Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o jednání výboru OK ČKAIT Karlovy Vary konaném dne 29.března 2005

Informace o jednání výboru OK ČKAIT Karlovy Vary konaném dne 29.března 2005

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 29. března 2005 Kontrola zápisu z jednání výboru dne 21.2.2005 1. Všechny uložené úkoly byly splněny. Informace o jednání Shromáždění delegátů ČKAIT 19.3.2005: 1. Průběh jednání Shromáždění delegátů ČKAIT krátce zhodnotili p. Ing. Rychtář a Ing. Zídek. Ocenili dobrou přípravu, operativní řízení a plodnou diskuzi na závěr jednání.. Opakované + nové úkoly: 1. Byl navržen nový termín Setkání „malé V 4“ na Mariánské na 1.- 4.9.2005, na organizaci této akce i nadále spolupracují Ing. Zídek, Ing. Baxa, Ing. Pospíšil. Podrobné zajištění bude probíhat až po závazném odsouhlasení kolegů ze zemí V4. Tématem setkání bude „Promítnutí nových (od.1.2.2006 závazných) směrnic EU o veřejných zakázkách do národních zákonných úprav zemí V 4“. 2. Program celoživotního vzdělávání členů ČKAIT - 5. dubna 2005 „Zákon o veřejné zakázce po malé a před velkou novelou“, přednáší Ing. Radek Havlan, KÚ Karlovarského kraje (seminář zajišťuje Regionální stavební sdružení - Ing. Vlášková) - 11. května 2005 „Stavební zákon – aktuální změny“ – přednáší JUDr. Zdenka Vobrátilová, MMR (zajišťuje OK ČKAIT - Ing. Zídek) - 7. června 2005 „Požární bezpečnost staveb podle aktuálních technických specifikací“ (seminář zajišťuje OP ČSSI Karlovy Vary – Ing. Bohumír Baxa) 3. Byl stanoven další termín kontroly deníků autorizovaných osob na 16.5.2005. Paní Jágrová zajistí pozvání 15ti osob podle stanoveného klíče (+ 33 přičtených k autorizačnímu číslu posledně zvaných osob). 4. Ing. Zídek požádal přítomné členy výboru o trvalé sledování 2. ročníku soutěže „Cena inženýrské komory“. Ing. Rychtář zjistí možnost přihlášky po konzultaci s Ing. Froňkem. 5. Ing. Pospíšilovi byl uložen úkol přihlásit vhodnou stavbu SSŽ do soutěže „Dopravní stavba roku 2005“. 6. Všem členům výboru (včetně náhradníků) byl uložen úkol navrhnou OK ČKAIT Karlovy Vary alespoň 2 témata, která by měla být zařazena do programu CŽV na 2. pololetí 2005. Jedná se o termíny 09 – 12/2005 tj. 4 semináře. 7. Ing. Zídek nabídl členům výboru možnost účasti na slavnostním koncertu 12.4.2005 v 19 hodin v Betlémské kapli, pořádaném Stavební fakultou ČVUT za podpory firem SSŽ, SKANSKA a METROSTAV. Vstupenky zajistí zájemcům Ing.Zídek. Informace: 1. Ing. Zídek informoval o tom, že všichni kandidáti, navržení do představenstva ČKAIT, stavovského soudu a dozorčí rady, s jejichž jmény byli seznámeni na minulé schůzi výboru oblasti, byli sjezdem do svých funkcí zvoleni. 2. Průvodce zadáváním veřejných zakázek zpracovaný pro členy ČKAIT v garanci Ing.Zídka byl vydán a je přiložen k zpravodaji Z+i jako samostatná příloha. 3. Ing. Zídek informoval o průběhu příprav a uzavření návrhu programu 10.Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary 2005. Účastníky přijme v předvečer hejtman KV kraje, který také konferenci zahájí. 4. V rámci příprav podzimního veletrhu FOR ARCH Praha bude uspořádána doprovodná akce „Skleněné fasády – evropské zkušenosti“ – předpokládaný termín přednášky je 21.9.2005 na výstavišti v Praze – Letňanech, případně v sídle ABF v Praze na Václavském náměstí. 5. Ing. Zídek podal informaci o přípravy OUVERTURY BVV na Výstavišti v Brně dne 18. dubna 2005 v 19.00 hodin. Téma „Meziválečná průmyslová architektura“. 6. Informace o programu RLZ a o podání žádosti – projekt „Příprava k autorizacím ČKAIT“ dne 31.3. 2005. 7. Návštěva vysokoškoláků z Würzburgu (Bavorská inženýrská komora) se uskuteční ve dnech 7. – 9. dubna 2005 v Karlových Varech. 8. Ing.Zídek podal rámcovou informaci o přípravě sjezdu ČSSI v Brně dne 9.4.2005 . 9. Byla podána informace o průběhu konference o rekonstrukci panelových objektů na veletrhu ECO CITY dne 11.3.2005 v Praze – Letňanech, organizačním garantem konference - ČSSI & ČKAIT. 10. Je připravován seminář „Nízkoenergetický dům“ ve spolupráci OK ČKAIT KV, ABF a ČEA (Česká energetická agentura) dne 23. května v hotelu THERMAL v Karlových Varech. 11. Příprava 3. bienále technických památek vrcholí - stanoven program i termín 19.-24.září 2005. 12. Informace o přípravě setkání „Velké V 4 v Liberci 6. – 9. října 2005, garantem setkání OP ČSSI + OK ČKAIT Liberec. 13. Připomínka semináře WTA-CZ „Nové trendy v sanaci železobetonu dne 5.4.2005 v Brně, Termín další schůze výboru OK ČKAIT KV – 25.4.2005 Zapsala: Jana Jágrová Karlovy Vary 4.4.2005
06. 04. 2005