Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o jednání Valné hromady oblasti ČKAIT Karlovy Vary, konané dne 3.2.2009 ve společenském sále Krajské knihovny

Informace o jednání Valné hromady oblasti ČKAIT Karlovy Vary, konané dne 3.2.2009 ve společenském sále Krajské knihovny

Informace o jednání Valné hromady
oblasti ČKAIT Karlovy Vary, konané dne 3.2.2009
ve společenském sále Krajské knihovny
Jednání v pořadí poslední valné oblastní hromady v roce 2009 se uskutečnilo 3.2.2009 poprvé ve společenském sále Krajské knihovny. Vedle účasti celkem 80 členů ČKAIT (tj 9,6 % členské základny oblasti, která činí 833 členů) bylo dále přítomno 17 hostů a 3 novináři. Valnou hromadu řídilo pracovní předsednictvo ve složení : Ing. Pavel Křeček, Ing. Lenka Zimová, Ing. Miloslav Rychtář a Ing. Svatopluk Zídek.
Mezi hosty VH byli představitelé správních orgánů a partnerských institucí. Z nejvýznamnějších představitelů správních orgánů to byli:
 • Ing. Ing. Kamil Řezníček, ředitel Úřadu práce v Karlových Varech,
 • PaedDr. Zdeněk Hrdina, ředitel Střední průmyslové školy stavební a obchodní akademie Kadaň
 • Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a evropských strukturálních fondů Krajského úřadu v Karlových Varech

Podnikatelskou sféru představovali zejména:
 • Ing. Jiří Dudek, ředitel BPO Ostrov,
 • Ing. Ivan Kaska, ředitel firmy FORNAX, a.s. Karlovy Vary
 • Ing.Petr Vorel, ředitel firmy PREFA BETON s.r.o.

Partnerské a spolupracující organizace reprezentovali:
 • Ing. Anna Vlášková, manažerka RSS a oblastní manažerka SPS ČR,
 • Ing. Miroslav Krössl, předseda OP ČSSI a

Za republikové orgány Komory byli hosty:
 • Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT
 • Ing. Lenka Zimová ředitelka kanceláře ČKAIT
 • IC ČKAIT s.r.o. zastupovala paní Marie Báčová, ředitelka IC ČKAIT

Volební komisi předsedal Ing. Pavel Pospíšil, mandátové komisi Ing. Václav Nedvěd a návrhové komisi Ing. Stanislav Potůček.
Zprávu o činnosti OK ČKAIT přednesl přednosta OK Ing. Svatopluk Zídek. Ing. Zídek přednesl rovněž informaci o hlavních cílech oblasti pro rok 2009. V průběhu komentáře k činnosti OP ČKAIT za rok 2008 byly promítány snímky z odborného zájezdu do Hamburku. Zprávu Dozorčí rady přednesl Ing. Martin Šafařík.
Ve svém obsáhlém vystoupení seznámil předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček přítomné s událostmi v ČKAIT v roce 2008 a představil i cíle pro nově zvolené karlovarské orgány komory na nejbližší období. Krátce přednesl rovněž informaci o stavu hospodaření komory v roce 2008 a zásadách pro návrh rozpočtu na rok 2009.

K významným vystoupením externích hostů na VH patřila vystoupení:
 • PaedDr. Zdeňka Hrdiny, který velice kladně hodnotil spolupráci OK s kadaňskou průmyslovou školou, rvající již od roku 1993 a neustále se rozvíjející. Dále informoval o programu školy k popularizaci oboru stavebnictví a vyzval členy komory ke spolupráci zejména při organizování exkurzí na stavby i do projektových ateliérů.
 • Ing.Radek Havlan potěšil účastníky valné hromady, obzvlášť v této ekonomické situaci, informací o skutečnosti, že finančně jsou zajištěné významné veřejné stavby, mezi které patří zejména dostavba průmyslové školy v Ostrově, Integrované střední školy v Sokolově a výstavba školy v Chebu. K zahájení se chystá významná rekonstrukce Becherovy vily v Karlových Varech, kde bude umístěno Centrum designu a výstavní prostory, finančně jsou zajištěny i rekonstrukce komunikací 2.a 3.třídy ve správě kraje. Nové vedení kraje podporuje i přípravu rekonstrukce Lázní I. – tak zvaných císařských lázní v samém středu Karlových Varů. Celkově se jedná o investiční záměry dosahující několika miliard korun.
 • Ing. Miroslav Krössl seznámil účastníky s novým složením výboru OP ČSSI v Karlových Varech a krátce připomněl i historii činnosti karlovarské inženýrské organizace.
 • Ing. Anna Vlášková, manažerka RSS a oblastní manažerka SPS, slavnostně vyhlásila soutěž „Stavba Karlovarského kraje roku 2009“ a pozvala delegáty na 18. ročník regionální výstavy stavebnictví FOR ARCH Karlovy Vary, přičemž dosud není stanoven přesný termín jejího konání. Původně stanovený 12.–14.červen se s ohledem na posun termínu dokončení Multifunkční haly nejeví jako reálný. Rovněž tudíž není jasný přesný termín konání doprovodných akcí s ní spojených (konference MI, soutěž studentů středních škol, soutěž učňů stavebních profesí, vyhlášení cen Stavby Karlovarského kraje, tenisový turnaj atd.)

