Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zkoušení vlastností betonu a jeho složek

Zkoušení vlastností betonu a jeho složek

Druh akce
seminář
Trvání
13 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Seminář je určen: Projektantům inženýrských a pozemních staveb, pracovníkům investorských, dodavatelských a realizačních firem, pracovníkům firem zabývajících se výrobou a zkoušením betonu a pracovníkům stavebních úřadů.
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Sylabus přednášek
Počet bodů
2.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.
Přednášející (pracoviště)
doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc., doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D., doc. Ing. Karel Kolář, CSc., Ing. Pavel Reiterman, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Hlavní odborné téma – program akce
První den:
8:30 – 9:00 Registrace
9:00 - 11:00 Cement, kamenivo
doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc.
11:00 - 11:15 Přestávka na kávu
11:15 - 12:15 Přísady, příměsi, záměsová a ošetřující voda
doc. Ing. Karel Kolář, CSc.
12:15 - 13.15 Polední přestávka (oběd není v ceně vložného)
13:15 - 15:15 Zkoušení čerstvého a ztvrdlého betonu - 1
Ing. Pavel Reiterman
15:15 - 15:30 Přestávka na kávu
15:30 - 16:30 Zkoušení čerstvého a ztvrdlého betonu - 2
Praktické ukázky v laboratoři
Ing. Pavel Reiterman, Ph.D.
Druhý den:
8:00 - 9:15 Experimentální diagnostika betonu a betonových konstrukcí
Trhliny v betonových konstrukcích
doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D.
9:15 - 10:30 Aplikace experimentálního vyšetřování v praxi
doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D.
10:30 - 10:45 Přestávka na kávu
10:45 - 12:00 Vlastnosti a zkoušení speciálních betonů
doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc.
12:00 - 13:00 Polední přestávka (oběd není v ceně vložného)
13:00 - 14:15 Koroze betonu
doc. Ing. Karel Kolář, CSc.
14:15 - 14:45 Závěrečný test
14:45 - 15:00 Diskuze
15:00 - 15:30 Předání osvědčení a ukončení semináře
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Charakteristika semináře:
Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními vlastnostmi betonu a jeho složek, včetně jejich zkoušení. Při přednáškách budou podány informace o ČSN EN 206 „Beton – část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda".
Současné požadavky na kvalitu betonu vyžadují, aby projektanti a pracovníci odborných firem byli seznámeni s vlivy, které mohou ovlivnit kvalitu a spolehlivost betonové konstrukce. Účastníci kurzu získají informace o současných poznatcích z oblasti dopravy betonové směsi, zpracování betonu, stříkaného betonu, koroze výztuže a betonu a způsobech jejich ochrany.