Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze CŽV

Akce je akreditovaná. Počet bodů: 1
A. Identifikační údaje žadatele (pořadatele – poskytovatele vzdělávacího programu)
Pořadatel
ČKAIT Brno
Vrchlického sad 2
Brno
60200
Brno - město
45770743
545574310
CZ45770743
www.ckait.cz
ČKAIT Brno (1840011)
B. Údaje o vzdělávacím programu
Přestupky na úseku stavebního řádu
webinář
JUDr. Eva Kuzmová
JUDr. Eva Kuzmová
Přestupky na úseku stavebního řádu
Přestupky na úseku stavebního řádu 1. Přestupky obecně - správní trestání – základní zásady, přestupky – znak, druhy, vzájemný vztah, prameny právní úpravy správního trestání na úseku stavebního řádu, skutkové podstaty přestupků na úseku stavebního řádu 2. Přestupkový zákon - základy odpovědnosti za přestupek - Časová, osobní, místní působnost, přestupek, trvající přestupek, FO jako pachatel, zavinění, PO jako pachatel, PFO jako pachatel, okolnosti vylučující protiprávnost, důvody zániku odpovědnosti za přestupek, promlčecí doba – dokdy je potřeba spáchaný přestupek projednat, odpovědnost právního nástupce, správní tresty a jejich ukládání, druhy správních trestů, určení druhu a výměry správního trestu – jaké výše pokut stavební úřady ukládají, jak je mají odůvodnit, ukládání trestů za více přestupků – absorpční a asperační zásada 3. Řízení o přestupcích - Průběh řízení o přestupku od zahájení po vydání výsledného rozhodnutí, jaké práva má obviněný, ukládání pokut zjednodušenými formami – příkaz, příkaz na místě, jak je možné bránit se proti udělené pokutě 4. Problematika ukládání pořádkových pokut na úseku stavebního řádu. - Právní úprava dle stavebního zákona a správního řádu
4 hodiny
AO všech oborů
C. Termíny akce
1. Termín
30.01.2023
30.01.2023
09:30
online
online
online
Brno - město
0
0