Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 30. září 2013

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 30. září 2013

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 30.9. 2013

Program: 1. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 28. srpna 2013 + informace o jednáních
2. Rozhodnutí, doporučení + nové úkoly

1. Kontrola úkolů uložených 26. srpna + informace o jednáních

1.a. Informace

Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary
- Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj za období 1.1. – 31.8. 2013.
Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
- režie celkem 557 471,- tis. = 57 %
- odborná činnost 257 659,- tis. = 62 %
celkem režie + odborná činnost 815 130,- tis. = 59 % (rozpočet 66,66 %)

Rozpočet na rok 2013 1 385 123.- tis. = 100%

29.8. – 1.9. Eger, Maďarsko
Jednání představitelů „Malé V4“ se zúčastnili
Za OK ČKAIT KV:
- Ing. Svatopluk Zídek
- Ing. Miroslav Krössl,
- Ing. Jarmila Korbelářová
- Ing. Jaroslav Korbelář
Informace o jednání bude v časopise Z+i . + Zpravodaj OP ČSSI KV
SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ ze setkání regionálních inženýrských organizací Visegrádských zemí
v termínu 29. srpna – 1. září 2013

1. Účastníci jednání si připomenuli, že spolupráce mezi regionálními inženýrskými organizacemi zemí V4 začala před 15 lety (v roce 1998) podpisem dohody o spolupráce mezi Inženýrskou Komorou župy B-A-Z a Východoslovenským regionem SKSI .
2. Regionální organizace V4 považují za důležité propojení dopravních koridorů mezi Žilinou a Budapeští, označených v EU jako VI. a V/C. Navrhují, aby vyhodnocení variant řešení bylo provedeno inženýrskými organizacemi V4 v rámci grantu Visegrádského fondu.
3. Regionální organizace V4 doporučují, aby za účelem zlepšení vzájemných kontaktů obyvatelů příhraničních zón byly vybudovány kromě několika silničních mostů i mosty s nízkou nosností.
4. O záležitostech formulovaných v bodech 2 a 3 budou regionální organizace V4 informovat své parlamentní poslance a celostátní inženýrské organizace s doporučením, aby je se svou podporou postoupili odpovědným vládním organizacím.
5. Účastníci tohoto setkání podporují uspořádání Středoevropského setkání inženýrů v Szegedu v roce 2014, s možnou účastí delegátů regionálních organizací.
6. Účastnící setkání se shodli, že svá setkání budou i nadále pořádat s rotací v jednotlivých zemích, se stejným počtem delegátů z každé země (8 osob), nezávisle na počtu spolupracujících inženýrských organizaci dané země.
7. Příští setkání regionální V4 organizuje česká strana v Ostravě, organizátorem setkání v roce 2015 bude Slovensko, v roce 2016 Polsko a v roce 2017 Maďarsko.
8. Při příležitostí 150. výročí založení první české inženýrské organizace bude uspořádána v říjnu roku 2015 mezinárodní konference s pracovním názvem „Spolupráce sousedních zemí při hospodaření s vodou a ochraně před povodněmi”. Spolupracující organizace podporují návrh, aby tato akce proběhla v rámci programu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015.
9. Spolupracující inženýrské organizace navrhují, aby mezi témata setkání V4 v Luhačovicích organizátor zahrnul i problematiku vydání II. dílu knihy „Inženýrské stavby zemí V4”.

