Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ZÁPIS - ZÁZNAM č. 05/2014

ZÁPIS - ZÁZNAM č. 05/2014

 
Ze dne 14. října 2014, zasedací místnost ČKAIT Praha, Sokolská 15
 
Přítomni: Ing. Mandík, Ing. Loukota, Ing. Mráz, Ing. Stoulil, Ing. Vorel, Ing. Matůš, Ing. Müller, Ing. Novotný, kpt. JUDr. Burdová, Ing. Zdařilová PhD., P. Lněnička, Ing. Karasová
 
1) Zahájení:
Přítomné zahájil a řídil Ing. Mandík, garant aktivu, uvítal přítomné hosty a členy. Informoval o skutečnosti, že MMR ČR určilo ČKAIT jako povinné připomínkové místo pro legislativu v oblasti stavebnictví
 
2) Kontrola závěrů z 4. jednání ADS dne 26. 05. 2014:
 
č. 03/03-2014: Do ADS vytipovat odborníky na letištní stavby a vodní dopravu. Trvá: všichni členové ADS
č. 01/04-2014: Požadavek na TD jako vybranou činnost ve výstavbě
Tato problematika je dlouhodobě projednávána v P ČKAIT i LK. V současné době je projednána změna zák. č. 360/92 Sb. a TD je zařazen mezi vybrané činnosti ve výstavbě, povinně u VZ.
 
č. 02/04-2014: připomínka Ing. Zajíčka k duplicitnímu předkládání dokladů u VZ
V žádném předpise není definováno, co se musí a nemusí, komise občas požadují oprávnění nad rámec zák. č. 360/92 Sb.
- problematika byla opakovaně projednávána zástupci ČKJAIT na MMR
 
č. 03/04-2014: Informovat kpt. Burdovou o zkušenostech projektantů s rozdílnými požadavky DI na jeden problém. Obecně je nutno se sejít a komunikovat, řešení musí být schůdné a současně bezpečné. V novele zákonů (361) bude jednoznačně uvedeno, kdy jde o Vyjádření a kdy o Závazné stanovisko – to bude např. dávat Policie. Zpřísní se i na poli zák. o PK.
Pokud došly konkrétní podklady, předáváme je k dalšímu využití Policie, jinak nelze nic konat.
 
3) Informace o aktivitách:
3.1. Ing. Karasová v zastoupení SVI ČKAIT informovala o pokračování prací na publikaci Technologii stavby vozovek Ing. Zajíčka a kolektivu. Většina kapitol připravena vč. grafika. Dílčí termínové problémy s některými autory. Předpokládaná cena 350,-  až 450,-- Kč, pro AO DS zdarma.
 
Důrazně připomenula, že se nejedná o příručku pro navrhování, ale o materiál pro projektanty i zhotovitele „jak na to“.
 
Komora i ADS vyslovují velký dík panu Ing. Zajíčkovi a celému kolektivu, vč. pracovníku SVI za vydání.
 
3.2. Autorizační obory – P ČKAIT se usneslo ponechat stávající obory a specializace dle Autorizačního zákona. Veškerý zkušební proces je převeden přímo pod Komoru. Vše lze na www.ckait najít v zápise z P ČKAIT ze dne 18. 09. 2014
 
3.3. Zástupci ČKAIT – Ing. Křeček, Ing. Mráz a Ing. Mandík jednali na MD ČR s ministrem Prachařem o spolupráci – viz projednávání návrhu zák. o liniových stavbách.
 
 
4) Diskuze - různé:
 
4.1. Ing. Matůš informoval o jednání Rady PROFESIS v Ostravě, kde byl za ADS. Byly prezentovány nové pomůcky pro členy Komory. Je poptávka po vydání Vzorových smluv dle NOZ.
 
4.2. Ing. Zdařilová dne 09. 09. 2014 se konal celostátní seminář organizovaný ČKAIT, SFDI a Svaz Měst a Obcí k BUS v DS především pro pracovníky samospráv. Zúčastnil se Ing. Křeček, kpt. Burdová a další.
V rámci semináře konstatován problém – Obce jdou do dotačních akcí, ale SFDI má podmínky, které MUSÍ být dodrženy. Obce kritizovaly projektanty, ale chyba je většinou na Obci (dost i na SFDI z hlediska nejasnosti požadavků). V Z+i 4/2014 bude informativní článek.
P. Lněnička k tomu: chybí podrobné požadavky na BUS jako závazné (jako normy), nutno sjednotit interně BUS a pak (v jednotce SFDI) s tím jít ven. Řada požadavků SFDI je nad rámec legislativy, dle jeho názoru někdy i proti.
Ing. Zdařilová  k tomu – hodnocení projektů dělá i CDV Brno, kde někdy nerespektují ani předchozí stanovisko SFDI. VÝSLOVNĚ doporučuje projektantům předem prověřit, zda akce nebude financována přes SFDI, z toho plyne vyšší náročnost a tedy i pracnost (odměna).
Kpt. JUDr. Burdová potvrdila, že je v hodnotitelské komisi SFDI v rámci BUS. Její poznatky o kvalitě předkládaných projektů svědčí o značném rozptylu kvality.
4.3. Ing. Mandík se věnoval požadavku MD k připomínkám návrhu zákona o liniových stavbách, termín předání připomínek je 25. 10. 2014. Musí vše shrnout a zpracovat do konečné podoby.
Ing. Stoulil doporučil materiál v principu podpořit, ale je si vědom toho, že návrh narazí. Znesnadní to činnost různých iniciativ.
Kpt. Burdová – již dnes se vyjadřují jen DI z KS, nemají připomínky k zásadě.
Ing. Novotný vznesl námět, aby se jako liniová stavba posuzovala i např. rekonstrukce/změna křižovatky
Ing. Vorel potvrdil, že současná legislativa prakticky znemožňuje realizaci liniových staveb (EIA, výkupy – vyvlastnění, ….). Je třeba konkretizovat co je VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ STAVBA, vždyť silnice i železnice se budují pro veřejný prospěch. Doporučuje se držet principů Německé legislativy. V ČR je funkční obdoba při výstavbě železnic – Drážní správní úřady. 
Nutno vymezit kompetence v rámci sítě silnic a železnic.
4.4. kpt. Burdová  informovala o návrzích různých složek na změny – dát na přechodech pro chodce přednost cyklistům stejně, jako mají pěší. Vyzývá ADS, aby tuto iniciativu nepřipustil!
 
 
Shrnutí úkolů:
 
- Dílčí úkol č. 04/05-2014 z diskuze:  Ing. Mandík dopracuje z předložených podkladů ADS výsledný materiál pro MD ČR
 
 
Přílohy:
  • Prezenční listina z jednání
 
 
 
                                                                       Ing. Martin Mandík v.r.
                                                                         garant Aktivu DS