Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zpráva o činnosti StS ČKAIT v roce 2019

Zpráva o činnosti StS ČKAIT v roce 2019

Stavovský soud jednal a rozhodoval  v souladu s §10 organizačního řádu ČKAIT prostřednictvím svých dvou disciplinárních senátů v Praze a Brně. Převzetím  žalobních  návrhů dozorčí rady ČKAIT bylo zahajováno disciplinární řízení s obviněnými autorizovanými osobami, které porušily ustanovení zákona č.360/1992 Sb. nebo Profesního a etického řádu ČKAIT z hlediska odborného  nebo etického. Výkon disciplinárních opatření zajišťovala Kancelář Komory. Předseda nebo místopředseda StS se pravidelně zúčastňovali zasedání představenstva i dozorčí rady ČKAIT. Na základě změny Organizačního  řádu ČKAIT (§3, odst.12,13 a 14), odhlasované na letošním shromáždění delegátů, muselo několik členů z jedenáctičlenného stavovského soudu přehodnotit svoji činnost v orgánech Komory s tím, že nadále je nepřípustný souběh funkcí v StS a např. výboru oblasti. Z „postižených“ členů StS zvolili 2 členové stavovský soud (Ing.Bezpalec, Ing.Chytil) a 3 členové dali přednost práci ve výboru své oblastní pobočky (Ing.Hořejší, Ing.Klos, Ing.Luňáček). StS tedy pokračuje v činnosti do konce volebního období (březen 2020) v sestavě osmi členů.

V období roku 2019 tříčlenné senáty, jmenované ad hoc z členů StS, dosud řešily  12  návrhů na zahájení disciplinárního řízení v profesních kauzách, z toho 8 v Praze a 4 v Brně. Disciplinární řízení s autorizovanými osobami, které dosud neuhradily členský příspěvek vrcholí právě v posledních měsících roku. Provinění pro porušení povinnosti uhradit členský příspěvek řeší v rámci Komory výhradně disciplinární senát v Praze. Konečná bilance kauz bude součástí výroční zprávy ČKAIT za rok 2019. Skladba řešených pochybení se prakticky nemění; primární příčinou většiny stížností zůstává nejasný smluvní vztah partnerů výstavby, resp. absence jednoznačné smlouvy o dílo. Mezi disciplinárně obviněnými stále převažují  autorizované osoby v oboru pozemní stavby (také s ohledem na nejvyšší počet členů Komory), v první řadě projektanti a osoby odpovědné za odborné vedení stavby. V  kauzách  tradičně figurují také obory statika a dynamika staveb, v menší míře stavby dopravní či stavby vodního hospodářství. Jako stěžovatelé zůstávají  ve výrazné většině zastoupeny soukromé fyzické osoby (stavebníci rodinných domů a další účastníci stavebního řízení), ale také stavební úřady, SVJ apod.

Poznatky a zkušenosti získané v souvislosti s disciplinárním řízením v některých dřívějších kauzách vedly k závěru, že by bylo vhodné usilovat o změnu zákona č. 360/1992 Sb. (dále jen „Zákon“) tak, aby v konečném důsledku nedocházelo ke zneužívání některých ustanovení ze strany disciplinárně stíhaných autorizovaných osob, event. k výraznému omezení veřejnoprávní funkce Komory.  V současné době jsou připraveny a diskutovány úpravy Zákona v těchto konkrétních oblastech působnosti ČKAIT:

  1. U tzv. neplatičů –  autorizovaných osob, které nesplnily svoji základní povinnost a včas neuhradily členský příspěvek – se jedná o ustanovení o automatickém pozastavení členství osobám, které neuhradily předepsanou částku do 31.3. kalendářního roku, resp. ani do jednoho měsíce poté, kdy byly na tuto skutečnost písemně upozorněny pod následkem pozastavení členství (§11). Tím však nebude dotčena dosavadní možnost autorizovaných osob předem požádat Kancelář Komory o shovívavost, resp. náhradní řešení v odůvodněných případech (objektivní zdravotní, rodinné nebo existenční problémy apod.).
  2. Pozastavení veškerých udělených autorizací (členství) při spáchání trestného činu spáchaného  v souvislosti s výkonem činností autorizované osoby, poskytovaných v souvislosti s udělenou autorizací, za porušení obecně závazných právních předpisů při výkonu takových činností a za porušení vnitřních předpisů Komory (§11, odst.1, písm. a). Následně musí být také specifikovány v řádech Komory podmínky pozastavení autorizace při udělení tohoto disciplinárního opatření pouze za odborné (etické) pochybení v jednom z více získaných oborů autorizace a dořešit související problematiku uložení autorizačního razítka společného pro více oborů.
  3. Třetí chystaná změna Zákona vychází dokonce ze stanoviska Nejvyššího správního soudu, který shledal ve svém rozhodnutí v  odvolacím řízení „stav aktuální platné právní úpravy Zákona závažným opomenutím zákonodárce“. Dle výkladu NSS dnes Zákon v platném znění vylučuje disciplinární odpovědnost autorizovaných osob v případě, že se dopustí protiprávního jednání v rozporu s vnitřním předpisem Komory, které nebude jednoznačně výsledkem výlučně jen činnosti, pro kterou takové osobě byla udělena autorizace – např. činnosti v jiném oboru nad rámec udělené autorizace či v pozici statutárního orgánu právnické osoby. Autorizovaná osoba tedy bude nově (§12, odst.1) mít odpovědnost za odbornou (etickou) úroveň výkonu veškerých odborných činností poskytovaných v souvislosti s udělenou autorizací, za porušení obecně závazných právních předpisů při výkonu takových činností a za porušení vnitřních předpisů Komory. Z toho vyplývá  i doplnění §20, odst.1: Za závažné nebo opětovné porušení povinností autorizované osoby stanovené tímto Zákonem nebo vnitřním předpisem Komory (dále jen „disciplinární provinění“) Komora autorizované osobě uloží….

Cílem úprav je ukončitvýrazné omezení pravomoci ČKAIT k vedení disciplinárního řízenía tím posílit působnost ČKAIT při péči o stavební kulturu, ochranu veřejných zájmů a při hájení stavovských zájmů autorizovaných osob. Dle doporučení právního poradce ČKAIT by bylo vhodné doplnit uvedené návrhy změntéž obecným požadavkem na trvalou bezúhonnost autorizované osoby, která se aktuálně vyžaduje jen pro udělení autorizace. Úpravy společného Zákona se samozřejmětýkají i České komory architektů, se kterou ČKAIT postupuje v úzké součinnosti.

 

                                                                                              Ing. Jan Korbel

                                                                           předseda stavovského soudu ČKAIT