Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze CŽV

Akce je akreditovaná. Počet bodů: 1
A. Identifikační údaje žadatele (pořadatele – poskytovatele vzdělávacího programu)
Pořadatel
ČKAIT Praha
Sokolská 15
Praha 2
12000
Praha 2
45770743
227090128
CZ45770743
www.ckait.cz
K.Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz
IC ČKAIT
B. Údaje o vzdělávacím programu
Liniový zákon
seminář, webinář
Ing. Zdeňka Fialová
Ing. Zdeňka Fialová
Zákon o urychlení dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací řeší specifické požadavku těchto významných staveb mnohdy s celorepublikovým významem, na jejichž základě je nutno zavést speciální úpravu od obecných ustanovení zejména stavebního zákona, zákona o vyvlastnění a dalších právních předpisů. Jeho cílem je urychlit přípravu těchto strategických staveb, jak již přímo vyplývá z jeho názvu.
Tento zákon prošel několika novelizacemi reagujícími na aktuální problémy vyplývající přímo z praxe. Významně byl změněn v souvislosti s poslední velkou novelou stavebního zákona, která mimo jiné umožnila nedokládat závazná stanoviska k žádosti o vydání územního rozhodnutí a k žádosti společného povolení pro vybrané stavby energetické infrastruktury, kterými jsou zejména nadřazené energetické sítě a páteřní distribuce. Další novela se zabývala nejzásadnějšími problémy dopravní infrastruktury, kde přináší výrazný posun ve vztahu k řešení majetkoprávních záležitostí. Bylo zavedeno tzv. mezitímní rozhodnutí pro konkrétní dopravní stavby, které bylo další úpravou (přijatou zákonem č. 403/2020 Sb., s účinností od 1.1.2021) rozšířeno též na energetiku a některá vodní díla. Mimo uvedené rozšíření možnosti využití mezitímního rozhodnutí dochází touto novelou k významnému posunu opět v řešení majetkoprávních záležitostí, kdy pro určité stavby je možno vést řízení podle stavebního zákona společně s vyvlastněním. Z oblasti elektronických komunikací je třeba zmínit např. možnost připojovat infrastrukturu elektronických komunikací k ostatním liniovým stavbám bez projednání se stavebním úřadem. Seminář bude věnován nejen podrobnému výkladu zákona, ale také zkušenostem z aplikační praxe. Podkladem publikace Liniový zákon č. 416/2006 Sb., úplné znění podle stavu k 1.1.2021, pro AO k vyzvednutí zdarma na OK, nabídka platí do vyčerpání zásob
4 hodiny
odborná veřejnost
Podkladem publikace Liniový zákon č. 416/2006 Sb., úplné znění podle stavu k 1.1.2021
C. Termíny akce
1. Termín
04.03.2021
04.03.2021
14:00
budova ČKAIT, online
Sokolská 15
Praha 2
ČR/Praha
0
0