Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ZÁPIS - ZÁZNAM č. 02/2013

ZÁPIS - ZÁZNAM č. 02/2013

 
Ze dne 29. října 2013, zasedací místnost ČKAIT Praha, Sokolská 15
 
Přítomni: Ing. Stoulil, Ing. Matůš, Ing. Müller, Ing. Horák, Ing. Zajíček, Ing. Majer, Ing. Novotný, Ing. Mandík
Hosté: Ing. Křeček, Ing. Zdařilová PhD., Ing. Janoušková, Ing. Lněnička
 
 
1) Zahájení:
Přítomné přivítal a jednání řídil Ing. Mandík, garant aktivu. Pozvánka obsahovala rámcový program s předpokladem široké diskuze. Stručně reagováno na náměty a úkoly z 1.  jednání. Ve vztahu k MD ČR není s kým jednat, dokud se nevyjasní personální situace, nechce se nikdo k ničemu vyjádřit. 
 
2) Hosté:
 
2.1. Nejdříve se ujal slova předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček. Nejprve připomenul úmrtí předsedy OK Jihlava Ing. Konicara.
K aktuálním problémům pak začal tématem cen projektových prací. Komora doporučila používat jiné ceníky, když nesmí vydávat vlastní. Na to negativně reagoval ÚOHS Brno. Při osobním jednání Dr. Pospíšil z ÚOHS sdělil, že úřad po uvedeném vyjádření Komory uvažoval o udělení pokuty, považuje za nepřijatelné, když představitelé Komory prohlašují, že máme nárok na odměnu za svou práci. Podle ÚOHS nesmíme ani doporučovat jakýkoliv ceník, v následném písemném vyjádření pak Úřad sdělil, že zpracovatel má právo o své odměně rozhodnout sám a může svou práci nabízet i zadarmo – toto bez dalšího komentáře. Je tedy na zvážení zjistit vypracování a vydání honorářového řádu jiným váženým subjektem, vydat jen výkonový řád, který by byl pro tohoto zpracovatele podkladem.
 
Otázka cen v soutěžích byla i na pořadu jednání V4. Všichni účastníci kritizovali soutěže s jediným kritériem nejnižší ceny. Pro udržení alespoň nějaké= přijatelné úrovně cen zveřejňují některé soukromé firmy své ceníky na svých webových stránkách.
 
V listopadu 2013 svolává ČKAIT tiskovou besedu na téma ceny ve stavebnictví a ZVZ. Cesta je dostat ceníky do legislativy stejně, jako mají advokáti, soudy a notáři. Další možností je doporučená cena či rozpětí a VHŘ převést na hodiny.
Informoval o přípravě vydání publikace, je nutné najít přispěvovatele s ohledem na náklady.
 
K tomu diskuze:
- Ing. Horák: kdy bude zpracován VHŘ Komory ? K tomu odpověď – na VŘ dělají odborníci z ČKAIT a ČSSI, vše se konzultuje s ČKA a SPS. Je téměř před dokončením a připravuje se vydání v roce 2014.
- Ing. Zajíček: Doporučuje, aby Komora vysvětlovala, že stavby většinou nejsou předražené. Např. u dálnic se porovnává neporovnatelné s cizinou. Stačí se podívat co vše si vymyslí a vynutí obce na trase navíc. K tomu: Podle informace ze SRN jdou výkupy pozemků mimo cenu, kromě nezbytných MÚK si zjednodušeně řečeno další platí ten, kdo požaduje.
- Ing. Křeček: potvrzuje, že chyby nejsou většinou u projektantů ale při tvorbě koncepcí a zadávání.
- Ing. Majer: Uvádí příklad VUT Brno, škola jde od generelů i do dalších stupňů, na školách jsou velké kapacity a nedeformované myšlení studentů.
 
2.2. Dále vystoupila Ing. Janoušková, vedoucí Střediska vzdělávání a informací (SVI). Připomenula vzdělávací programy ČKAIT. Na www.ckait.cz jsou možnosti vyhledávání podle klíčových slov. Připomenula vydávání knižních publikací, CD včetně Dopravy, Profesis, nejnověji přístup k normám pro členy. Informovala o náročnosti a složitosti při vydávání CD Doprava – Rezortní systém jakosti. Po odchodu Ing. Tichého z MD není nikdo na „plný úvazek“, kdo by se o tuto sféru na MD staral. Ing. Mráz má tuto problematiku jen na částečný úvazek a tedy omezenou možnost se agendě věnovat.
 
