Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z výborové schůze - 3/2019

Zápis z výborové schůze - 3/2019

Z Á P I S
z výborové schůze ČKAIT Liberec konané dne 18. 3. 2019 od 15:00 hodin.
Přítomni: členové výboru OK a hosté (viz prezenční listina).

Informace předsedy Ing. Karla Urbana:
1. Požádal členy výboru o kontrolu nových žádostí o autorizaci, které byly schváleny.
2. Shromáždění delegátů v Praze se bude konat 30. 3. 2019, pozvánky rozesílá ČKAIT PRAHA.
3. Žádost na členy výboru o náměty na semináře pro II. pol. 2019, zejména pro AO v oboru dopravní stavby. Termín předání témat do Prahy je do 30.4.19.
Jedním z námětů je: „Atypické prosklené obvodové pláště“ (který se neuskutečnil v únoru a je přesunut pro II. pol.). Dalším domluveným návrhem na školení je: „PREFA
Aluminiumprodukte – střešní a fasádní systémy“.
4. V úterý 12.3.19 proběhl seminář na téma „Vnitřní rozvody vody“ za účasti 17 AO.
5. V úterý 26.3.19 se bude konat seminář na téma „pojištění profesní odpovědnosti a řešení škod“.
6. Kontroly deníků AO jsou naplánovány na pondělí 29.4. od 8:00 do 10:30 hodin. Je pozváno 27 AO, ti kteří se nedostavili na minulé kontroly. Z toho jedna pozvánka byla
zaslána doručenkou do vl. rukou. Kontroly provede Ing. Moc a Ing. Koch.
7. Informace k soutěži „Stavba roku LK“: soutěž přejmenována na „Soutěž Karla Hubáčka“.
8. Informace o náhlém úmrtí Ing. Tomáše Prince (člen výboru ČSSI Liberec).

Závěr:
- další výborová schůze se bude konat v pondělí 29. 4. 2019 od 15:00 h.

Zapsala tajemnice OK Liberec: Alexandra Pavlů.