5. 11. 2019 od 15.00
• Praktické zkušenosti z realizací systému větrání, topení a klimatizace
v budovách s téměř nulovou spotřebou energie. 19. 11. 2019 od 15.00

3. CŽV - Bezbariérové zásady ve vztahu k dopravním stavbám
V úterý 17. 9. 2019 od 15.00 se uskutečnila sedmá přednáška tohoto roku, na které přednášející Ing. Renata Zdařilová Ph.D. poskytla účastníkům řadu velmi jasný přehled co by měl každý z nás vědět nebo alespoň registrovat. Následně pak může využít i poskytnutou prezentaci, kde podrobné informace získá. Přednáška byla hodnocena kladně, o čemž svědčí i řada dotazů řešených po ukončení přednášky. I přes opakované výzvy členům se jich 6 neomluvilo a nebylo již možné oslovit čekající náhradníky. Již 5 AO dosáhlo počtu 3 neúčastí, kdy jim systém neumožní další přihlašování na odborné akce komory na dobu 1 roku.

4. CŽV - Techn. a ekonomická proveditelnost zdrojů tepelné energie v budovách s téměř nulovou spotřebou energie
V úterý 15. 10. 2019 od 15.00 proběhla osmá přednáška, která byla zaměřena na zdroje tepelné energie pro budovy NSE. Volně bude na tuto přednášku navazovat i seminář plánovaný na 19. 11., který však bude více cílen na reálné zkušenosti. Přednášel ing. Jan Schwarzer, PhD. z Prahy. Semináře se zúčastnilo 56 AO + 3 pracovníci MMOl, 10 přihlášených se nedostavilo a neomluvilo.

5. CŽV na 1. pololetí 2020
Kancelář vybrala z mnoha požadovaných témat seminářů a nabízených možností následující:
• Technický dozor stavebníka-jeho postavení a úloha 4. 2. 2020 od 15.00
• Provádění a kontrola výkopů v komunikacích 3. 3. 2020 od 15.00
• Mapové podklady pro projektování 7. 4. 2020 od 15.00
• Odborná diskuze AO se zástupci stavebního úřadu, vodoprávního úřadu,
odboru dopravy a územního rozvoje, KHS a hasičů 5. 5. 2020 od 14.00
• Panelové domy a neodborné zásahy 9. 6. 2020 od 15.00
Kromě těchto seminářů se budeme snažit o spolupráci s organizátorem akce STAVOTECH a dohodnout s ním další odborná školení, která by se uskutečnila v rámci této jarní výstavy.
Pro druhé pololetí 2020 chceme zařadit do plánu akci pro specialisty elektrotechnického zařízení.

6. Projednání návrhů směřujících k řízení a chodu ČKAIT
Dotazníkového šetření, do kterého se zapojily kanceláře v Karlových Varech, Praze, Plzni, Hradci Králové. Pardubicích, Liberci a Ostravy bylo ukončeno a souhrnné výsledky máme zpracovány do připravené prezentace na listopadové jednání předsedů oblastí v Praze. Očekáváme, že by zde mohly být šířeji diskutovány nejčastější připomínky a doporučení AO objevujících se v dotazníkovém šetření.

7. Žádost o příspěvek na odbornou exkurzi
V měsíci září a říjnu dorazila do kanceláře jedna žádost o příspěvek na odbornou exkurzi. Vzhledem k tomu, že podmínky pro přidělení nebyly splněny, nebylo žádosti vyhověno.

8. Ostatní
Předseda oblasti informoval ostatní kolegy o závěrech z jednání ohledně sestavení kandidátky na SD 2020 v Praze, kde se budou volit zástupci do komorových orgánů. Jelikož ještě není seznam zcela uzavřen, bylo by předčasné uveřejňovat konkrétní jména. Nicméně se budeme snažit o zvýšení počtu našich oblastních zástupců v centrálních orgánech.

9. Byl projednán návrh na spolupráci s polskou inženýrskou komorou z pobočky v Opoli, kterou nám předala OK Ostrava. Navázání navrhované formy spolupráce mezi oběma pobočkami členové VO nyní nepovažují za aktuální.

Devátá řádná schůzka VO v tomto roce se uskuteční dne 14. 11. 2019 od 16.00.

Dne 17. října 2019

Zapsal: Ing. Jiří Kožušníček