Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT K. Vary ze dne 25. dubna 2005

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT K. Vary ze dne 25. dubna 2005

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 25. dubna 2005 Kontrola zápisu ze 29.3.2005 1. Všechny uložené úkoly byly splněny. Opakované + nové úkoly: 1. Na organizaci setkání „malé V 4“ na Mariánské na 1.- 4.9.2005 i nadále spolupracují Ing. Zídek, Ing. Baxa, Ing. Pospíšil. K tématu setkání „Promítnutí nových (od 1.2.2006 závazných) směrnic EU o veřejných zakázkách do národních zákonných úprav zemí V 4“ přednese referát Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic, Krajský úřad Karlovarského kraje. Byl stanoven i předběžný program a) čtvrtek 1.9. příjezd, neoficiální večerní posezení b) pátek 2.9. dopoledne seminář (Ing. Havlan) odpoledne výlet do Německa c) sobota dopoledne podpis závěrečného protokolu výlet po Západních Čechách d) neděle dopoledne odjezdy delegací 2. Program celoživotního vzdělávání členů ČKAIT: - 11. května 2005 „Stavební zákon – aktuální změny“ – přednáší JUDr. Zdenka Vobrátilová, MMR (zajišťuje OK ČKAIT - Ing. Zídek) - 7. června 2005 „Požární bezpečnost staveb podle aktuálních technických specifikací“ (seminář zajišťuje OP ČSSI Karlovy Vary – Ing. Bohumír Baxa) - výbor OK ČKAIT Karlovy Vary souhlasí s tím, aby do programu akcí celoživotního vzdělávání členů ČKAIT, organizovaných OK ČKAIT Karlovy Vary ve 2. čtvrtletí 2005, byl dodatečně zařazen seminář ABF Praha a.s. „Nízkoenergetické a nízkonákladové stavění“, který se uskuteční 23.5.2005 od 14.00 do 17.00 hodin v Červeném salonku hotelu THERMAL-F a.s. v Karlových Varech. 3. Byl zpracován program seminářů na základě námětů členů výboru OK ČKAIT Karlovy Vary, na 2. pololetí roku 2005. Ing. Zídek předběžně domluvil s pozvanými lektory účast na těchto seminářích. 25.4.2005 byl zaslán Informačnímu centru ČKAIT s.r.o. seznam seminářů k akreditaci - 6.9.2005 Udržitelná výstavba a její podpora státem a EU (Doc. Ing. Petr Hájek, CSc., Stavební fakulta ČVUT) zajišťuje OP ČSSI Karlovy Vary – Ing. Bohumír Baxa - 11.10.2005 Závazné a doporučené hygienické předpisy pro navrhování a provozování staveb (MUDr. Jitka Landová, Krajská hygienická stanice Karlovy Vary) zajišťuje Regionální stavební sdružení – Ing. Anna Vlášková - 8.11.2005 Chyby v návrzích a realizacích staveb. Poznatky a poučení (Prof. Ing. Bohumír Voves, DrSc., Stavební fakulta ČVUT Technická problematika rekonstrukce Karlova mostu (Ing. Vladimír křížek, CSc., ČSSI) zajišťuje OK ČKAIT Karlovy Vary – Ing. Svatopluk Zídek - 6.12.2005 Dřevostavby pro bydlení (Doc. Ing. Vladimír Bílek, CSc., Stavební fakulta ČVUT) Rodinné domky na bázi dřeva – praktické zkušenosti (Ing. Jiří Pohloudek, RD Rýmařov) zajišťuje OK ČKAIT Karlovy Vary – Ing. Svatopluk Zídek 4. Byl stanoven další termín kontroly deníků autorizovaných osob na 16.5.2005. Paní Jágrová zajistí pozvání 15ti osob podle stanoveného klíče (+ 33 přičtených k autorizačnímu číslu posledně zvaných osob). 5. Ing. Zídek požádal přítomné členy výboru o trvalé sledování staveb či projektů zařaditelných do 2. ročníku soutěže „Cena inženýrské komory“ 6. Ing. Pospíšilovi byl uložen úkol iniciovat přihlášku vhodné stavby SSŽ do soutěže „Dopravní stavba roku 2005“. 7. Ing. Zídek podal informaci o stavu příprav setkání „Velké V 4 v Liberci 6. – 9. října 2005. Záštitu na touto akcí převzal primátor města Liberec, hejtman Libereckého kraje a rektor TU Liberec. Pořadatelem je OP ČSSI + OK ČKAIT Liberec. Schůzka s hejtmanem Libereckého kraje je sjednána na 14.6. ve 14 hodin. 8. Návštěva vysokoškoláků z Würzburgu (Bavorská inženýrská komora), která se měla uskutečnit 7.-9.4.2005 neproběhla z důvodu onemocnění chřipkou studentů v Bavorsku. 9. Ing. Zídek informoval o stavu příprav programu l0. Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary 2005. Účastníky přijme v předvečer hejtman Karlovarského kraje, který také konferenci zahájí. Postupně jsou do kanceláře ČKAIT zasílány referáty přednášejících a průběžně se pracuje na vydání sborníku z této konference. Informace: 1. Ing. Zídek podal informaci o průběhu OUVERTURY BVV na Výstavišti v Brně dne 18. dubna 2005 v 19.00 hodin. Téma „Meziválečná průmyslová architektura“, inaugurace Stavební knihy 2005 a vernisáž výstavy. 2. Ing. Zídek podal rámcovou informaci o průběhu sjezdu ČSSI v Brně dne 9.4.2005. Byl zvolen nový prezident ČSSI – Ing. Svatopluk Zídek, viceprezidenti – Prof. Křístek, Ing. Jiří Plíčka, Ing. Štěpán a Ing. Novotný. 3. Příprava 3. bienále technických památek vrcholí – stanoven časový harmonogram akcí od 19. do 24. září 2005. 4. Jednání se šéfredaktorem časopisu „BAUSPIEGEL“ Ing. Kunertem (vydavatelství Prager Zeitung). Poskytne bezplatně prostor v časopisu vycházejícím v němčině ve všech německy mluvících zemích a česky v ČR a na Slovensku pro představení 3. bienále technických památek. (Již vyšlo v čísle březen-duben 2005) 5. 24. března proběhlo řádné zasedání představenstva Svazu podnikatelů v ČR v Hrzánském paláci na Hradčanech, kde bylo jednáno mimo jiné o tom, co musí splňovat zahraniční firmy při vstupu na náš trh. a dále bylo jednáno o přípravě žádosti o poskytnutí grantu na vybudování vzdělávacího centra SPS v Berouně. 6. Byla jmenována nová redakční rada Stavebních listů ve složení Ing. Veselá, Ing. Zimová, doc. Ing.Miloslav Pavlík, CSc., Ing. Zídek a předsedou byl zvolen Ing. Michael Trnka, CSc. 7. 30. března se sešel organizační tým připravující 3. bienále technických památek. Partnery a sponzory pro pořádání této akce získal Ing. Zídek – IVF, METROSTAV a.s., SKANSKA a.s., SSŽ a.s., ČNB a Česká spořitelna a.s. 8. ABF Praha a.s. připravuje konferenci „Skleněné fasády“, ve spolupráci s ČSSI a ČKAIT, která bude uspořádána v rámci doprovodných akcí stavební výstavy FOR ARCH Praha 2005. 9. 27. dubna bude ve Španělském sálu v Praze vyhlášeno „Město roku 2004“ a předány „Ceny ministra kultury za rok 2004“ za památkovou péči. (Historickým městem roku v ČR byly vyhlášeny Františkovy Lázně). 10. Podle přehledu prodaných publikací, vydaného Informačním centrem ČKAIT s.r.o., se naše oblastní kancelář umístila na 6. místě. 11. Nakladatelství ARCH - ABF Praha a.s. připravuje ve spolupráci s Krajským úřadem Karlovarského kraje a OK ČKAIT vydání publikace „Proměny – Karlovarský kraj“. Při jednání s hejtmanem JUDr. Josefem Pavlem bylo přislíbeno, že Krajský úřad na vydání této publikace přispěje významnou částkou. 12. Kolegium pro TP spolu s OK ČKAIT v Praze připravuje ve spolupráci s agenturou KOMUNIKACE + PROFIT, pod záštitou VBI Německo ve dnech 14. – 16. října 2005 zájezd do Heidelbergu, Trevíru a následně do Luxemburgu. (2 x nocleh v Trevíru) Předběžná cena zájezdu činí 5.700 – 6.000 Kč s tím, že členům ČKAIT a Kolegia pro technické památky přispěje ČKAIT na zájezd částkou 1.500 Kč. Podrobnější informace o zájezdu jsou v kanceláři OK ČKAIT Karlovy Vary. 13. Nabídky seminářů od firem spolupracujících s ČKAIT: - Česká betonářská společnost pořádá 30.5.2005 seminář „Zesilování betonových a zděných konstrukcí“ v Brně na Výstavišti, Pavilon A3, sál Morava - Společnost Be-Tong s.r.o., Hodonín, Brněnská 16, 695 01 Hodonín pořádá 28.4.2005 seminář s ukázkami nových technologií výstavby (např. nový způsob zdění – bez malty, lehká schodišťová ramena a podesty s uplatněním nových bezdřevých materiálů, ukázky stropních konstrukcí, střešních systémů a suchých podlah, nebo exkurze na výrobě betonových skořepinových tvárnic. Seminář se koná ve výrobní areálu společnosti Be-Tong s.r.o. v Ratíškovicích – areál bývalých Hodonínských cihelen. Zapsala : Jana Jágrová
03. 05. 2005