Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ZÁPIS - ZÁZNAM č. 03/2014

ZÁPIS - ZÁZNAM č. 03/2014

 
Ze dne 13. března 2014, zasedací místnost ČKAIT Praha, Sokolská 15
 
Přítomni: Ing. Mandík, Ing. Loukota, Ing. Mráz, Ing. Stoulil, Ing. Matůš, Ing. Müller, Ing. Horák, Ing. Novotný
Hosté:     kpt. JUDr. Burdová, Ing. Janoušková,
Omluva:  Ing. Křeček, Ing. Zdařilová PhD., Ing. Lněnička, Ing. Zajíček Ing. Majer, Ing. Vorel    
 
1) Zahájení:
Přítomné přivítal a jednání řídil Ing. Mandík, garant aktivu. Pozvánka obsahovala rámcový program, předpoklad diskuze.
 
2) Hosté:
JUDr. Burdová pozdravila přítomné s tím, že věří ve smysluplnou spolupráci. Dále se ujala slova Ing. Janoušková:
2.1. CD DOPRAVA je v dokončovacím stadiu, proběhly konzultace s Ing. Mrázem a Ing. Horvátem z MD ČR. K připomínce na minulém Aktivu k řazení TP a TKP na CD vysvětlila, že o to rozhoduje MD ČR, ČKAIT je pouze vydavatelem. Pro další jednání by bylo vhodné předložit konkrétní návrh.
CD obsahuje předpisy, vydané k 13. 03. 2014, expedice se předpokládá ve 2. polovině dubna.
K tomu diskuze:
- Ing. Müller: v PGP skončil dosavadní pracovník, zabývající se aktualizací TP a TKP. Zbývá prověřit koordinaci 5ti TP. Koordinaci TP a TKP vyhrálo CDV Brno, nejobsáhlejší informace má Ing. Kopřiva z ŘSD (nastoupil za Ing. Pošvářovou). Je schválen TP 83 (odvodnění) a TKP 196b (ochrana proti korozi).
- Ing. Janoušková před uzávěrkou CD DOPRAVA ověří uvedenou informaci. Obsah CD zašle Ing. Müllerovi elektronicky ke shlédnutí
 
2.2. Souběžně je možno sledovat elektronickou verzi „Profesis“ na www.ckait.cz kde se průběžně provádí aktualizace všech předpisů, které byly změněny po vydání CD (DOPRAVA i PROFESIS).
 
2.3. Publikace BEZBARIÉROVOST V DOPRAVNÍCH STAVBÁCH má uzávěrku rukopisu k 06/2014, oproti Edičnímu plánu vyjde již v roce 2014, místo 2015.
K tomu diskuze:
- Ing. Müller: nabízí oponenturu
 
2.4. Publikace Technologie stavby vozovek – Ing.Mandík rozeslal text k vyjádření všem členům a hostům ADS. Probíhají semináře Ing. Zajíčka v Praze a dalších oblastech (naposledy 12. 03. 2014 na ČKAIT Praha).
K tomu diskuze:
- Ing. Horák: nabízí oponenturu
 
2.5. FOR ARCH – stavební veletrh v Praze v září 2014. Pořadatel má zájem na souběžném semináři na téma Dopravní stavby a bude zde i INFO stánek ČKAIT.   Ing. Janoušková doporučuje téma „Bezbariérovost“, protože s ohledem na různorodost návštěvníků by asi neměl smysl seminář k výstavbě a technologii,  bezbariérovost je zajímavé téma pro všechny.
K tomu diskuze:
- JUDr. Burdová: nabízí spolupráci na této akci
 
3) Kontrola úkolů z 2 jednání ADS 29. 10. 2013:
úkol č. 1: Zintenzivnit zapojení členů aktivu do procesu schvalování nových TP ….
Členové ADS jsou zapojeni v procesu schvalování TP a TKP v oblasti silniční. Pro nepřítomnost pana Lněničky bude část „železnic“ projednána v dalším termínu.
úkol č. 2: Technické předpisy na dráze – podnět Ing. Stoulila - TRVÁ
úkol č. 3: vytipovat do ADS odborníka na letiště a vodní dopravu - TRVÁ
úkol č. 4: - Ing. Zdařilová nabízí normu ISO v pdf., po obdržení bude zaslána členům aktivu DS. Ing. Janoušková doplnila o informaci, že na stránkách www.ckait.cz bude záložka na dotazy k bezbariérovosti. - TRVÁ
úkol č. 5: Ing. Horák připomíná, že současný SW pro projektování je třeba aktualizovat, aktualizace není dostupná. Žádá Komoru o podporu a pomoc. - TRVÁ
úkol č. 6: Problém z hlediska pojištění AO, delegovaných do komisí jako odborník ve smyslu ZVZ.  Ing. Mandík předal dotaz k vysvětlení pojišťovacímu makléři GRECO, zatím bez vyjádření - TRVÁ
 
