Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Změna poskytovatele ČSN online od 1.1.2018

Změna poskytovatele ČSN online od 1.1.2018

Od 1. 1. 2018 dochází k organizační změně týkající se Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), poskytovatele služby ČSN online.

ÚNMZ podle zákona č. 265/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zřizuje příspěvkovou organizaci, Českou agenturu pro standardizaci (dále jen „Agentura“), která od 1. 1. 2018 přebírá od ÚNMZ všechny činnosti související s tvorbou, vydáváním a distribucí technických norem.

Důvodem je především snaha zajistit pružnější a snazší financování tvorby norem a větší zapojení partnerů do tohoto procesu.

Co se týče samotného fungování ČSN online, nic se pro uživatele nemění. Podmínky přístupu a ceny zůstávají stejné. Pracovníci pověření správou ČSN online a kontaktní telefony se nemění. Ceník Agentury byl zveřejněn v prosincovém vydání Věstníku ÚNMZ a na webových stránkách Agentury.

VÍCE INFORMACÍ: