Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Historie a budoucnost honorářového řádu pro architekty a inženýry v Německu

Historie a budoucnost honorářového řádu pro architekty a inženýry v Německu


Sazebníky poplatků pro architekty a inženýry mají v Německu dlouhou tradici. První zmínky o odměňování práce architektů najdeme v knize J. F. Penthera z roku 1765, která se zabývá rozpočtem staveb. V rámci těchto prvních úvah byly již před 200 lety stanoveny zásady platné dodnes - závislost honoráře na nákladech stavby a jeho degresivní růst.
Zatím poslední tečkou za tímto vývojem je 6. novela honorářového řádu pro architekty a inženýry (HOAI), která nabyla platnosti 18. srpna 2009.

Modernizovaný HOAI je reakcí na diskuse vedené v 70. letech, které se zabývaly zájmy veřejného blaha, ochranou spotřebitele, zájmem veřejnosti na profesních výkonech nezávislých projektantů a jejich chápání významu svého profesního stavu. Definuje zákonné cenové právo a je závazný pro všechny, kdo zadávají či vykonávají projekční práce. Honorářový řád pro architekty a inženýry má původ v zákoně na úpravu výkonů inženýrů a architektů ze 4. listopadu 1971, který je dodnes jeho základem.

Obtížný proces vedoucí k udržení a modernizaci HOAI
Proces vedoucí ke schválení nového honorářového řádu HOAI 2009, kterým se završily déle než 13 let trvající diskuse o udržení a modernizaci HOAI, připomíná detektivku.
Výchozím bodem tohoto vývoje byly konkrétní úkoly, které Spolková rada připomněla v roce 1995 při schvalování 5. novely jako nutnost pro příští novelizaci:
 • silnější motivace k úsporné výstavbě
 • zrušení vazby honoráře na náklady stavby
 • systém slev a přirážek pro případ úspory/překročení stavebních nákladů
 • vyladění HOAI a jednoduché zásady pro výpočet honoráře
 • rozšíření honorářových tabulek (pouze zvýšení maximálních sazeb při zachování minimálních sazeb)
Výbor AHO svazů a komor inženýrů a architektů pro honorářový řád jako zástupce rozhodujících svazů a zemských komor inženýrů a architektů se těmito úkoly začal ihned zabývat a ke všem požadavkům Spolkové rady předložil četné návrhy řešení. Koncem roku 2001 pověřilo Spolkové ministerstvo hospodářství výzkumnou skupinu z Technické univerzity v Berlíně vypracováním expertízy týkající se dalšího vývoje právního rámce profese architektů a inženýrů. Tato studie vyšla v roce 2003 pod názvem "Statusbericht 2000+ Architekten/Ingenieure" (Zpráva o stavu 2000 + architekti/inženýři). Předložila konkrétní návrhy na novelizaci HOAI jako závazného nástroje cenového práva, do kterých zapracovala úkoly stanovené Spolkovou radou. Na základě této zprávy vypracovali architekti a inženýři znovu četné návrhy řešení a dali zákonodárci v podobě pracovních materiálů k dispozici své úvahy podložené praxí. Referentský návrh HOAI, který předložilo Spolkové ministerstvo hospodářství (BMWi) jako příslušný orgán v únoru 2008, znamenal pro profesní stav architektů a inženýrů prostě katastrofu. Pod pláštíkem transformace směrnice EU o službách do německého práva měl být honorářový řád pro architekty a inženýry degradován na "pahýl", jehož využití mělo být omezeno pouze na ty nejmenší projekty. Z dlouhodobého hlediska by se takový vývoj rovnal konci HOAI.
Ministerstvo hospodářství provedlo v předložených návrzích rozsáhlé škrty:
 • vypustilo výkonové fáze po prováděcím projektu
 • omezilo maximální hodnoty tabulek pro projektování objektů z 25,5 na 5 miliónů EURO
 • zavedlo model výpočtu stavebních nákladů
 • zavedlo systém slev a přirážek
 • vypustilo honorářová pásma
 • vypustilo díly VI, X - XIII HOAI (studie dopadů na životní prostředí, stavební termika, izolace proti kročejovému hluku a vnitřní akustika, půdní mechanika, zemní a zakládací práce, měřické práce) jako takzvané poradenské výkony z předpisové části zákonného cenového práva
 • vypustilo hodinové sazby
Pouze semknutostí a společným postupem profesního stavu architektů a inženýrů se podařilo plány ministerstva na rozbití HOAI překřížit. Politický průlom přinesl právnický posudek bruselské kanceláře Freshfields, Bruckhaus, Deringer, který zadaly společně AHO, Spolková komora architektů a Spolková inženýrská komora. Tento posudek konstatuje, že minimální a maximální sazby v honorářovém řádu pro architekty a inženýry (HOAI) nejsou v rozporu s evropským právem. Vědecké služby Německého spolkového sněmu pak vypracovaly materiál, v němž potvrzují výsledek tohoto posudku, tedy že plánované snížení okrajových tabulkových hodnot není z hlediska harmonizace HOAI s evropskou směrnicí o službách potřebné. Směrnici o službách splňuje již takzvaný "tuzemský HOAI" (platnost HOAI pouze pro kanceláře se sídlem v Německu). Posudky iniciované profesním stavem architektů a inženýrů změnily myšlení německého zákonodárce, a v důsledku toho předložilo Spolkové ministerstvo hospodářství na jaře 2009 silně vylepšený referentský návrh, který byl 12. června 2009 potvrzen Spolkovou radou a 18. srpna 2009 vstoupil v platnost jako 6. novela HOAI.

