Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis ze dne 26. dubna 2016, zasedací místnost ČKAIT Praha, Sokolská 15

Zápis ze dne 26. dubna 2016, zasedací místnost ČKAIT Praha, Sokolská 15

Přítomni: Ing. Mandík, Ing. Loukota, Ing. Mráz, Ing. Stoulil, Ing. Vorel, Ing. Matůš,  Ing. Müller,  Ing. Horák, Ing. Novotný, Ing. Jirsa, Ing. Bado, Ing. P. Čech, Ing. Mach, Ing. Janoušková
 
1) Zahájení:
 
Přítomné přivítal a jednání zahájil a řídil Ing. Mandík, vedoucí  aktivu. Uvítal přítomné hosty (Ing. Janoušková, Ing. Mach) a členy Aktivu.
 
2) Kontrola závěrů z 6. jednání ADS dne 21. 04. 2015:
 
č. 01/06-2015: Ing. Mandík - Projednat s SVI ČKAIT spolupráci se SENS a SpVS na seminářích a možnost připravit na ČKAIT další semináře na téma Technologie stavby vozovek.
 
Přítomná Ing. Janoušková bere na vědomí, Ing. Mandík projedná a společně upřesní termíny.
                                                                                                                        Splněno
 
3) Pracovní část:
 
3.1. Problematika nového Výkonového řádu ČKAIT pro obor DS – podklad pro pracovní skupinu ČKAIT
 
K danému tématu proběhla diskuze, členové Aktivu od minulého jednání prověřili stav v oboru.
 
Ing. Mráz jednal na SŽDC. Získal souhlas s použitím Směrnice pro projektování železničních staveb, což je „kuchařka“ pro celou tuto část oboru DS pro všechny stupně přípravy až po prováděcí dokumentaci.
Tento podklad bude možné stáhnout z www stránek SŽDC.
 
Ing. Mach potvrdil, že pro silniční a železniční stavby je dostatek podkladů pro stanovení potřebných výkonů projektanta, včetně podkladů pro letiště.
Obecná praxe je používání ceníků Uniky. Největší pokles cen byl v letech 2008/2009, dnes již poptávka investorů překračuje kapacitu projekce. Je tedy šance srovnat i ceny.
Doporučuje zabývat se spíše Bezpečnou cenou.
 
Ing. Mráz a Ing. Mach jsou názoru, že pro obor DS není smysluplné vymýšlet „hodiny“, pro kalkulace výkonů je dostatek dobrých a odpovídajících podkladů.
 
Jednotný názor účastníků lze shrnout – současné podklady pro stanovení výkonů jsou v oboru dostatečné a všemi stranami akceptované.  Hodiny pro výkon jsou jiné u velké projekce a u fyzických osob.
 
Ing. Jirsa za stranu investorskou v DS nevidí potřebu VŘ ČKAIT v oboru DS.
 
V další diskuzi k současnému stavu bylo konstatováno:
 
Ing. Vorel – ŘSD má peníze, ale nemá přípravu, tedy se téměř nic v této oblasti v brzké době nevypíše. Období nejnižších cen bylo spíše v letech 2011/2012, dnes se situace obrátila. Jako nejdůležitější vidí NUTNOST stanovit kritéria pro toho, kdo se vůbec smí tu kterou stavbu projektovat (vazba na ZVZ), do soutěží se hlásí zájemci, kteří na to nemají kapacity, ani kvalifikaci.
V současné době je nejdůležitější mít v oboru „Svéprávného investora“ !!!
 
Velký problém v přípravě vznikl tím, že se MŽP a MD nedohodlo a kvůli EIA se musí většina staveb vrátit na začátek přípravy – tedy cca 2 roky skluz.
 
Ing. Mach doporučuje, aby ČKAIT právně ověřila nenapadnutelnou možnost doporučit členů používat „běžně dostupné ceníky, vydávané různými společnostmi“. Vždyť i NKÚ a ÚOHS tyto ceníky používají při porovnání a vynášení svých verdiktů o ceně.
V Německu platí dodnes „THU“, podle kterých se soutěží a staví. U nás je proti EU nesmyslně nízký spodní limit pro nutnost soutěže, takže se soutěží na cca 36 % staveb, což nemá v EU obdoby.
 
Ing. Vorel potvrdil, že ŘSD dělá zcela běžně porovnání soutěžených cen s ceníky Unika nebo URS a pod.
 