- k tomu Ing. Müller – PGP převzal po Ing. Tichém většinu agendy, nabízí tedy v roce 2014 spolupráci. Nabízí členům přednášku k normě „Parkovací garáže“.
Možnost informací přes www.pjpk.cz, kde jsou aktualizované TP.
- Ing. Majer má připomínky ke kategorizaci TP v novém CD. Je třeba, aby členové Aktivu vyhodnotili skutečnou potřebu TP.
- Ing. Müller potvrdil, že PGP několikráte kategorizaci měnil, ale nikdy se změnou nesouhlasilo MD, myslí si že úprava na CD Doprava by měla být možná i bez MD. Na TP je celá řada názorů, některé TP by se měly změnit v ČSN pro jednotný výklad. Na některé součásti je více TP, Ing. Dont z MD přislíbil, že bapř. Na svodidla bude JEN jediný TP.
- Ing. Zajíček informoval o tom, že obdržel nabídky na zpracování 2 TP na svodidla, což platí stát. Nově se připravuje vydávána TPV – ty budou vydávat sami výrobci. Měla by se jednoznačně definovat úloha TP, zejména ve vztahu k normám.
- Ing. Stoulil informoval o situaci v železničním stavitelství. Vývoj technologií a výrobků jde rychle dopředu a je třeba je „legalizovat“ tak, aby bylo možné je při projektování a realizaci používat, dnes je velký skluz.
V přípravě a realizaci staveb je třeba preferovat bezúdržbové technologie. Problémem je skutečnost, že MD zrušilo rezortní výzkum.
 
- Dílčí úkol č. 1 z diskuze: Zintenzivnit zapojení členů aktivu do procesu schvalování nových TP, nejen přesvědčovat schvalovací komisi (což činí aktivní členové ADS), ale jednat s MD (paní Krištofíková, odbor strategie, Ing. Dont)
- P. Lněnička připomenul technické specifikace SŽDC – správně „Technické předpisy SŽDC na dráze. Funguje kontakt přes Ing. Horváta z MD (spolupracuje za dráhy na CD Doprava).
MD by mělo „zlegalizovat“ tyto předpisy, neboť Drážní úřad je nebere za povinné a někdy je nebere.
 
- Dílčí úkol č. 2 z diskuze: Projednat problematiku s Ing. Horvátem z MD – dát info.
- Ing. Stoulil připomenul Technické specifikace interoperability, musí je schválit TAZUS a podobné instituce, jsou vydávány ve věstníku EU.
- Ing. Janoušková nadhodila další oblasti dopravy, které nejsou dosud na CD Doprava – letiště, vodní cesty, kde získat případné rezortní předpisy? K tomu Ing. Mandík – vodní cesty a jejich příslušenství řeší přepisy v oboru vodohospodářském, výstavba letišť je jiný problém.
 
- Dílčí úkol č. 3 z diskuze: vytipovat do ADS odborníka na letiště a vodní dopravu
 
3) Aktivity:
 
 3.1. Připravované publikace v oboru Doprava
 
- Bezbariérové užívání dopravních staveb, autorka Ing. Zdařilová: Předpoklad vydání 3 000 výtisků, pro AO v oboru DS zdarma, obdrží i stavební úřady, zbytek k prodeji. Možno vytipovat další „potřebné“.  Ing. Zdařilová doplňuje: obecně platí vyhláška, publikace vysvětluje využití a praktické použití. Vyhláška je „obecná“, kniha vysvětluje a sjednocuje správný výklad vyhlášky pro jednotnou aplikaci v praxi.
Je třeba udělat prováděcí předpis, použitelný v praxi. Vyzvala proto členy ADS k námětům.
Dále připomenula, že od 10/2013 platí ČSN P-ISO 21542 – přístupnost k objektům, je to předběžná norma. Současně je třeba respektovat Stavení zákon a vyhl. 398. ISO norma se vydává k ověření v celé EU. ÚNMZ přijímá průběžně připomínky k normě, EVROPAS není z hlediska bezbariérovosti jednotná
- z pléna: Je nutné aplikovat bezbariérovost i na drobných stavbách a akcích v obcích!, nekvalifikovaný úředník na stavebním úřadě občas „zbytečně“ dogmaticky trvá na textu předpisu, neb problematice nerozumí a neumí to aplikovat. Cílem je vydání norem pro tuto oblast.
- Ing. Zdařilová nabízí normu ISO v pdf., po obdržení bude zaslána členům aktivu DS.
- Ing. Janoušková doplnila o informaci, že na stránkách www.ckait.cz bude záložka na dotazy k bezbariérovosti.
 
- Dílčí úkol č. 4 z diskuze: Případné připomínky posílat Ing. Mandíkovi, ten je přepošle ing. Zdařilové, p. Lněničkovi a Ing. Janouškové. ČKAIT z toho připraví připomínky ke konečné normě.
 
- Technologie konstrukce vozovek, autor Ing. Zajíček a kolektiv. Práce na publikace představil Ing. Zajíček osobně. Publikace se m.j. snaží definovat „technologie“, tedy jak a z čeho vozovku včetně podkladních vrstev udělat. Cílem je dát silničářům do rukou publikaci, zabývající se konstrukcemi vozovek z hlediska současných poznatků a materiálů. Měla by nahradit knutu profesora Špůrka z 60. let. S ohledem na její používání musí být srozumitelná, bude současně i návodem jak to řešit a jak používat normy a rezortní předpisy.
Ing. Zajíček vyslovil zájem o kvalitní oponenturu z řad odborníků, buď členů Aktivu DS, nebo vytipovat z profese. Je možné připravit pro oponenturu i dílčí části publikace v průběhu zpracování.
 