Světlé a stinné stránky HOAI 2009
Novelu HOAI lze hodnotit různě. Pozitivní je, že se podařilo zachovat podstatnou část HOAI jako závazné cenové právo a že "tuzemský HOAI" představuje podobu konformní s evropským právem. Sazby honoráře byly všeobecně zvýšeny o 10 %, i když toto navýšení po více než 13 letech představuje jen malou kompenzaci. Naproti tomu přesunutí výkonů spojených se studiemi o dopadech na životní prostředí, stavební termikou, izolacemi proti kročejovému hluku a vnitřní akustikou, půdní mechanikou, zemními a zakládacími pracemi a měřickými pracemi do nezávazné přílohy je odborně neobhajitelné, jedná se o svévolné oddělení inženýrských výkonů, které jsou součástí interdisciplinárního obecného procesu projektování. Pro tyto výkony nyní platí jen nezávazná honorářová doporučení. Totéž platí pro místní stavební dozor u inženýrských a dopravních staveb a pro zvýšené odměny za prováděcí projekty vodních staveb. Novela HOAI 2009 přináší důkladné změny i pokud jde o strukturu. Minimální a maximální sazby stejně jako výkonové fáze a honorářová pásma zůstaly zachovány. Se zavedením modelu na výpočet nákladů stavby přichází změna paradigmatu. Honoráře poprvé nejsou svázány se skutečnými náklady na stavbu. Modernizace náplní jednotlivých výkonů, která už je dávno nutností, byla odložena na příští novelizaci.
Vyhláška je nyní rozdělena na pět částí a jednu přílohu, která obsahuje také několik upravovaných okruhů.

HOAI 2009
Část 1 - Všeobecné předpisy Část 2 - Projektování ploch Část 3 - Projektování objektů Část 4 - Odborné projektování Část 5 - Přechodná a závěrečná ustanovení Příloha 1 - Výkony pro studie dopadu na životní prostředí, stavební termiku, izolace proti kročejovému hluku a vnitřní akustiku, půdní mechaniku, zemní a zakládací práce, měřické práce. (nezávazná) Příloha 2 - Speciální výkony (nezávazná) Příloha 3 - Seznamy objektů (závazná) Přílohy 4 až 14 - Náplně výkonů (závazná)
Po reformě a zároveň před reformou
Již byla zavedena další novela HOAI 2009. Spolková rada upozornila spolkovou vládu v usnesení ze dne 12.06.2009 na to, že v příštím legislativním období do roku 2013 bude nutná další modernizace a redakční přepracování HOAI. Požádala spolkovou vládu, aby při tom sledovala zejména modernizaci a sjednocení náplní jednotlivých výkonů, prověření struktury honoráře a další zeštíhlení HOAI pod zorným úhlem proměny jednotlivých profesí, zájmů životního prostředí pravidel techniky. Kritizován je především přesun projekčních výkonů spojených se stavební termikou, izolacemi proti kročejovému hluku a vnitřní akustikou, geotechnikou a zeměměřictvím do nezávazné části HOAI. Spolková rada považuje za potřebné sledovat kriticky důsledky tohoto rozhodnutí a v případě potřeby se vrátit k závazné úpravě těchto honorářů. Nová spolková vláda se této výzvy v říjnu 2009 chopila a v koaliční smlouvě CDU, CSU a FDP dojednala co nejrychlejší modernizaci HOAI na základě usnesení Spolkové rady. Historie HOAI pokračuje, a AHO jako zástupce zájmů týkajících se soutěže a honorářů inženýrů a architektů spolupůsobí neúnavně a aktivně při jeho vývoji a kriticky jej sleduje. Text HOAI a mnohé další informace si můžete stáhnout n internetové adrese www.aho.de.

Ernst Ebert, inženýr-konzultant, předseda představenstva výboru pro honorářový řád (AHO) leden 2010


Plné znění honorářového řádu pro architekty a inženýry v Německu přeloženého do českého jazyka.
22. 03. 2010