Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ENEX - HLÁŠENKY

ENEX - HLÁŠENKY


Ing. Roman Portužák, CSc.
ředitel odboru elektroenergetiky

V Praze dne 9. března 2009
Č.j.: 3330/09/05200

Vážený pane předsedo,
dovolte mi, abych Vás informoval, že Ministerstvo průmyslu a obchodu zprovoznilo program ENEX-HLÁŠENKY, který autorizovaným osobám umožňuje v on-line režimu podávat ministerstvu hlášení o energetických auditech, energetických průkazech budov, kontrolách kotlů a kontrolách klimatizací.

Registrace se úspěšně rozběhla, a k 8.3.2009 bylo v systému registrováno 830 hlášenek. Nicméně v několika případech jsme zaznamenali pokus zpochybnit ohlašovací povinnost u osob autorizovaných dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. V obavě, aby nedošlo k bojkotu ohlašovací povinnosti, byl jsem nucen, až do vyjasnění uvedeného problému, pozastavit vydávání dalších osvědčení osobám autorizovaných dle zákona č. 360/1992 Sb.

Jelikož jde o záležitost velmi citlivou, uvítal bych, kdybychom záležitost osobně projednali a nalezli společný přístup k řešení problému. Při té příležitosti bych Vás také rád informoval o některých našich záměrech v oblasti našeho společného zájmu.

Vážený pane předsedo, budu potěšen, když mne zkontaktujete (tel. 222 318 575) a navrhnete termín schůzky. Případně je možno termín schůzky sjednat s mým sekretariátem (paní Kulhánková, tel 224 853 459).

S pozdravem

Vážený pan
Ing. Pavel Křeček
předseda
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
Sokolovská 15/1498
120 00 Praha 2
Originál si můžete prohlédnout ve formátu PDF.Vážený pan
Ing. Roman Portužák, CSc.
ředitel odboru energetiky
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Na Františku 32
110 15 Praha 1


V Praze dne 26.3.2009
č.j. 406/2009

Vážený pane řediteli,
v návaznosti na Váš dopis ze dne 9.3.2009 a následné pracovní setkání dne 19.3.2009 na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu ČR si dovoluji vyjádřit svůj názor na zprovoznění programu ENEX-HLÁŠENKY a s ním podle Vás vyvstalý problém.

Souhlasím s Vámi, že povinnost předložit chronologický seznam energetických auditů a ostatních činností je stanovena zákonem. Ze zákona ovšem nevyplývá povinnost informovat o činnostech elektronicky, i když tento požadavek chápu ze strany MPO jako snahu usnadnit povinné informování v souladu s požadavkem využít všude, kde je to možné, korespondenci dálkovým přístupem. Tento požadavek byste měl auditorům v průvodním dopise objasnit.

Mohu souhlasit i s tím, že poskytnutí této informace není porušení požadavku mlčenlivosti. Povinnost mlčenlivosti, jak je uvádí ustanovení odst. 12 § 10 zákona č.406/2000 Sb., by se týkala skutečností, které se auditor dozvěděl v souvislosti se svou činností jako je např. počet pracovníků, technologické postupy výroby, bezpečnostní opatření apod. Nutno přiznat, že příslušné ustanovení je nesrozumitelné, co do obsahu mlčenlivosti chráněných skutečností.

K Vašemu dopisu poznamenávám, že on-line režim hlášení auditů a ostatních činností jste nezprovoznili jenom pro autorizované osoby, ale také pro osoby oprávněné podle § 10 zákona o hospodaření s energií. Jak je patro z Vašich webových stránek, ke dni 17.3.2009 byl celkový počet auditorů 424, z toho členů ČKAIT "jenom" 41%, tj. 175 osob.

V dopise dále uvádíte, že jste v několika případech zaznamenali pokus zpochybnit ohlašovací povinnost u našich autorizovaných osob a z obavy bojkotu jste byl nucen pozastavit vydávání dalších osvědčení našim členům. Proti takovému postupu se musím ostře ohradit.

Na našem společném jednání jsme o všech skutečnostech informováni nebyli. Předložili jste nám návrh Vaší odpovědi pro týdeník Profit, abychom k němu zaujali stanovisko bez toho, abyste doložili i původní článek Profitu ze dne 2.3.2009. Na vyžádání Ing. Zimové, ředitelky kanceláře ČKAIT, nám byl panem Ing. Doleželem tento článek přeposlán. Z článku jsme pochopili, že někteří auditoři i samotná Asociace energetických auditorů zpochybňují, zda kontroloři klimatizace a kotlů patří k energetickým expertům, kteří výše zmiňovanou ohlašovací povinnost mají. Jak sám víte, ČKAIT nemá kompetenci zákony vykládat, tuto povinnost přenecháváme soudu a legislativcům. A opět musím poznamenat, že webové stránky uvádějí, že ze 123 osob s osvědčením pro kontrolu kotlů a klimatizace je členů ČKAIT 40.

Mrzí mne i to, že jste nás na jednání neseznámil s dopisem, doslova "pamfletem", který mezi auditory a na MPO koluje, a na základě kterého jste vydávání osvědčení pozastavil.

Vážený pane řediteli, pozastavit vydávání osvědčení členům naší Komory na základě jednoho anonymního mailu, když chybí důkaz o tom, že hlášenky bojkotují členové ČKAIT, považuji za naprosto neprofesionální přístup, za zneužití pravomoci veřejného činitele. Brání svobodnému podnikání i proto, že podle zákona mají auditoři seznam provedených auditů předkládat ministerstvu každoročně do 31.března.

Nepřípustné je i to, aby administrátor Vašeho ministerstva na dotaz členů Komory, "proč je vydávání oprávnění pozastaveno" informoval, že vinou naší Komory. Předpokládám, že nejedná svévolně. MPO tímto jednáním poškozuje dobré jméno Komory, která za svou více než 15 letou činnost se vždy snažila a jedná v rámci zákona, problémy řeší legislativní cestou.

Žádám Vás o zrušení pozastavení vydávání oprávnění s okamžitou platností i proto, že ustanovení zákona o hospodaření s energií Vám umožňuje, aby osoby, které svou zákonnou povinnost nesplní, byly pokutovány podle zákona.

Ing. Pavel Křeček
předseda ČKAIT

26. 03. 2009