Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 17.května 2004

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 17.května 2004

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 17. května 2004

Kontrola zápisu z 22.3.2004

Splněné úkoly:

1. Příprava mezinárodní konference Městské inženýrství 18.6.2004 Karlovy Vary probíhá dle plánu. Návrh programu konference je uzavřen.

2. Ing. Zídek průběžně zajišťuje přípravy na slavnostní setkání zástupců ČR a Německa v Karlových Varech u příležitosti 10. výročí podpisu smlouvy o spolupráci, které se uskuteční v pátek dne 4. června 2004 od 10.00 hodin v zasedací síni Krajského úřadu Karlovarského kraje s neoficielní večeří účastníků v předvečer dne 3.6.2004.

3. Ing. Zídek zajišťuje program návštěvy Maďarské inženýrské komory (46 účastníků) ve dnech 15.-21. června 2004.

4. Dne 13.4.2004 se uskutečnil seminář „Co nabízí Česká spořitelna členům ČKAIT“ a „Systém pojištění ve stavebnictví“. Semináře se zúčastnilo celkem 14 osob.

5. 11.5.2004 se konal seminář na téma „Výkonový a honorářový řád v praxi a návrh stavebního zákona“ za účasti 63 osob – z toho 61 členů ČKAIT.

6. Akreditační komisi Informačního centra ČKAIT s.r.o. byly 14.4.2004 nahlášeny termíny a témata seminářů k akreditaci pro 2. pololetí roku 2004 – viz příloha.

7. Ing. Zídek informoval přítomné o zveřejnění „Prohlášení“ k akci „Kamiony mimo město“ v Týdeníku Karlovarska a předal jim kopii zveřejněného článku.


Nové úkoly:

1. Setkání na hranici se uskuteční pravděpodobně 24.9. – 26.9.2004 v Trenčianských Teplicích na Slovensku. Za OK ČKAIT Karlovy Vary byla přítomnými odsouhlasena případná účast členů výboru KV – Ing.Pavel Pospíšil Ing. Stanislav Potůček, Ing. Jiří Soukup, náhradníkem je p. Ing. Rychtář.

2. 8.6.2004 bude uspořádán seminář na téma „Investice v Karlovarském kraji – předpoklad a skutečnost“ – přednášející Ing. Radek Havlan, Krajský úřad Karlovarského kraje.

3. 18.6.2004 se uskuteční 9. mezinárodní konference Městské inženýrství na téma „Novostavby v centrech historických sídel“. Všem členům výboru oblasti bude zaslána pozvánka s přihláškou pro čestné hosty.

4. 15. – 21.6.2004 návštěva Maďarská inženýrské komory.

Informace z jednání představenstva ČKAIT 16.4.2004

1. Podepsána nová smlouva o pojištění AO – do 15.4.2004, na www.ckait.cz stránkách ČKAIT zveřejněn podrobný informační materiál.

2. Stav autorizovaných osob k 31.3.2004 - 21.791 členů, OK ČKAIT Karlovy Vary 704 členů.

3. Se směrnicí pro práci inženýrů a techniků v zahraničí (ICE) je možno se rovněž seznámit a to v anglické i české verzi na webových stránkách www.ckait.cz. Materiál připravil ve spolupráci s britskými kolegy Ing.Jiří Plíčka,CSc.

4. Autorizační řád byl představenstvem ČKAIT předložen ministru pro místní rozvoj Dr. Němcovi k podpisu a vydání. Nový text řádu reaguje na novelu autorizačního zákona a upravuje zejména následující problematiku:

- usazený člen (bude mu přiděleno registrační číslo k cizineckému razítku)
- hostující osoba (možnost i hostování člena ČKAIT v cizině)
- uznávacím místem je vždy kancelář ČKAIT Praha
- registračním místem může být na základě žádosti cizince i oblastní kancelář ČKAIT dle místa bydliště
Formuláře jsou na pro informaci i k případnému užití i na OK ČKAIT Karlovy Vary.
5. Nová publikace Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby nebude pro jistotu vydána dříve, dokud nebude ministrem pro místní rozvoj schválen a podepsán autorizační řád.