Inženýrská komora župy B-A-Z Holló Csaba
Východoslovenský region SKSI Ján Petržala
Trnavský region SKSI František Lužica
Oblastní komora ČKAIT Karlovy Vary Svatopluk Zídek
Oblastní komora ČKAIT Ostrava Svatopluk Bijok
Malopolský region PZITB Stanislaw Karczmarczyk
Malopolský region PIIB Maciej Gruszynski

Eger, 31. srpna 2013

3.9. Děčín
Slavnostní předání ocenění účastníkovi soutěže Středních průmyslových škol z Děčína, který se nemohl zúčastnit slavnostního předání cen vítězům soutěže (povodně), proběhlo za účasti:
- Ing. Petr Kuneš, CSc.
- Jana Jágrová
- Ing. Svatopluk Zídek
a ředitelky SPŠ + třídní profesorky.
Informace odeslána do Z+i 4/2013. + bude uveřejněna ve Zpravodaji OP ČSSI
5.-7. 9. Olomouc
Slavnostní zahájení Dnů evropské kultury (EHD), V průběhu zahájení představil Dr. Fragner veřejnosti novou publikaci Industriální topografie – Olomoucký kraj.
Informace bude uveřejněna v Z+i 4/2013.
10.9. Praha, Čelákovice
Zasedání Vědecké rady Národního technického muzea za účasti Ing. Křečka a Ing. Zídka. Projednána účast ČKAIT na přípravě interaktivní expozice Statika v Centru stavitelského dědictví NTM v Plasích.
10.-11.9. Ostrava + Hradec nad Moravicí.
Závěrečné čtení PROFESIS 2013
16.9. Karlovy Vary
Kontrola deníků autorizovaných osob – pozváno 20 členů OK ČKAIT, 5 osob z pozvaných se omluvilo – budou pozváni na další termín kontroly deníků AO.
16.9. Praha
Řádné zasedání redakční rady časopisu Stavebnictví
18.9. Brno
Rádné zasedání redakční rady časopisu Z+i.
19.9. Praha - ČKAIT
Jednání představenstva ČKAIT
23.9. Praha AIP
Řádné zasedání vedení AIP
26.-28.9, Sofia
Oslava 10. výročí založení Bulharské inženýrské komory (KIIP)
30.9. Karlovy Vary
Zasedání výboru Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj

2a. Rozhodnutí a doporučení
1. Výbor Oblasti ČKAIT KV projednal, doplnil a schválil návrh dopisu týkajícího se případného zrušení SPŠ Loket. Text dopisu připojujeme v plném znění:
Vážená paní
Ing. Bc. Dana Krulišová
ředitelka školy
Střední průmyslová škola
T. G. Masaryka 3
357 33 Loket
V Karlových Varech 30. září 2013

Stanovisko výboru Oblasti ČKAIT Karlovarského kraje ke zrušení SPŠS Loket
Vážená paní ředitelko,
zasílám Vám následující stanovisko výboru Oblasti ČKAIT Karlovarského kraje k další existenci Střední průmyslové školy v Lokti, projednané výborem na jeho řádném zasedání dne 30.září 2013:

Střední průmyslová škola, která byla založena roku 1954, vychovala za svou téměř šedesátiletou činnost řadu odborníků v řadě stavebních oborů. Absolventi SPŠS v Lokti, se kterými máme možnost se v praxi dlouhodobě setkávat, dělají škole dobré jméno a pokračují v rodinné tradici i tím, že v Lokti nechávají studovat své děti. Odborníci, kteří dnes pracují ve stavebních firmách, nedají dopustit na školu, kde studovali a stávají se sociálními partnery i sponzory své „mateřské“ školy.
Střední průmyslová škola vzdělává studenty ve stavebních oborech různého zaměření. Zabývá se nejen na klasickými obory zaměřenými na pozemní stavby, ale její místo je také v různých specializovaných stavebních oborech, například obor technická zařízení budov, který má budoucnost právě s ohledem na své ekonomické a ekologické zaměření. Je nám známa úzká spolupráce školy s katastrálním úřadem, kdy si pracovníci úřadu dálkově doplňovali vzdělání v oblasti geodézie. Škola aktuálně reaguje na nedostatek stavebních odborníků v oblasti posuzování historických památek a v tomto školním roce zavedla, jako jediná v kraji, nový stavební obor, stavební obnova. Svou úlohu zde hraje nezastupitelné umístění školy v historickém jádru města a také její spolupráce formou exkurzí a přednášek s Národním památkovým ústavem v Lokti a Hradem Loket.
Jednotlivé obory se při vzdělávání vzájemně prolínají a doplňují a z těchto důvodů by nebylo vhodné je štěpit do několika škol. Řada absolventů po ukončení střední školy pokračuje studiem na vysokých školách se zaměřením na stavebnictví a architekturu.
Škola, která je středního rozsahu, je zaměřena na individuální přístup ke studentům, pomáhá při přechodu dítěte ze základní školy na střední školu, při možných studijních problémech úzce spolupracuje s pedagogicko - psychologickými poradnami a také pracuje se žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Zrušením SPŠ Loket by došlo nejen k likvidaci tradiční a velmi kvalitní technicky zaměřené střední školy, v podstatě poslední školy svého druhu v Karlovarském kraji, ale její zrušení by poškodilo nejen žáky a zaměstnance školy, ale i ostatní občany města Lokte.
Z výše uvedených důvodů prosím o opakované přehodnocení návrhu na zrušení SPŠ Loket a tuto školu doporučujeme i do budoucna zachovat jako samostatný subjekt poskytující specializované střední technické vzdělávání ve stavebních oborech v rámci Karlovarského kraje.

