Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Hygienické předpisy ve stavební praxi - pouze webinář bez účasti osob

Hygienické předpisy ve stavební praxi - pouze webinář bez účasti osob

Druh akce
webinář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Autorizované osoby
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Vlastimil Moucha
Přednášející (pracoviště)
Ing. Zuzana Mathauserová, SZÚ Praha
Hlavní odborné téma – program akce
Bude upřesněno v rámci programu
Typ
B
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky ne
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Orgány hygienické služby patří mezi dotčené orgány, které chrání veřejné zájmy v oblasti ochrany veřejného zdraví ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění. Tento zákon byl v poslední době několikrát novelizován včetně některých prováděcích předpisů. Vzhledem k tomu, že OK ČKAIT Pce neuspořádala už delší dobu žádnou odbornou akci s vazbou na zákon č. 258/2000 Sb., chceme tímto seminářem připomenout odborné stavební veřejnosti souhrn předpisů, které je nutno při přípravě a realizaci znát a umět aplikovat. Jsou to např. tyto předpisy: - zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, - NV č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, - vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, - vyhláška č 6/2003 Sb. kterou se stanoví hygienické limity fyzikálních, chemických a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, - vyhláška č. 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, - vyhláška č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.