- Ing. Mandík prezentoval přípravu publikace v Radě Silniční společnosti při Silniční konferenci 2013, tato skutečnost byla velmi vřele přivítána a vzbudila velký zájem. Prof. Lehovec nabídl do pracovního kolektivu člena Rady z ČVUT pro oblast živičných vozovek. Právě přes ČSS by bylo možné oponenturu zajistit na odborné úrovni
- Ing. Horák podporuje co nejrychlejší vydání publikace a to ve srozumitelné formě i pro stavbyvedoucí nebo údržbu.
- Ing. Novotný poznamenává,že součástí vozovek jsou i obrubníky, odvodnění a další části. Přimlouvá se o rozšíření publikace i o tyto pasáže.
- k tomu Ing. Zajíček – je třeba vytipovat autora této pasáže, odvodnění je v publikaci řešeno jako součást jednotlivých kapitol. Dále požádal kolektiv ADS o zaslání případných připomínek k osnově, přímo na svou adresu, čím dříve, tím je to akceptovatelnější.
- Ing., Janoušková poznamenala, že dle návrhu edičního plánu se předpokládá vydání v roce 2015, s tím že úplné dokončení textu bude v roce 2014. V návrhu rozpočtu 2014 je počítáno s částkou 300 000,- Kč. Počítá se s blokací 3000 ks publikací pro AO v oboru DS, kteří ji obdrží od ČKAIT zdarma.
 
4) Různé.
 
4.1. Pracovní seminář policie pro DI dne 21. 11. 2013
Předseda ČKAIT požádal zástupce ADS o aktivní vystoupení na uvedeném semináři. Pro přípravu vyzval Ing. Mandík přítomné k námětům.
- Z pléna: doporučit, aby každá změna křižovatky byla doložena bezpečnostním auditem, audit musí hradit investor – pozor, je nutné toto dát do smlouvy. Audit není v ceně projektu a neměl by ho dělat sám autor projektové dokumentace.
 
4.2. SW pro projektování
- Ing. Horák připomíná, že současný SW pro projektování je třeba aktualizovat, aktualizace není dostupná. Žádá Komoru o podporu a pomoc
 
- Dílčí úkol č. 5: Ing. Horák dodá podklady Ing. Janouškové, pokusí se ověřit možný postup.
 
4.3. Nadlimitní zakázky
Problém z hlediska pojištění AO, delegovaných do komisí jako odborník ve smyslu ZVZ
- Dílčí úkol č. 6: Ing. Mandík předá dotaz makléři (spol. Greco), případně členovi P ČKAIT, zajišťujícímu agendu pojištění (Ing. Pejchal)
 
 
 
Shrnutí úkolů:
 
- Dílčí úkol č. 1 z diskuze: Zintenzivnit zapojení členů aktivu do procesu schvalování nových TP, nejen přesvědčovat schvalovací komisi (což činí aktivní členové ADS), ale jednat s MD (paní Krištofíková, odbor strategie, Ing. Dont)
 
- Dílčí úkol č. 2 z diskuze: Projednat problematiku TP na dráze s Ing. Horvátem z MD – dát info.
 
- Dílčí úkol č. 3 z diskuze: Všichni - vytipovat do ADS odborníka na letiště a vodní dopravu
- Dílčí úkol č. 4 z diskuze: Případné připomínky k publikaci bezbariérové užívání dopravních staveb posílat Ing. Mandíkovi, ten je přepošle ing. Zdařilové, p. Lněničkovi a Ing. Janouškové. ČKAIT z toho připraví připomínky ke konečné normě.
 
- Dílčí úkol č. 5: Ing. Horák dodá podklady k SW pro projektování DS Ing. Janouškové, pokusí se ověřit možný postup.
 
- Dílčí úkol č. 6: Ing. Mandík předá dotaz makléři (spol. Greco), případně členovi P ČKAIT, zajišťujícímu agendu pojištění (Ing. Pejchal)
 
 
Dne 21. 11. 2013 se zástupce ČKAIT a ADS zúčastnili pracovního jednání pracovníků na pozici DI na KS Policie. Jednalo se o Ing. Janouškovou, P. Lněničku, Ing. Staňka a Ing. Mandíka. Nabídka na rozšíření spolupráce Policie a ČKAIT, fotografiemi se slovním doprovodem seznámeni s některými vadnými a dobrými případy řešení opatření z hlediska bezbariérovosti v DS, s pohledem projektantů na projekty v dopravě a potřebou projektantů sjednotit požadavky policie nejen na Krajských správách, ale i v rámci okresů. Paní kpt. Burdová z Policie ČR – DI projevila zájem o činnost Aktivu, bude zvána na jednání a informována o jeho činnosti.
 
 
                                                                       Ing. Martin Mandík v.r.
                                                                         garant Aktivu DS