K tomu diskuze:
- Ing. Mandík: upozorňuje přítomné, že pojistné události AO jakéhokoliv druhu je nutno řešit vždy přes MAKLÉŘE, ne přímo s pojišťovnou, neoprávněným návrhem se zvyšuje limit na likvidaci a hrozí zvýšení částky pojistného. Každý člen Komory by se měl při akcích přes 250 000,-- Kč připojistit.
- Ing. Novotný: může Komora pomoci při problémech ve vazbě na řešení škody?
- - k tomu Ing. Mráz: Makléř GRECO na dotaz poradí.Případně je možné se obrátit na právní odd. ČKAIT – Ing. Klepáčková, ev. na právní poradnu ČKAIT (písemně, elektronicky, telefonicky, osobně).
- Ing. Horák: upozorňuje na ustanovení NOZ od 01. 01. 2014, kdy „odborník“ má i trestní odpovědnost v důsledku i jen vadné rady.U konkrétních akcí je největší riziko rozpočet. Podle právníků je možné v souladu s NOZ předložit rozpočet „s výhradou“, nutno ještě ověřit.
- Ing. Janoušková: upozornila, že na seminářích JUDr. Adámková tuto problematiku vykládala trochu jinak.ĆKAIT toto doladí a zveřejní „konečné“ znění doporučení – stanovisko k radám, škodám, smlouvám, rozpočtům a pod.
- Ing. Loukota: v Pardubickém kraji OK ČKAIT reklamovala smlouvy, které Státní správa požaduje při zakázkách podepsat, neboť jsou proti zhotovitelům. Projednáno i v LK ČKAIT. Jediným řešením je takové smlouvy nepodepisovat,
 
4) Různé:
 
4.1. Ing. Horák: Připomíná problematiku TD, je žádoucí aby tato činnost patřila do vybraných činností dle SZ a mohla to dělat jen AO. Dnes to koná téměř kdokoliv, bez patřičné odbornosti a praxe.
K tomu diskuze:
- Ing. Mandík:
 
4.2. SW pro projektování
- Ing. Horák připomíná, že současný SW pro projektování je třeba aktualizovat, aktualizace není dostupná. Žádá Komoru o podporu a pomoc
 
- Dílčí úkol č. 5: Ing. Horák dodá podklady Ing. Janouškové, pokusí se ověřit možný postup.
 
4.3. Nadlimitní zakázky
Problém z hlediska pojištění AO, delegovaných do komisí jako odborník ve smyslu ZVZ
- Dílčí úkol č. 6: Ing. Mandík předá dotaz makléři (spol. Greco), případně členovi P ČKAIT, zajišťujícímu agendu pojištění (Ing. Pejchal)
 
 
Shrnutí úkolů:
 
- Dílčí úkol č. 1 z diskuze: Zintenzivnit zapojení členů aktivu do procesu schvalování nových TP, nejen přesvědčovat schvalovací komisi (což činí aktivní členové ADS), ale jednat s MD (paní Krištofíková, odbor strategie, Ing. Dont)
 
- Dílčí úkol č. 2 z diskuze: Projednat problematiku TP na dráze s Ing. Horvátem z MD – dát info.
 
- Dílčí úkol č. 3 z diskuze: Všichni - vytipovat do ADS odborníka na letiště a vodní dopravu
- Dílčí úkol č. 4 z diskuze: Případné připomínky k publikaci bezbariérové užívání dopravních staveb posílat Ing. Mandíkovi, ten je přepošle ing. Zdařilové, p. Lněničkovi a Ing. Janouškové. ČKAIT z toho připraví připomínky ke konečné normě.
 
- Dílčí úkol č. 5: Ing. Horák dodá podklady k SW pro projektování DS Ing. Janouškové, pokusí se ověřit možný postup.
 
- Dílčí úkol č. 6: Ing. Mandík předá dotaz makléři (spol. Greco), případně členovi P ČKAIT, zajišťujícímu agendu pojištění (Ing. Pejchal)
 
 
Dne 21. 11. 2013 se zástupce ČKAIT a ADS zúčastnili pracovního jednání pracovníků na pozici DI na KS Policie. Jednalo se o Ing. Janouškovou, P. Lněničku, Ing. Staňka a Ing. Mandíka. Nabídka na rozšíření spolupráce Policie a ČKAIT, fotografiemi se slovním doprovodem seznámeni s některými vadnými a dobrými případy řešení opatření z hlediska bezbariérovosti v DS, s pohledem projektantů na projekty v dopravě a potřebou projektantů sjednotit požadavky policie nejen na Krajských správách, ale i v rámci okresů. Paní kpt. Burdová z Policie ČR – DI projevila zájem o činnost Aktivu, bude zvána na jednání a informována o jeho činnosti.
 
 
                                                                       Ing. Martin Mandík v.r.
                                                                         garant Aktivu DS