Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z výborové schůze - 1/2019

Zápis z výborové schůze - 1/2019

Z Á P I S
z výborové schůze OK ČKAIT Liberec konané dne 22. 1. 2019 od 15:00 h.

Přítomni: členové výboru OK a hosté (viz prezenční listina).

Informace předsedy Ing. K. Urbana:
1. Navrženo 7 osob + 2 náhradníci na SD 2019 (30.3.19):
- Ing. Urban, p. Keller, Ing. Vojtíšková, Ing. Vitouš, Ing. Chval, p. Kracík, p. Šír. Náhradníci: Ing.
Ulrych, Ing. Koch.
2. Nedávat příspěvky na odb. exkurze těm členům, kteří neabsolvují běh CŽV (ujednání ze schůze tajemnic v Praze 11/2018).
3. V roce 2019 budou výplatní pásky zasílány e-mailem, proto byla do stávající DPP doplněna kolonka - email. Začne se používat tento nový
formulář. Sděleno Ing. Hnízdilem.
4. Pí Pavlů odeslala do Prahy seznam AO, kterým bude vystaven certifikát odbornosti za CŽV 6. běh (74 osob).
5. Kontrola činnosti a hospodaření OK byla provedena 22. 1. 2019. Kontrolu provedl člen DR ČKAIT Ing. Martin Šafařík za účasti člena Dozorčí
komise Ing. Vladimíra Moce, předsedy OK Ing. Karla Urbana a tajemnice OK Alexandry Pavlů. Kontrola neshledala žádné nedostatky a
pochybení.
6. Informace k novému pronajímateli místností pro ČKAIT a k přestěhování zasedací místnosti a knihovny do nových prostor. Nepotřebný
nábytek bude vyřazen z majetku OK při lednové inventuře.

Závěr:
- příští porada se bude konat 18. 2. 2019 od 15:00 hodin.

Zapsala Alexandra Pavlů, tajemnice ČKAIT Liberec.