Za výbor Oblasti České komory autorizovaných inženýrů a techniků Karlovarského kraje
Ing. Svatopluk Zídek předseda
2. Výbor vyslechl informaci o zájmu kolegů z Bulharské inženýrské komory – město Sofia (KIPP region Sofia) uzavřít smlouvu o spolupráci mezi regionální kanceláří KIIP Sofia a OK ČKAIT Karlovy Vary. Informaci výbor vzal na vědomí a doporučuje její uzavření. Předsedovi Oblasti ukládá projednat v představenstvu ČKAIT tento návrh.

2b.Nové úkoly:
3.-6.10. Luhačovice
20. zasedání představitelů inženýrských organizací zemí V4 – účast Ing. Zídek
7.-9.10.Vysoké Tatry, Stará Lesná
15. konference Zakládání staveb, pořádá SKSI – účast Ing. Rusek (HK) Ing. Zídek (KV)
8.10. Karlovy Vary
Seminář celoživotního vzdělávání - Lepení obkladů a dlažeb, normy, vady, balkonové systémy a aplikace nivelačních hmot Ing. Martin Býček.
10.-11.10. Kadaň
Konference Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Ing. Zídek přednáška 15 let činnosti Kolegia pro technické památky ČKAIT & ČSSI.
17.10. Lipsko
Slavnostní zasedání u příležitosti 20. Výročí založená Saské inženýrské komory. Účast Ing. Špalek (Plzeň) Ing. Zídek (KV).
21.10. Praha ČKAIT
Řádné zasedání redakční rady časopisu Stavebnictví.
23.10. Karlovy Vary
Seminář celoživotního vzdělávání - Veřejná zakázka na stavební práce pro dodavatele, Mgr. David Dvořák, LL.M., MT Legal
25.10. Karlovy Vary Řádné zasedání výboru Oblasti ČKAIT KV kraje.

Jednání Ing. Zídka v měsíci říjen 2013
3.-6.10. Luhačovice
20. zasedání představitelů inženýrských organizací zemí V4 – účast Ing. Zídek
7.-9.10.Vysoké Tatry, Stará Lesná
15. konference Zakládání staveb, pořádá SKSI – účast Ing. Rusek (HK) Ing. Zídek (KV)
10.-11.10. Kadaň
Konference Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Ing. Zídek přednáška 15 let činnosti Kolegia pro technické památky ČKAIT & ČSSI.
14.10. Praha
Jednání výboru „Industriální stopy“
17.10. Lipsko
Slavnostní zasedání u příležitosti 20. Výročí založená Saské inženýrské komory. Účast Ing. Špalek (Plzeň) Ing. Zídek (KV).
21.10. Praha ČKAIT
Řádné zasedání redakční rady časopisu Stavebnictví.

02. 10. 2013