Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze CŽV

Akce je akreditovaná. Počet bodů: 1
A. Identifikační údaje žadatele (pořadatele – poskytovatele vzdělávacího programu)
Pořadatel
ČKAIT Praha
Sokolská 15
Praha 2
12000
Praha 2
45770743
227090128
CZ45770743
www.ckait.cz
K.Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz
Informační centrum ČKAIT
B. Údaje o vzdělávacím programu
Vyvlastňování práv k pozemkům a stavbám
seminář, webinář
Mgr. Jaroslava Milerová
Mgr. Jaroslava Milerová
Cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům konkrétní a odborné znalosti z oblasti vyvlastnění. Účastníci budou v rámci programu seznámeni s konkrétními procesními postupy vyvlastňovacího úřadu ve vyvlastňovacím řízení. Posluchačům budou vyloženy základní pojmy zákona o vyvlastnění, podmínky vyvlastnění, jakým způsobem se stanoví náhrady za vyvlastnění, kdo je účastníkem vyvlastňovacího řízení. Dále budou vysvětleny odchylky vyvlastnění, které vycházejí ze zákona č. 416/2009 Sb. Účastníci se dozví podrobnosti o vyvlastnění pro vybrané stavby, jako jsou např. vodovody a kanalizace, pozemní komunikace. Výklad bude také zaměřen na praktické problémy, se kterými přicházejí vyvlastňovací úřady do styku – typickým příkladem je nedostatečně identifikovaný vlastník v katastru nemovitostí nebo zemřelý účastník řízení. Celý výklad bude doplněn o aktuální judikaturu k jednotlivým tématům s možností zodpovězení všech dotazů. Hlavním cílem vzdělávacího programu je tedy prohloubit odborné znalosti a získat praktické dovednosti v oblasti vyvlastňování pozemků a staveb.
I. blok: Úvod, seznámení s obsahem a cílem semináře II. blok: Vymezení základních pojmů – vztah správního řádu a zákona o vyvlastnění, pojem vyvlastnění, vyvlastňovaný, vyvlastnitel, předmět vyvlastnění III. blok: Podmínky vyvlastnění – účel a rozsah vyvlastnění, splnění podmínek vyvlastnění, pokus o získání práv dohodou, zatížení nemovitostí exekučními příkazy IV. blok: Práva třetích osob – zánik a zachování práv vyvlastněním, právo nájmu, věcná břemena V. blok: Stanovení náhrady za vyvlastnění – jakým způsobem se stanoví výše náhrady, znalecké posudky, usnesení o ustanovení znalce VI. blok: Vyvlastňovací řízení – příslušnost, žádost a její náležitosti, oznámení o zahájení řízení, účastníci řízení, ústní jednání, koncentrace řízení, rozhodnutí a jeho náležitosti, zastavení řízení VII. blok: Zrušení vyvlastnění – kdo a za jakých podmínek je oprávněn požádat o zrušení vyvlastnění, následky VIII. blok: Projednání vyvlastnění před soudem – dvoukolejnost projednávání rozhodnutí o vyvlastnění před soudy, lhůty pro podání žaloby, odkladný účinek IX. blok: Vyvlastnění v návaznosti na zákon č. 416/2009 Sb. – příslušnost, podmínky vyvlastnění, doručení návrhu smlouvy na získání práv dohodou, mezitímní rozhodnutí X. blok: Vyvlastnění pro vybrané druhy staveb – vyvlastnění pro stavbu vodovodu a kanalizace, vyvlastnění pro pozemní komunikace XI. blok: Praktické problémy při vyvlastnění – nedostatečně identifikovaný vlastník v katastru nemovitostí, neznámý vlastník, zemřelý účastník řízení, nutnost stanovit opatrovníka, složení náhrady do úschovy soudu XII. blok: Dotazy, diskuze
4 hodiny
odborná veřejnost
C. Termíny akce
1. Termín
11.05.2021
11.05.2021
14:00
budova ČKAIT, online
Sokolská 15
Praha 2
ČR/Praha
0
0