Ing. Bado podporuje názor, aby ČKAIT doporučila používání běžně dostupných ceníků. U ŽS jsou podklady od SŽDC, ale co vlečkaři ? K tomu Ing. Mráz upozornil, že vlečky se řídí stejnými předpisy jako ČD, otázka je pouze u tramvajových tratí.
                
ZÁVĚRY k tomuto bodu:
 
01/07-2016 - Ing. Mandík podá P ČKAIT a Pracovní skupině pro VŘ sdělení, že pro obor DS není potřeba zpracovávat nový VŘ, neboť podklady pro stanovení výkonů jsou v oboru dostatečné a kvalitní. K dispozici jsou předpisy MD a SŽDC, nutno ověřit ještě pro část Vodní doprava a lanovky.
 
02/07-2016 – Ing. Mandík upřesní s Ing. Janouškovou zveřejnění odkazu na uvedené přepisy MD a SŽDC v připravované publikaci k VŘ (jak a kde získat). Ing. Mráz a Ing. Mach provedou „korepetici“ textu, který bude předán SVI a Ing. Štěpánovi.
 
3.2. Aktivity
 
Na základě bohaté diskuze ad. 3.1.  vzešel návrh:
 
Ing. Jirsa navrhuje vytvořit jakýsi NÁVOD pro malé investory – mosty v obcích, MK, drobné dopravní stavby s tím, jaká rizika  investora čekají, když to bude dělat „jinak“.
 
ZÁVĚRY k tomuto bodu:
 
03/07-2016 – Ing. Horák, Ing. Mach, Ing. Müller, Ing. Bado jako pracovní skupina připraví pro další projednávání POMŮCKU pro malé investory v DS dle námětu Ing. Jirsy – Jak postupovat při přípravě a jaká rizika možno očekávat při špatném postupu.
 
4) Diskuze – různé informace:
 
Ing. Novotný poukazuje na neodbornou činnost některých projektantů. Např. nyní dělá Bezpečnostní audit na PD, kde jsou „prefabrikované“ řezy, neodpovídající skutečnosti, součástí je situace, ale z jiného místa. Nejedná se o mladickou chybu, ale o projektanta s dlouholetou praxí, Co dál?
 
Ing. Loukota se vrátil k novele Silničního zákona - §36 – kde se zakazuje umisťování IS do průtahů silnic obcemi. Informoval o tom, že Pardubická SÚS okamžitě stopla souhlasy, dtto je v celém Středočeském kraji. Dále upozornil na absurditu stejného předpisu, kterým se „Obec“ stala Specielním stavebním úřadem pro dopraví stavby (MK, mostky a pod.).
 
Ing. Vorel ověřil telefonicky situaci s JUDr. Hákem na ŘSD. Z právního hlediska je stav takový, že pokud bylo řízení zahájeno před 31.12.2015, je možno pokračovat po staru, od 01.01.2016 nikoliv. Dále informoval, že na ŘSD byli senátoři, kteří na popud obcí zjišťovali dopady novely s tím, že se budou v dané věci angažovat.
 
Ing. Mandík informoval, že tento problém se řešil i v LK ČKAIT a připravil text dopisu pro předsedu ČKAIT na MD s apelem na změnu §36 tak, aby se situace vrátila do stavu v roce 2015, neboť v obcích často nelze umístit IS jinam.
 
V době zpracování Zápisu je díky poslanecké iniciativě stav napraven
 
Ing. Bado se zabýval Zákonem o drahách, jehož novela je údajně v Parlamentu – 1. Čtení.  V textu je údajně zákaz budovat úrovňové přechody na určených tratí. ČD se snaží tuto změnu zvrátit a ponechat současné řešení.
 
ZÁVĚRY k tomuto bodu:
 
04/07-2016 – Ing. Mandík prověří u Ing. Klepáčkové, zda návrh byl dán ČKAIT k připomínkám. V případě že v 1. čtení prošel původní text,  připomínkovat (Ing. Mráz, Ing. Mandík) v Pracovní skupině č. 4 Rady vlády na MD ČR.
 
Ing. Mach informoval, že na MD existovala Komise pro jakost (na www MD ČR není uvedena), obdobně jako je u ŘSD. Doporučuje ověřit a pokusit se delegovat zástupce ČKAIT (dříve byla v komisi Ing. Pošvářová). O existenci těchto komisí by mohl podat informaci Ing. Vodička ze Silničního vývoje.
 
