Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 20.10.2014

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 20.10.2014

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 20. 10. 2014

Přítomni: Ing. Miloslav Rychtář Ing. Svatopluk Zídek
Ing. Pavel Pospíšil Jana Jágrová
Stanislav Sýkora

Omluven: Ing. Stanislav Potůček

Program: 1. Informace o jednáních
+ Kontrola zápisu ze schůze výboru z 22. září
2. Nové úkoly

1.a. Informace

- Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary
Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj za období 1.1. – 30.9.2014.
Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
- režie celkem 606 555,00 Kč = 63 %
- odborná činnost 119 340,00 Kč = 104 % (překročení – st.soutěž)
celkem režie + odb. činnost 895 263,00 Kč = 70 % (rozpočet 75 %)

Rozpočet na rok 2014 1 268 460,00 Kč = 100%

1.b. Kontrola úkolů výboru z 25. 9. 2014 (úkoly Ing. Zídek)

24. září, České Budějovice
Konference „Povodně 2014“ – anonce naší konference ke 150. Výročí založení první české inženýrské organizace.
30. září, Brno ČKAIT
Řádné zasedání redakční rady Z+i.
30. září Karlovy Vary
Vzdělávací program formou e-learningového studia, období 30.9.-21.10.2014
Metody oceňování nemovitostí a jejich aplikace ve stavebnictví - zahájení
lektor: Ing. Petr Ort, Ph.D.
2. října, Praha ČKAIT
Příprava Stavební knihy 2015 – „Požáry a stavby“. Informace viz příloha č. 1
7.října, Vysoké Tatry –Stará Lesná
Konference „Statika 2014“ ve dnech 7. – 8 .října.
7. října, Karlovy Vary
Celoživotní vzdělávání členů ČKAIT, téma: „Pojištění profesní odpovědnosti autorizovaných osob“, přednášející: Ing. Bartoníčková, Mgr. Doležel, GrECo JLT Czech Republic, s.r.o..
účast celkem 26 členů ČKAIT
8. října, Lužec
Odborná exkurze na rekonstruovaný objekt – zámek Lužec., účast celkem 19 členů ČKAIT
10. října, Košice
Zasedání představitelů inženýrských organizací zemí V4 ve dnech 10. – 12. října, představení publikace „Inženýrské stavby zemí V4 – II. díl“. Informace budou publikovány v Z+i č. 4/2014
14. října, Karviná
Inaugurace zlaté mince ČNB – železobetonový most v Karviné – Darkově. Informace budou publikovány v Z+i č. 4/2014

20. října, Karlovy Vary
Zasedání výboru OK ČKAIT – Karlovarský kraj.

2.a Nové úkoly + přijaté rozhodnutí (úkoly Ing. Zídek)
- paní Jágrová pozve na příští jednání výboru nové kandidáty na členy výboru a kandidáta na předsedu volební komise
- výbor potvrzuje své telefonické odsouhlasení příspěvku na podzimní odbornou exkurzi do Vídně ve výši 2 000 Kč na osobu těmto členům naší oblasti ČKAIT:
- Jaromír Pešek
- Ing. Ota Řezanka
- Ing. Petr Král
- Ing. Jiří Ševčík
2.b Nové úkoly + (úkoly Ing. Zídek)

21. října, Karlovy Vary
Forma e-learningového studia: Využití moderních informačních systémů ve stavebnictví - zahájení, lektor: Ing. Miroslav Novotný.
21. října, Karlovy Vary – krajská knihovna
Seminář celoživotního vzdělávání ČKAIT - Novela vodního zákona a vztah vodního a stavebního zákona, přednášející: Jaroslava Nietscheová, prom. právník, Povodí Vltavy Praha + JUDr. Václava Koukalová, členka Společnosti pro stavební právo.
21. října, Praha NTM
Vernisáž výstavy „Nuselský most“ + představení knihy IC ČKAIT
22. října, Rančířov
Aktiv technických oborů ČKAIT
23. října, Rančířov
Aktiv technických oborů ČKAIT
29.října , Praha ČKAIT
Jednání redakční rady Stavební knihy 2015
30.listopadu, NPÚ Praha
Řádné výroční zasedání národního komitétu ICOMOC
3. listopadu, Karlovy Vary – krajská knihovna
Seminář celoživotního vzdělávání ČKAIT - Energetická náročnost budov 2014.
3.listopadu, ČKAIT Praha
Zasedání Industriálních stop – odborné i finanční vyhodnocení konference Industriální stopy 2014
4 .listopadu, ÚNMZ Praha
Řádné zasedání Rady pro technickou normalizaci ÚNMZ.
5.listopadu, AIP Praha
Zasedání poroty soutěže INOVACE roku 2015
5 .listopadu, Praha ČKAIT
Řádné zasedání redakční rady časopisu Stavebnictví
8. listopadu, Praha NTM
Volební sjezd ČSSI
10. listopadu , Karlovy Vary, OK ČKAIT
Kontrola deníků autorizovaných osob, pozváno 20 členů ČKAIT.
13 .listopadu, NTM Praha
Konference společnosti Pro Památky, ing. Zídek přednese referát na téma „Vodárenské věže představené v publikaci „Technické památky zemí V4“ . Konference se koná ve dnech 13.-14.11.2014
18. listopadu, Karlovy Vary – krajská knihovna
Seminář celoživotního vzdělávání ČKAIT - Požární bezpečnost staveb z hlediska elektroinstalačních rozvodů, přednášející: Petr Babor, PROMAT s.r.o.
18. listopadu, Karlovy Vary – krajská knihovna
Forma e-learningového studia: Právní minimum autorizovaných osob činných ve výstavbě – zahájení, lektor: Mgr. Daniela Bartáková.
19 .listopadu, ČKAIT Praha
Řádné jednání Ediční rady ČKAIT
20. listopadu, Praha ČKAIT
Řádné zasedání představenstva ČKAIT
22 .listopadu, Kadaň SPŠS
Účast na Dnu otevřených dveří ve Střední průmyslové škole v Kadani. Ing. Zídek přednese přednášku o rekonstrukci církevních občanských a průmyslových staveb.
24. listopadu, Karlovy Vary
Zasedání výboru OK ČKAIT – Karlovarský kraj.

