Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ZMĚNY V POVOLOVÁNÍ, UŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ STAVEB - nový občanský zákoník a jeho dopady do stavebního práva - II. část

ZMĚNY V POVOLOVÁNÍ, UŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ STAVEB - nový občanský zákoník a jeho dopady do stavebního práva - II. část

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
8 hodin
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
publikace lektora
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Irena Spirová, LL.M
Přednášející (pracoviště)
Mgr. Michal Knecht, specialista, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu, člen České společnosti pro stavební právo, autor publikací se stavební problematikou
Hlavní odborné téma – program akce
Úvod
1. Změny stavebního zákona
2. Dopady nového občanského zákoníku
3. Změny v základních pojmech
4. Vybraná judikatura
Závěr
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Od 1. 1. 2014 nabyl účinnosti očekávaný nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.), který má zásadním vliv i na veřejné stavební právo. V této souvislosti došlo mj. také k novelizaci správního řádu.
Výklad bude tedy zaměřen jak na změny stavebního zákona provedené tzv. velkou novelou (zákonem č. 350/2012 Sb.), tak na dopady nového občanského zákoníku do veřejného stavebního práva. V průběhu semináře se tak účastníci seznámí se změnami v základních pojmech, změnami v ohlašování a povolování staveb, změnami v institutu veřejnoprávní smlouvy a v činnosti autorizovaného inspektora, které přináší tzv. velká novela stavebního zákona. Bude pojednáno také o novelizované právní úpravě v užívání staveb (oznámení, kolaudační souhlas, předčasné užívání, zkušební provoz), v problematice odstraňování staveb, jakož i o změnách v kategorizaci staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení (§ 103 SZ). Vybraná judikatura v oblasti veřejného stavebního práva.
Výklad k novému občanskému zákoníku účinnému od 1. 1. 2014 bude mj. zahrnovat úvod do systematiky předpisu, výklad k ustanovením souvisejícím s problematikou veřejného stavebního práva, zejména pojem nemovité věci, součásti věci (uplatnění zásady „povrch ustupuje půdě“, tedy že stavba je součástí pozemku), vlastnictví– úprava sousedských vztahů, pojem rozhrady a nezbytné cesty, stavby a přestavku, spoluvlastnictví –správa společné věci a bytové spoluvlastnictví, věcná práva k cizím věcem – právo stavby a služebnosti inženýrské sítě, přechodná ustanovení – pozemky a stavby.
Předmětem výkladu budou rovněž novelizovaná ustanovení správního řádu. Diskuse. Dotazy.