Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Energetický spedialista s oprávněním ke zpracování PENB

Energetický spedialista s oprávněním ke zpracování PENB

Místo: Riegrova 51 - sál Galerie, Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
Čas: 9:00 – 17:00 hod.
Přednáší: Ing. Miroslav Urban, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra technického zařízení budov. Je autorem výpočetních pomůcek, článků a publikací pro hodnocení energetické náročnosti budov. 
Kurz organizuje: ECČB České Budějovice ve spolupráci s oblastní kanceláří ČKAIT České Budějovice.

Anotace:
Cílem první části kurzu je teoretická výchozí připravenost a teoretická orientace v oblasti energetiky budov a hodnocení energetické náročnosti budov podle platných právních norem.
Ve druhé části zpracují účastníci kurzu PENB pod vedením lektora příklady konkrétních budov (obytná budova, administrativní budova) podle požadavků vyhlášky č. 264/2020 Sb. Tato část kurzu probíhá na počítačovém vybavení účastníků kurzu. 
Každý účastník kurzu musí mít vlastní PC, na které mu budou nahrány podklady.
Účastníci budou mít k dispozici v elektronické a tištěné podobě všechny pracovní materiály, které si účastník může i se svými zpracovanými příklady přenést do svého počítače.

Program:

 • legislativní úvod (Zákon 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška 264/2020 Sb. a další prováděcí vyhlášky)
 • hodnocení energetické náročnosti budovy, pojmy, principy 
 • ukazatele energetické náročnosti budovy – celková dodaná energie, primární energie, průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy 
 • průkaz energetické náročnosti budovy (orientace v dokumentu, náležitosti), energetický specialista (povinnosti, činnosti) 
 • podrobnosti výpočtu energetické náročnosti (princip stanovení dodané energie budovy, výpočet dodané energie do budovy, výpočet primární energie), hodnocení energetické náročnosti budovy 
 • budovy s nízkou energetickou náročností obecně – orientace v termínech: budovy s téměř nulovou spotřebou energie, pasivní budovy, aktivní budovy, plusové budovy 
 • ukázkové příklady (specifika hodnocení ENB na příkladech RD, bytového domu a administrativní budovy) 
 • orientace v celkové energetické bilanci budovy, pravidla pro zónování budovy 
 • zpracování ekologické a ekonomické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie, technicky a ekonomicky vhodná opatření pro snížení ENB 
 • aktivní práce pod dohledem lektora, zpracování PENB a hodnocení energetické náročnosti na dvou příkladech rozdílných budov 
 • diskuze 

Přihláška do pátku 17. února 2023 na adrese https://eccb.info/pro-verejnost/kurz-penb/ - viz příloha
Cena kurzu: 4 800,- Kč včetně DPH (pro členy ČKAIT sleva 300,- Kč)

Kurz je akreditován v systému CŽV ČKAIT 1 bodem.

Termín