Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z VO dne 19. 4. 2018

Zápis z VO dne 19. 4. 2018

ČKAIT - VÝBOR OBLASTI OLOMOUC
Zápis ze schůze výboru dne 19. 4. 2018

1. Přítomni dle prezenční listiny

2. Informace o:
- aktualizaci dat z oblasti Olomouc na webu komory.

3. Návrhy témat na 2. pololetí CŽV
• Aktuální změny v předpisech a normách pro elektrotechniku – (dohodnuta přednáška Ing. Létala na 18. 9. 2018),
• SW a technická podpora fy. Wavin při návrhu a realizaci HDV (hospodaření s dešťovou vodou) dohodnuta na 16. 10. 2018,
• Centrum pasivního domu – téma přednášky a termín konání bude upřesněn v 18. týdnu¨
• Vzduchotechnika se zaměřením na RD – (dohodnuta přednáška Ing. Swarzera na 20. 11. 2018).
Z ostatních návrhů zůstává na rok 2019:
• Rekonstrukce plochých střech – DEK,
• Impregnace konstrukčního dřeva – Bochemie a.s.,
• Stavební fyzika – denní proslunění, osvětlení a stínění – ČVUT Praha,
• Práva a povinnosti stavbyvedoucího, technického dozoru a autorského dozoru.
• Komíny a kouřovody – Komínservis Praha, HZS,
Po diskuzi byl vybrán na 2/2 rok 2018 jen seminář firmy Wavin Ekoplastik s doporučením na návrhy a realizaci HDV a členové oblasti se shodli i na oslovení Centra pasivního domu s přednáškou týkající se návrhu a výstavby.
4. Doporučené exkurze pro rok 2018
• nový pavilon FN v Olomouci v pasivním energetickém standardu (investor již předal nabídku na exkurzi a v současné fázi jsme před odladěním konečného harmonogramu. Exkurze se uskuteční 25. 4. 2018 od 15.00.
• Dálnice D1 Lipník – Přerov je předběžně dohodnuta se SKANSKOU a měla by proběhnout v měsíci září (bude upřesněno dle postupu výstavby).

5. CŽV – Změny v normách a předpisech týkajících se stavby vozovek
Přednáška Ing. Zajíčka na Stavotechu se uskutečnila za účasti 46 osob. Bohužel se opět 6 účastníků neomluvilo a 6 dorazilo bez řádného objednání.
Seminář proběhl 22. března 2018. Po dvou hodinové přednášce, která byla přehledně připravena bylo dohodnuto, že přednášející poskytne účastníkům přes oblastní komoru i elektronickou verzi.

6. CŽV – Novela stavebního zákona
Přednáška proběhla za velké účasti členů – 132 (z toho 12 neomluvených a 12 přišlo navíc) dne 10. 4. 2018 ve velkém sále BEA centra v přízemí. Ing. Marcela Pavlová (náměstkyně ministryně MMR) byla velmi dobře připravená a zodpovězena byla i řada dotazů přítomných.

7. Zvolení delegáti na SD v Praze dne 24. 3. 2017 za naši oblast, se účastnili celého jednání a hlasovali o mnoha bodech řešených na tomto jednání.
Celkem bylo prezentováno 182 delegátů z 200 zvaných.
Shromáždění delegátů (SD) schválilo:
Výroční zprávu ČKAIT za rok 2017, obsahující zprávy o činnosti orgánů Komory a kanceláří Komory, tištěnou jako součást materiálů (příloha pozvánky) projednávaných na tomto shromáždění delegátů a doplněnou předsedou ČKAIT Ing. Pavlem Křečkem a prof. Ing. Františkem Hrdličkou, CSc.
Zprávu o hospodaření ČKAIT za rok 2017, tištěnou jako součást Výroční zprávy ČKAIT zaslanou jako přílohu k pozvánce na SD a doplněnou Ing. Františkem Mrázem.
Rozpočet ČKAIT pro rok 2018 v rozsahu jednotlivých kapitol, tištěný jako součást Výroční zprávy za rok 2017.
Vytvoření fondu darů v částce 200 tis. Kč, fondu reprezentačního v částce 100 tis. Kč pro rok 2018 a fondu investičního v částce 0 Kč pro rok 2018.
Členský poplatek pro rok 2019 ponechat ve výši 3000 Kč a i výši sníženého poplatku ponechat na částce 1000 Kč při zachování stávajících podmínek.
Změnu Organizačního řádu, Profesního a etického řádu, Disciplinárního a smírčího řádu, předložené na dnešním Shromáždění delegátů, doplněné a opravené o odsouhlasené změny a archivované v kanceláři ČKAIT Praha.
Vyhlášení XV. ročníku Ceny inženýrské komory pro rok 2018.
Dále byly poměrně široce projednávány změny řádů a připravované záměry stavebních úprav ČKAIT v Praze.
8. Připravované CŽV
se dne 15. 5. 2018 uskuteční od 15.00 hod. přednáška „Novela atomového zákona – Radon v budovách“. Všem bude rozeslána elektronická připomínka.

9. Žádost o příspěvek na odbornou exkurzi
ing. Svoboda (snížený příspěvek 500,- Kč) na exkurzi 7. - 11. 6. 2018 Švýcarsko byl pro člena naší oblasti schválen.

10. Ostatní
informace ohledně nových změn vyhlášek a zajímavostí (kopie podkladů byly poskytnuty členům výboru).

11. Další schůzka VO bude dne 17. 5. 2018 od 16.00.

Dne 19. dubna 2018 Zapsal: Ing. Jiří Kožušníček