Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z výboru oblasti 12. 1 2017

Zápis z výboru oblasti 12. 1 2017

VÝBOR OBLASTI DNE 12. 1. 2017
Zápis ze schůze výboru

1. Přítomni dle prezenční listiny

2. Příprava a zajištění VH:
- Sál je zajištěn,
- Občerstvení, předběžný počet bude upřesněn 15. 1. 2017, zatím je objednáno pohoštění pro 150 osob,
- Hosté – bylo pozváno 19 hostů, účast přislíbilo 12 hostů,
- VO navrhl kandidátku delegátů na SD v Praze – 10 kandidátů + 3 náhradníci,
- Zpráva o činnosti OK je připravena, VO ji odsouhlasil,
- Moderování – ing. Staněk,
- Volby, komise -ing. Tužín,
- Usnesení – ing. Drábek,
- U prezence – členové výboru + tajemnice + paní Lavičková,
- Návratek k dnešnímu dni je 85,
- Ubytování a večeře pro hosty je zajištěné v hotelu Trinity,
- Profesionální fotograf je zajištěn,
- Diskuse – vystoupí pojišťovací makléř s novými informacemi o skupinovém připojištění členů

3. Návrhy témat na CŽV a odborné exkurze z návratek na VH.

4. Semináře pro 1. pololetí 2017 byly rozeslány emailem a poštou členům bez emailu.

5. Stavební pomůcka bude členům oblasti předána na VH při podpisu na prezenční listinu.

6. Návrh delegátů na SD v Praze dne 25. 3. 2017 je připravený a odsouhlasený VO v počtu 10 delegátů + 3 náhradníci.

7. Doporučené exkurze v roce 2017 – dle aktuální rozestavěnosti staveb:
- KOMA MODULAR – firma, která si odvezla bude využívat pavilon z výstavy v Miláně,
- Moderní sportovní hala v Prostějově,
- Prodloužení tramvajové tratě v Olomouci – pravděpodobně až v r. 2018,
- Sportovní hala v Lipníku,
- Dálnice D1 Lipník – Přerov,
- Obnova Libušína po požáru,
- Polyfunkční dům Sokolská v Olomouci po kolaudaci,
- II.B etapa protipovodňových opatření v Olomouci,
- Stavba městské knihovny v Šumperku

8. Členové VO obdrželi návrh termínů schůzek pro rok 2017 a odsouhlasili je.

9. Zprávy a informace č. 1/2017 – uzávěrka podkladů - shrnutí průběhu valné hromady + kvalitní foto – pohled do sálu, na řečnický pult a do kuloáru – do 20. 1. 2017.

10. Den otevřených dveří na školách – školám byla předána odborná literatura a DVD Profesis.

11. Odborná exkurze dne 1. 12. 2016 byla úspěšná a společenské setkání na závěr roku rovněž.

12. Ing. Najdekrová doporučila stavebním úřadům na schůzce svolané Krajským úřadem, po konzultaci s aktivem statiků ČKAIT, aby vyžadovaly v PD, podle vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění, statické posouzení – statický výpočet – s razítkem autorizovaného statika a vlastnoručním podpisem. Pokud je autoriz. inženýr oprávněn vypracovat proj. dokumentaci v celém rozsahu, pak je povinen tuto část – statika a dynamika stavby – opatřit svým razítkem a vlastnoručním podpisem. Stavební úřady musí řešit nedostatky dokumentace.

13. Návrh kandidáta do Stavovského soudu pro volby na SD dne 25. 3. 2017 za oblast Olomouc je navržen ing. Zdeněk Tomek.

14. Novela zákona 360/1992 Sb. platí od 1. 1. 2017, mění se výše poplatku za autorizační zkoušku.

15. Seminář BIM, který se uskuteční 9. 5. 2017 v Olomouci, přednášku a přednášející zajišťuje kancelář Praha.

16. Životní jubileum členů oblasti v roce 2017 – seznam byl členům VO předložen.

17. Ing. Majer nastínil problémy z oblasti dopravních staveb, které jsou pravděpodobně k řešení na aktiv dopravních staveb.

18. Další schůzka VO bude dne 16. 2. 2017

Zapsala: Ing. Anežka Najdekrová

Dne 12. 1. 2017