6. Bylo vydáno konečné znění rozpočtu ČKAIT na rok 32004 s rozpracováním na jednotlivé oblastní kanceláře a jednotlivé druhy činností ČKAIT.

7. Rozhodnutí Stavovského soudu je možné poskytnout pouze zúčastněným stranám, (žalobci i souzenému) nelze je sdělovat dál.

8. „Cena ČKAIT“ – jedná se o výroční cenu za inženýrské dílo, podmínky pro účast v této soutěži budou zveřejněny v časopisu Z+i.

9. Asociace energetických auditorů členem – pozorovatelem je Ing.Machek.(přednosta OK Praha)

10. Fond rozvoje infrastruktury – členy za ČKAIT byli jmenováni Ing.Jeníček a Ing.Mandík.

11. Stavba Ústeckého kraje – Ing.Mandík seznámil o vyhlášení 1. ročníku krajské soutěže.

12. Ve dnech 6.-9 října se v maďarském Györu uskuteční výroční zasedání představitelů inženýrských organizací zemí Visegradské čtyřky.

13. Představenstvo ČKKAIT rozhodlo udělit čestné členství ČKAIT Ing. arch. Radúzi Rozhonovi (OK ČKAIT Ostrava) a doc.Ing.Ladislavu Lambojovi, CSc. (děkan FS ČVUT ve 2 volebních obdobích).


Různé

1 OP ČSSI Karlovy Vary uspořádá dne 8.10.2004 prohlídku Pražských pasáží a Petřínské rozhledny – průvodcem bude Ing. Jan Stěnička, CSc. Pozvánky na tuto budou rozeslány všem členům OK ČKAIT Karlovy Vary.

2 Ve dnech 14. – 18.9.2004 se koná FOR ARCH Praha. Ing.Zídek vyzval k uskutečnění přednášky p.prof.Dipl.-Ing. Alberta Speera. Zatím není odpověď.

3 V Úplném znění Zákona 360/92 Sb. chybí text o zrušení platnosti průkazů zvláštní způsobilosti – viz čl. II. Přechodných ustanovení. Kancelář ČKAIT Praha učinila dotaz v této záležitosti – v odpovědi je potvrzeno, že platnost průkazů zvláštní způsobilosti končí dnem 31.12.2004 text oficiálního vyjádření ČKAIT je k dispozici v kanceláři OK ČKAIT Karlovy Vary.

4 FS VUT Brno nabízí prostřednictvím Informačního centra ČKAIT s.r.o. zajištění lektorů pro uspořádání seminářů CŽV. Materiál bude využit při plánování akcí pro 1.pololetí roku 2005. 1 Stavební Fórum, Donská 9, 101 00 Praha 10, telefon: 267 206 241, e-mail: slancova@msgroup.cz nabízí účast diskusním setkání věnovaném ekologické architektuře „Developerství – nástroj obnovování přírody a místních společenství, které se uskuteční 10.6.2004. Přihlašovací formulář a detailní informace jsou k dispozici na www.stavebni-forum.cz/diskuse2004.

5 Česká betonářská společnost zve na odbornou exkurzi „Významné stavby v Dánsku“, cena zájezdu 19.700 Kč – přihlášky a informace na ČBS ČSSI, Samcova 1, 110 00 Praha 1, telefon: 222 316 195, e-mail: czb@czb.cz.

6 Fakulta stavební VUT Brno pořádá ve dnech 14. – 15. října 2004 na FS VUT v Brně česko-slovenskou konferenci „Experiment – významný zdroj poznání a verifikace metod navrhování nosných stavebních konstrukcí“.

7 Česká stavební společnost ČSVTS – WTA CZ pořádá 23. – 24. listopadu 2004 26. konferenci „Sanace a rekonstrukce staveb 2004“ v Kongresovém sále Masarykovy koleje v Praze 6, Thákurova 1.

8 Ing. Blažek, ekonomický mandatář ČKAIT informuje aktuálně o problematice DPH od 1.5.2004.


Karlovy Vary 19.5.2004

Ing. Svatopluk Zídek
26. 05. 2004