2.c Program dalších seminářů CŽV a plánovaných akcí OK ČKAIT v 2. pololetí
Nabídka vzdělávacích programů na období 2. pololetí 2014:

8.12.2014 Úvod k navrhování pasivních a nulových domů
přednášející: Ing. arch. Josef Smola,
Centrum pasivního domu, Brno

Další schůze výboru se uskuteční dne 24. listopadu 2014 od 15.00 hodin.

Zapsala: Jana Jágrová ověřil: Ing. Svatopluk Zídek

V Karlových Varech 20.10.2014

Příloha číslo 1

ZÁZNAM ZE SCHŮZKY K PŘÍPRAVĚ STAVEBNÍ KNIHY 2015

Termín: 2. 10. 2014
Místo: Dům ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2
Přítomni: Ing. Karasová, Ing. Špačková, Ing. Zídek, Ing. Janoušková
Omluven: Ing. Chuděj – mailem a telefonicky zaslal podklady
1. Upřesnění názvu: Stavební kniha 2015 Stavby a požáry
2. Harmonogram prací
Představena dne 21. 4. 2015 při stavebním veletrhu v Brně – bude upřesněno
3. Navržená témata – byla prodiskutována a upřesněna jednotlivá témata
3.1 Statistika – vývoj stavebnictví v roce 2014 – pravidelná informace – autor ČSÚ – z: Janoušková
3.2 Historický vývoj předpisů – autor: Ing. Jandáček – z: Janoušková
3.3 Právní předpisy – aktuální stav – autor: Ivana Nohová – z: Chuděj
3.4 Parkování na plyn – autor: Ing. Hošek – z: Chuděj
3.5 Vybavení staveb požárně bezpečnostním zařízením (podle druhu a velikosti stavby apod. – autor: Špačková
3.6 Nejčastější příčiny požárů – statistiky – autor: Špačková
3.7 Rekonstrukce staveb z hlediska PBS – příliš obsáhlé téma – vypuštěno
3.8 Dřevostavby a požární předpisy – Fermacel, Rigips – příliš obsáhlé téma – vypuštěno
3.9 Výtahy – autor: Ing. Hošek – z: Chuděj
3.10 Springlery – autor: Ing. Rybář – z: Chuděj
3.11 Tunely z hlediska PBS – autor: p. Bebčák – z: Chuděj
3.12 Požadavky na kabely z hlediska PO – autor: p. Bebčák – z: Chuděj
3.13 Pasivní systémy požární bezpečnosti – autor: Ing. Stanke – z: Chuděj
3.14 Obrazová příloha – předložena publikace Požáry v českých zemích – požádat vydavatele o souhlas s použitím obrázků – z. Karasová
3.15 Praktické příklady řešení – cca 4 – 5 stran
Mileta – autor: Ing. Rusek – z: Zídek, Karasová
Paříž – Siprál – autor: Kregl – z: Chuděj
4. Rozsah odborné části – cca 120 tiskových stran. Délka jednotlivých příspěvků usměrněna po předání anotací. Doplnění obrázky je vítáno.
5. Termín pro předání anotací, upřesnění obsahu a rozsahu článku: 15. 10. 2014
Termín příští schůzky: středa 29. 10. 2014 v 9,30 hod., dům ČKAIT, 5. patro

Praha, 6. 10. 2014
Ing. Šárka Janoušková

21. 10. 2014