Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z výborové schůze - 4/2019

Zápis z výborové schůze - 4/2019

Z Á P I S
z výborové schůze OK ČKAIT Liberec konané dne 29. 4. 2019 od 15:00 h.
Přítomni: členové výboru (viz prezenční listina).

Informace předsedy Ing. Karla Urbana:
1. Předány členům výboru ke kontrole nové žádostí o autorizaci. Byly schváleny.
2. Informace k průběhu Shromáždění delegátů v Praze 30. 3. 2019.
3. Téma seminářů pro II. pol. 2019, byly odeslány do Prahy 18.4.19: „Požární bezpečnost staveb“, „Atypické prosklené obvodové pláště“, „PREFA
Aluminiumprodukte – střešní a fasádní systémy“, „Okružní křižovatky v ČR 1998 - 2018.
4. Kontroly deníků AO proběhly 29.4.19 od 8:00 do 10:20 hodin za účasti 7 AO, bylo pozváno 27 AO, Kontroly provedl Ing. Moc a Ing. Technik.
5. Informace k soutěži „Stavba roku LK“.

Diskuse:
Ing. Sedlický - podal jeden námět na seminář pro další období: „Bezpečnost a ochrana zdraví ve stavebnictví“.
Ing. Chval - upozornil na nepřiměřenost odpovědnosti za dílo, bez promlčecí doby a retroaktivitu v některých případech.

Závěr:
- další výborová schůze se bude konat v pondělí 20. 5. 2019 od 15:00 h.

Zapsala tajemnice OK Liberec: Alexandra Pavlů.