Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z výborové schůze - 6/2019

Zápis z výborové schůze - 6/2019

Z Á P I S
z výborové schůze OK ČKAIT Liberec konané dne 24. 6. 2019 od 15:00 h.

Přítomni: členové výboru OK a hosté (viz prezenční listina).

Informace předsedy Ing. K. Urbana:
1. Předány členům výboru ke kontrole nové žádost o autorizaci, které byly schváleny.
2. Informace ke „Stavbě roku LK 2019“.
3. Informace z porady předsedů oblastí ČKAIT, konané v 5/2019 v Praze.
4. Informace k plánovanému „Diáři ČKAIT 2020“.
5. Jelikož bude páté číslo Z+i věnováno naší oblastní kanceláři, požádal členy výboru o
náměty do tohoto časopisu. Termín dodání do 9/2019.
6. Návrh na příspěvek na odbornou exkurzi do Belgie pro pana Strašila ve výši 2.000,- Kč byl
členy výboru odsouhlasen.

Diskuse:
Ing. Sedlický:
- navrhnul, aby byly sdělovány aktuální informace ze „Stavby roku LK“ uvedené na webu na
seminářích pořádaných naší oblastí,
- požádal pí Pavlů o e-mailové zaslání plánovaných seminářů na II. pololetí 2019.

Závěr:
- další výborová schůze se bude konat v pondělí 30. 9. 2019 od 15:00 h.

Zapsala Alexandra Pavlů, tajemnice OK ČKAIT Liberec