Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze Expert – rozšíření databáze autorizovaných osob

A. Identifikační část
0015114
Kouba
Vojtěch
Ing.
IV00
Adresa kontaktní
Na Kavčí skále 1695/16
Říčany
25101
+420773602770
kouba@envihydro.cz
Adresa pracoviště
EnviHydro s.r.o.
V Luhu 715/6, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česko
Praha 4 - Nusle
14000
+420773602770
kouba@envihydro.cz
17485509
www.envihydro.cz
Projektant; Technický dozor; Výzkumná činnost; Pedagogická činnost; Expertní a znalecká činnost ve výstavbě
Společník veřejné obchodní společnosti
B. Věcná specifikace činnosti (oboru a oblasti působení)
» Matematické modelování proudění v korytech a nádržích 1D/2D
» Výpočty záplavových území, posouzení ovlivnění odtokových poměrů při výstavbě v záplavovém území
» Projektová a inženýrská činnost v oblasti vodního hospodářství a krajinných staveb
» Letecké práce dronem, fotogrametrie, pasporty, GIS systémy pro klienty
» Kompletní zajištění všech stupňů projektové dokumentace od studie až po prováděcí dokumentaci
» 3D modely vodohospodářských staveb, pasporty současných staveb dle zaměření, BIM


Z projekčních prací zajištujeme následující:
» Malé vodní elektrárny (MVE) a všechny přidružené hydroenergetické stavby (řešení zatrubněných a otevřených přivaděčů,
vtokových objektů, návrhy nových vzdouvacích objektů - jezů, rybích přechodů)
» Rekonstrukce a zkapacitnění bezpečnostních přelivů přehrad
» Rekonstrukce jezů a návrhy nových rybích přechodů (pevné jezy, vakové jezy, pohyblivé jezy)
» Návrhy nových nebo rekonstrukce stávajících malých vodních nádrží (MVN)
» Revitalizace vodních toků a upravených koryt
» Příroděblízká protipovodňová opatření (PPO)
» Havarijní a povodňové plány (samostatně nebo též součástí PD)
» Opravy a rekonstrukce upravených technických koryt (opravy nátrží, rovnaniny nebo erodovaných břehů říčních koryt).
» Krajinné stavby pro zlepšení odtokových poměrů (řešení eroze, návrh vhodných opatření jako jsou zasakovací průlehy, meze, dělení pozemků)
Licencovaný pilot dronu v kat. A1/A2/A3 a v kat. SPECIFIC s pojištěním do 25 mil. od Úradu pro civilní letectví
ICOLD, ČKAIT
České, Anglické, Ruština (základní pochopení)
MVE Klášterec nad Orlicí, studie ovlivnění odtokových poměrů, studie proveditelnosti, DUR + DSP
Modlanský potok - studie záplavového území, aktualizace 2D modelem
Flájský potok - studie záplavového území, aktualizace 2D modelem
VD Všechlapy - 3. provozní uzávěr SV DN1800 - studie
VD Křímov – 3. provozní uzávěr SV DN800 - studie
VD Kamenička – generální oprava - IGP - DSJ
VD Žatec – komplexní posouzení technického stavu vodního díla jez Žatec na Ohři - studie
VD Klavary – návrh opatření k zajištění bezpečnosti a stability vodního díla Klavary - studie
VD Slapy – posudek bezpečnosti za povodně - studie
PPO hl. m. Prahy – projekt pro vyhlášení OP etapa Podbaba, Troja, Libeň - DSJ
VD Orlík – pasportizace trhlin a poškození betonu na vzdušním líci hráze - studie
Zahesi Dam, Gruzie - hydrologická studie PV - studie
V Kamenička – průzkumné práce pro přípravu a zajištění GO objektů - Realizace IGP
Lajanuri Dam, Gruzie – hydrologická st. PV - studie
Zahesi Dam, Gruzie – 3D model hráze a nádrže - studie
Zahesi Dam, Gruzie – dam break, šíření PV - studie
Blatno – rekonstrukce nádrže - DSJ
Revitalizace Zdiměřických rybníků - DSJ
Technickoprovozní evidence na Počepickém potoce, PVL - studie
Technickoprovozní evidence na Vlkonickém potoce, PVL - studie
Technickoprovozní evidence na Prčickém potoce, PVL - studie
MVN Přišimasy, revitalizace - DUR/ DSP
VD Labská – zvýšení retenční funkce rekonstrukcí spodních výpustí v obtokovém tunelu - DUR/ DSP/DPS
Bečva, Černotín, revitalizace toku - DUR
Berounka, Radotín, km. 3,35 - 3,6, břehové opevnění, DUR
Bečva, Černotín, revitalizace toku - DUR
Berounka, Černošice, ř. km. 7,1 - 7,6, břehové opevnění, DUR/DSP - DUR/DSP
Berounka, Radotín, ř. km. 5,5 - 5,7, břehové opevnění, DUR/DSP - DUR/DSP
Studie odtokových poměrů na Panenském potoce - studie
Studie odtokových poměrů v KÚ potoce Hodkov - studie
Bečva, Černotín, revitalizace toku - DSP
VD Bojkovice, studie proveditelnosti těžby sedimentů a opevnění břehů - studie
VD Ludkovice, studie proveditelnosti těžby sedimentů a opevnění břehů - studie
Bečva, Černotín, revitalizace toku - DPS
VD Kamýk – Aktualizace parametrů zvláštních povodní - studie
VD Kamýk – Studie šíření zvláštních povodní- studie
Lajanuri Dam, Gruzie – 3D model hráze a nádrže - studie
MVE Fénix Jeseník - DUR + DSP