Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zpráva o činnosti StS ČKAIT v roce 2018

Zpráva o činnosti StS ČKAIT v roce 2018

Stavovský soud jednal a rozhodoval  i nadále v souladu s §10 organizačního řádu ČKAIT prostřednictvím svých dvou disciplinárních senátů v Praze a Brně. Převzetím  žalobních  návrhů dozorčí rady ČKAIT bylo zahajováno disciplinární řízení s obviněnými autorizovanými osobami, které porušily ustanovení zákona č.360/1992 Sb. a Profesního a etického řádu ČKAIT z hlediska odborného  nebo etického. Výkon disciplinárních opatření zajišťuje Kancelář Komory. Předseda nebo místopředseda StS se pravidelně zúčastňovali zasedání představenstva a dozorčí rady.

V období roku 2018 tříčlenné senáty StS řešily  celkem 27  návrhů (v předchozím roce 20) na zahájení disciplinárního řízení, z toho 19 v Praze a 8 v Brně. 25x bylo uloženo disciplinární opatření, 1x bylo řízení odročeno a 1x zastaveno.  Pro porušení povinnosti uhradit v předepsané výši k  31.březnu kalendářního roku členský příspěvek bylo řešeno 138 provinění (v předchozím roce 142), z toho 45x bylo uloženo disciplinární opatření.  Provinění pro porušení povinnosti uhradit členský příspěvek řeší v rámci Komory výhradně disciplinární senát v Praze.

 Mezi převažující předměty disciplinárních řízení lze trvale uvést vady projektové dokumentace a realizace staveb v oboru pozemní stavby. Jedná se o stavby menšího rozsahu, stěžovateli jsou zejména soukromé osoby, ale i stavební úřady, společenství vlastníků apod. Zcela zásadním problémem zůstávají  bezesmluvní vztahy partnerů výstavby, odstoupení od smlouvy o dílo bez písemného protokolu a podrobného popisu rozestavěnosti ke konkrétnímu datu. U rekonstrukcí (zejména v panelových domech) je typickým pochybením naprostá absence stavebně technického průzkumu a výchozí dokumentace skutečného stavu. Pozoruhodná je také častá právní nevědomost autorizovaných osob, kdy se projektant, stavbyvedoucí či stavební dozor  snaží vyhovět klientovi za každou cenu, tedy  i v rozporu s platnou legislativou nebo pravomocným stavebním povolením. Neobstojí potom námitka, „to si výslovně přál investor“. Je také třeba mít stále na paměti, že autorizovaná osoba odpovídá za správnost výkonu nejen vybraných činností, ale i ostatních odborných činností v rámci daného oboru.

 

                                                                                              Ing. Jan Korbel

                                                                           předseda stavovského soudu ČKAIT