Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z VO dne 18.2.2016

VÝBOR OBLASTI DNE 18.2.2016
Zápis ze schůze výboru
 1. Přítomni dle presenční listiny

 2. Zhodnocení VH – organizace a průběh VH, prodej publikací v předsálí, DVD Profesis a USB pro účastníky VH.
  Účast hostů – omluvil se hejtman Ol. kraje i primátor Olomouce. Z důvodu nemoci ředitel SPŠ Lipník nad Bečvou. Ostatní pozvaní hosté se zúčastnili.
  Diskuze : Soutěž Cena ČKAIT, informace o stavebnictví v Olomouckém kraji, investice v Olomouci, kritické připomínky k řešení soudních sporů, návrh na hodnocení účelnosti Investic, přístup k normám, návrh na anketu časopisů, které jsou pro členy zajímavé.
  Zvolení delegátů na SD v Praze dne 19.3.2016 – účast nutná.

 3. Úkoly vyplývající pro Výbor oblasti z usnesení a diskusních příspěvků
  • zajistit plnění plánu činnosti pro rok 2016
  • aktivně se podílet na soutěži Stavba roku Olomouckého kraje
  • pokračovat ve spolupráci s OP ČSSI a SPS a ČKA
  • získávat přednášejícího pro formu webináře
  • získávat členy z oblasti pro práci c aktivech
  • spolupracovat s odbornými školami – Den otevřených dveří
  • sledovat investiční akce a zajistit exkurze na zajímavé stavby
  • spolupracovat s krajem a magistrátem

 4. Do Z+i byl odeslán článek o Valné hromadě i s fotodokumentací.

 5. Náměty na odborné semináře a návrhy exkurzí z návratek na VH
  • technologie zasněžování
  • exkurze do střediska Kouty nad Desnou
  Další návrhy na odborné semináře bude řešit VO

 6. Termín VH na rok 2017 je 17.1.2017.

 7. Návrh na exkurzi
  VO doporučuje zajistit společně s OP ČSSI odbornou exkurzi na testovací budovu Fenix v Jeseníku.
  Účelem projektu je ověřit spolupráci střešních FVE s domovními bateriemi a distribučními „smart grid“ tak, aby prokázala výhodnost tohoto řešení pro provozovatele energetické soustavy i pro uživatele.
  Organizaci zajišťovat s Ing. Kalinou – členem ČKAIT z Jeseníku, domluvit čas a termín.
  VO doporučuje čtvrtek a dopravu zajištěným autobusem.

 8. Zákon č. 258/2000 Sb.
  § 77 odst. 1-4, odst. 5, odst. 3 – zda musí být provedeno měření hluku i v místech, kde prokazatelně hluk není a jakým způsobem je možné toto „nehlučné“ území prokazovat.
  Ing. Křeček zaslal tento dotaz dopisem ministrovi.

 9. Zasedání komise DR Brno bude v oblastní kanceláři dne 3.3.2016

 10. Soutěž Stavba roku 2016 Olomouckého kraje. Vzhledem k personálním změnám na KÚ je nutné s přípravou začít po volbách. Předběžné jednání zahájí Najdekrová s pověřeným pracovníkem.
 11. OK zaslala návrh pro neveřejnou část www. – návrhy zákonů a podobně, ke kterým se má komora vyjadřovat, tak aby členové mohli podávat návrhy.

 12. Žádost o příspěvek 2000,. Kč na odbornou exkurzi – Berlín – město z popela povstalé pro Ing. Milenu Slováčkovou, Paříž – křížem krážem pro Ing. Josefa Špaltu
  VO žádostem vyhovuje. VO doporučuje sledovat účast žadatelů o příspěvek na VH

 13. Nejnižší cena – článek p. předsedy Ing. Křečka v časopise Stavitel 02

 14. Poplatky za technické normy – článek rozdán členům VO

 15. Postavení odboru koncepce a rozvoje v řízeních. Po konzultaci s úřady, bude odbor koncepce a rozvoje dotčeným orgánem po novelizaci stav zákona.

  Příští schůzka VO je 17.3.2016


  V Olomouci dne 18.2.2016 zapsala Ing. Anežka Najdekrová