Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze CŽV

Akce je akreditovaná. Počet bodů: 1
A. Identifikační údaje žadatele (pořadatele – poskytovatele vzdělávacího programu)
Pořadatel
ČKAIT Středisko vzdělávání a informací (2080288)
Sokolská 15
Praha 2
12000
Praha
45770743
227090212
CZ45770743
czv@ckait.cz
Ing. Jitka Ryantová
B. Údaje o vzdělávacím programu
Kontrola vykonávaná správními orgány
webinář
JUDr. Eva Kuzmová
JUDr. Eva Kuzmová
Kontrola ze strany úřadů, proces kontroly, práva kontrolovaných, možná obrana a specifika kontrolních prohlídek staveb.
Kontrola dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) – působnost, úkony přecházející kontrole, pověření ke kontrole, zahájení kontroly, přizvané osoby, vstup na pozemky, do staveb a jiných prostor, práva a povinnosti kontrolujícího a kontrolovaného, protokol o kontrole, námitky, vyřizování námitek, ukončení kontroly, oprava nesprávností a došetření věci; Kontrolní prohlídky dle stavebního zákona – právní úprava, cíl, průběh a náplň kontrolní prohlídky, úkony prováděné při kontrolní prohlídce; Vybraná nařízení – nařízení neodkladného odstranění stavby, nutných zabezpečovacích prací na stavbě, nezbytných úprav na stavbě, stavebním pozemku, údržba stavby, vyklizení stavby, opatření na sousedním pozemku nebo stavbě.
3-4 hod.
odborná veřejnost
C. Termíny akce
1. Termín
03.04.2023
03.04.2023
14:00
online
Sokolská 15
Praha 2
Praha
0
0