Ing. Müller  potvrdil, že na MD formálně Rada pro jakost stále existuje, ale dnes ji nikdo neřídí, tedy se neschází. ČKAIT by mohla navrhnout 2 zástupce (pro projektování a pro realizaci). Dnes je pověřen vedením Ing. Kubovský, ale patří do působnosti Ing. Donta (dokud byl na MD). Nový vedoucí odboru zatím nebyl jmenován, jen pověřen. Po jmenování nového ved. Odboru by bylo vhodné záležitost projednat s novým vedoucím.
 
05/07-2016 – Ing. Mandík po jmenování vedoucího odboru projedná  možnost vyslat 2 zástupce do Rady pro jakost.
 
Ing. Janoušková informovala o vydání nového DVD Doprava v květnu, které bude k dispozici zájemcům na OK ČKAIT, nebude se rozesílat všem.
 
ADS souhlasí a doporučuje i nadále vydávat DVD Doprava, v budoucnu např. formou „flešky“. Bylo by vhodné udělat průzkum, kolik AO v oboru by  mělo zájem o DVD/flesh - z důvodu nákladu. Dále upozornila, že na DVD není stále část Letiště a Vodní cesty.
Ing. Mandík informoval o snaze členů tyto profesanty získat, ale zatím není zájem členů v těchto oblastech o zapojení.
 
Ing. Janoušková dále informovala o skutečnosti, že pro velký zájem bylo nutné v roce 2015 provést dotisk publikace Ing. Zajíčka Technologie stavby vozovek. Vydání této publikace patří mezi nejúspěšnější publikace, vydané SVI ČKAIT.
 
Obdobně jako u výše uvedené publikace je možné prostřednictvím SVI řešit publikování či vydání  potřebných publikací přes SVI (tisk, Profesis a pod.).
 
Ing. Bado navrhl, zda by SVI neumělo zajistit podobnou publikaci pro ŽS. K tomu je ale  potřeba získat „Zajíčka“ v železničním stavitelství, který by to táhl.
 
Ing. Stoulil  upozornil, že na železnici stárnou technologie dnes rychleji než u silnic. Pokud by se našli autoři, musela by to opět být praktická pomůcka, ne učebnice.
 
Ing. Mráz přislíbil ve výše uvedeném ověřit možnosti u Doc. Pláška na VUT Brno.
 
Ing. Janoušková informovala o připravovaném podzimním školení DI z KS VB. Až mjr. JUDr. Burdová určí téma, ADS by měl vyslat zástupce.
 
Ing. Janoušková vyzvala přítomné k podání připomínek a námětů na vzhled stránek www.ckait.
 
Ing. Stoulil informoval o žofínském fóru k dopravním stavbám, konaném dne 25. 04. 2016. Konstatovalo se, že je nedostatek projekčních kapacit v dopravě. Kritizovalo se, že je Stavební zákon shozen ze stolu, protože se ministerstva mezi sebou nechtějí dohodnout na předání kompetencí.
 
 
 
 
 
Shrnutí úkolů:
 
01/07-2016 - Ing. Mandík podá P ČKAIT a Pracovní skupině pro VŘ sdělení, že pro obor DS není potřeba zpracovávat nový VŘ, neboť podklady pro stanovení výkonů jsou v oboru dostatečné a kvalitní. K dispozici jsou předpisy MD a SŽDC, nutno ověřit ještě pro část Vodní doprava a lanovky.
 
02/07-2016 – Ing. Mandík upřesní s Ing. Janouškovou zveřejnění odkazu na uvedené přepisy MD a SŽDC v připravované publikaci k VŘ (jak a kde získat). Ing. Mráz a Ing. Mach provedou „korepetici“ textu, který bude předán SVI a Ing. Štěpánovi.
 
03/07-2016 – Ing. Horák, Ing. Mach, Ing. Müller, Ing. Bado jako pracovní skupina připraví pro další projednávání POMŮCKU pro malé investory v DS dle námětu Ing. Jirsy – Jak postupovat při přípravě a jaká rizika možno očekávat při špatném postupu.
 
04/07-2016 – Ing. Mandík prověří u Ing. Klepáčkové, zda návrh byl dán ČKAIT k připomínkám. V případě že v 1. čtení prošel původní text,  připomínkovat (Ing. Mráz, Ing. Mandík) v Pracovní skupině č. 4 Rady vlády na MD ČR.
 
05/07-2016 – Ing. Mandík po jmenování vedoucího odboru PK na MD ČR projedná  možnost vyslat 2 zástupce do Rady pro jakost.
 
 
Doporučeno svolat 08. ADS dle možností ještě v 1. pololetí