Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

INFORMACE NA VĚDOMÍ VŠEM STAVEBNÍM ÚŘADŮM V ČR

INFORMACE NA VĚDOMÍ VŠEM STAVEBNÍM ÚŘADŮM V ČR

Dozorčí rada České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě dává tuto informaci na vědomí a pro potřebu stavebním úřadům v České republice.

V současné době eviduje kancelář ČKAIT 1222 autorizovaných osob, které mají pozastavenu autorizaci na vlastní žádost, nebo kterým byla pozastavena autorizace z disciplinárních důvodů. Po dobu pozastavení autorizace nelze na tyto osoby pohlížet jako osoby oprávněné k výkonu vybraných činností ve výstavbě, ve smyslu stavebního zákona č.50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a nemohou tedy takové činnosti vykonávat.

Autorizovaná osoba, které je pozastavena autorizace podle §11 zákona č.360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, je povinna ve smyslu ustanovení § 6, odst. 4) Profesního a etického řádu ČKAIT odevzdat razítko autorizované osoby se státním znakem ČR, a to příslušné oblastní kanceláři Komory. K tomuto úkonu jsou všechny autorizované osoby s pozastavenou autorizací písemně vyzvány.

V řadě případů však dochází k tomu, že autorizované osoby s pozastavenou autorizací si neoprávněně ponechají autorizační razítko a mohou jej takto nadále zneužívat. Například při prokazování oprávnění k vybraným činnostem, tím, že předloží osvědčení o autorizaci a orazítkovanou dokumentaci. Tím se zřejmě mohou dopustit i trestných činů ve smyslu §176, a §176a trestního zákona.

V souladu s autorizačním zákonem vede Komora seznam autorizovaných osob, který umožňuje dálkový přístup. Na webových stránkách Komory, na adrese www.ckait.cz, v menu seznam AO > vyhledávání AO je umístěn měsíčně aktualizovaný seznam osob s platnou autorizací. Nejsou zde tedy uvedeny osoby, které mají autorizaci pozastavenu.

Vzhledem k výše uvedenému, se Dozorčí rada ČKAIT obrací na stavební úřady, aby napomohly zabránit nelegální činnosti autorizovaných osob v podobě zneužívání autorizačních razítek. Uvítali bychom, kdyby stavební úřady kontrolně nahlížely do seznamu AO a v případě zjištění nelegálního jednání autorizované osoby, sdělily tuto skutečnost Kanceláři ČKAIT v Praze. Adresa pro poštovní styk: ČKAIT, Sokolská 15, 102 00 Praha 2, nebo e-mail: ckait@ckait.cz Děkujeme za spolupráci.

V Praze, březen 2006.

Ing. Michal Hrubý
předseda DR ČKAIT, v.r.

05. 04. 2006