V diskusi
 • vystoupil s kontroverzním vystoupením Ing Michal Odvody, který chtěl dle svého sdělení zejména vyprovokovat diskusi v komoře na téma zlepšení kvality projektových prací. Komora dle jeho názoru neplní svoji zákonnou povinnost dbát na vysokou kvalitu péče o kvalitu projektových prací. Navrhoval, aby každý projektant byl v průběhu 3 let povinen předložit ke kontrole pověřeným členům komory namátkově vybraný projekt, který v uplynulé době zpracoval. Tento návrh byl odmítnut zejména s ohledem na diskriminaci projektantů vztažmo k ostatním členům komory, dále s ohledem na nepřípustnost omezení svobodného výkonu povolání i na nereálnost vytvoření tak početného štábu kvalifikovaných kontrolorů z řad dobrovolných pracovníků ČKAIT. Rovněž byla připomenuta povinnost člena komory upozornit Dozorčí radu komory na nekvalitně vykonávanou činnost členů ČKAIT, která na rozdíl od architektů je velice málo využívaná.

Členy výboru oblasti Karlovy Vary byli zvoleni.
 • Ing. Svatopluk Zídek 63 hlasů
 • Ing. Václav Nedvěd 58 hlasů
 • Ing. Pavel Pospíšil 54 hlasů
 • Ing. Miroslav Rychtář 45 hlasů
 • Ing. Stanislav Potůček 42 hlasů

Kvórum pro zvolení bylo 41 hlasů
Náhradníky výboru oblasti se stali
 • Ing. Tomáš Buriánek
 • Ing. Michal Odvody

Delegáty na SD do Prahy, které se koná dne 21.března byli zvoleni :
 • Ing. Václav Nedvěd
 • Ing. Pavel Pospíšil
 • Ing. Bohumír Baxa
 • Ing. Stanislav Potůček
 • Ing. Miloslav Rychtář
 • Ing. Tomáš Buriánek

Náhradníky se stali:
 • Ing. Martin Šafařík
 • Ing. Michal Odvody

Kandidáty na členství v Revizní komisi byli zvoleni:
 • Ing. Martin Šafařík
 • Ing. Michal Odvody

Z unesení, které je součástí záznamu o jednání valné hromady (obdobně jako volební protokol) uvádíme zejména:
Schválení:
 • zprávy o činnosti oblastní kanceláře za rok 2008 a plán činnosti na rok 2009
 • zprávu dozorčí rady o kontrole činnosti OK v roce 2008
 • výsledek voleb členů nového výboru oblasti, delegátů oblasti na SD ČKAIT a kandidátů do revizní komise ČKAIT
Uložení:
 • Delegátům oblasti zvoleným Valnou hromadou k účasti na Shromáždění delegátů, které se bude konat 21.března 2009, aby podpořili hlavní úkoly činnosti ČKAIT, se kterými delegáty seznámil ve svém vystoupení předseda ĆKAIT Pavel Křeček a schválili návrh rozpočtu sestaveného dle přednesených zásad pro jeho tvorbu
 • Výboru oblasti zajistit plnění plánu činnosti pro rok 2009.

Závěr Valné hromady provedl přednosta OK:
V závěru jednání VH, které provedl přednosta OK ČKAIT poděkoval členům za aktivní přístup i za dobrou účast na jednání Valné hromady a partneru Valné hromady firmě Knauf za finanční podporu při úhradě nákladů na její pořádání.


Ing. Svatopluk Zídek
přednosta oblasti ČKAIT Karlovy Vary
V Karlových Varech 6.února 2009
09. 02. 2009