Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z výborové schůze - 2/2019

Zápis z výborové schůze - 2/2019

Z Á P I S
z výborové schůze OK ČKAIT Liberec konané dne 18. 2. 2019 od 15:00 hodin.
Přítomni: členové výboru OK a hosté (viz prezenční listina).

Informace Ing. Karla Urbana:
1. Shrnutí průběhu VH, projednání diskuzních příspěvků z VH
2. Informace k novému pronajímateli kanceláře OK. Stěhování OK do 3 místností,
zbytek má nájemce firma REPOS.
3. Žádost o finanční příspěvek na odbornou exkurzi do Bruselu, kterou zaslal Ing.
Bambuch. Členové výboru odsouhlasili příspěvek ve výši 2.000,- Kč.
4. Informace ke „Stavbě roku 2019“ – jednání zástupců ČKAIT a ČSSI na LK.
5. Na podnět Ing. Klepáčkové byla přečtena výzva předsedy Ing. Křečka: obsah a rozsah
dokumentace pro povolení stavby (nový termín zavedený věcným záměrem), měl
odpovídat současnému rozsahu a obsahu dokumentace pro vydání společného
povolení (viz § 1d vyhlášky č. 499/2006 Sb.), samozřejmě v souladu s § 6a odst. 2
vyhlášky č. 499/2006 Sb. Členové výboru souhlasí s názorem Ing. Křečka

Závěr:
- Další společná výborová schůze se bude konat v pondělí 18. 3. 2019 od 15:00 h.

Zápis provedla tajemnice ČKAIT Liberec Alexandra Pavlů.