Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o jednání výboru OK ČKAIT Karlovy Vary ze dne 13.02.2006

Informace o jednání výboru OK ČKAIT Karlovy Vary ze dne 13.02.2006

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 13. února 2006 Kontrola zápisu z 9. ledna 2006 Všechny uložené úkoly byly splněny. - semináře, pořádaného v rámci celoživotního vzdělávání členů ČKAIT dne 19. ledna 2006, na téma „Progresivní betonové konstrukce“, se zúčastnilo celkem 48 osob, z toho 42 členů ČKAIT. - semináře „Finance a daně autorizovaných osob 2005/2006“, který se uskutečnil 2.2.2006, se zúčastnilo cekem 51 osob (50 členů ČKAIT) - Valná hromada OK ČKAIT Karlovy Vary byla hodnocena pozitivně jak účastníky tak i přítomnými hosty. Na valné hromadě bylo přítomno celkem 122 účastníků – 98 členů OK ČKAIT Karlovy Vary, 19 hostů a 4 novináři. Opakované + nové úkoly 1. V rámci příprav 11. „Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary 2006“ byla vytvořena tzv. Vědecká rada konference, která se sejde poprvé 17.3.2006 v Praze ke koordinaci příprav této akce – garantem zajištění tohoto úkolu je Ing. Zídek. 2. Trvá i nadále úkol získávat zaměstnavatele pro „asistenty ČKAIT“. V současné době se přihlásil 2. zaměstnavatel – firma METROSTAV a.s. 3. V nejbližší době budou uspořádány 2 semináře pro členy ČKAIT, ČSSI a RSS - 7.3.2006 „Logistika a její uplatnění ve stavebnictví“, přednáší Doc.Ing. A.Klosová z firmy Poradenství/Consultancy TiS Praha s.r.o. - 4.4.2006 „Bezvýkopové technologie pro obnovu a novou výstavbu inženýrských sítí“, přednáší Doc. Ing. Petr, Šrytr, CSc. z České společnosti pro bezvýkopové technologie, Praha (jinak FS ČVUT Praha) 4. 23. – 25.2.2006 se uskuteční tisková konference k vystaveným souborů 3 výstav premiérově prezentovaných na 3. bienále technických památek vše v rámci mezinárodní výstavy cestovního ruchu WORLD HOLIDAY na výstavišti v Holešovicích – účast na tiskovce přislíbili dr.Fragner (VCPD ČVUT v Praze), prof.Šenberger, prof.Urlich (oba ČVUT) a Ing.Zídek . 5. Pozvánka hejtmana KV kraje dr. Pavla na pracovní oběd za účasti předsedy Senátu Dr.Sobotky. 6. Ing. Zídek zajistí přípravu podkladů pro jednání s vedoucími stavebních úřadů prostřednictvím Krajského úřadu Karlovarského kraje – předpokládaný termín rozhraní květen - červen 2006. 7. Na jednání výboru byl přítomnými členy nominován za OK ČKAIT Karlovy Vary dopisovatelem pro Z+i Ing. Václav Nedvěd. Ing.Zídek oznámí tuto nominaci do redakce Z+i. 8. Na den 27. března t.r. bude pozváno dalších 15 členů OK ČKAIT Karlovy Vary ke kontrole deníků autorizovaných osob. Byl stanoven klíč pro losování pozvaných osob – bude připočteno 71 k číslu autorizovaných osob posledně pozvaných ke kontrole. Informace o jednání představenstva ČKAIT 9.2.2006 1. Jedná se o vydávání nového společného časopisu ČKAIT, SPS a ČSSI – 1. kolo výběru proběhne 3.4.2006 ze kterého postoupí 3 zájemci k závěrečnému jednání. 2. V současné době je registrováno u ČKAIT 24.041 autorizovaných osob, u OK ČKAIT Karlovy Vary je to 775 členů. 3. V souvislosti se zajištěním snadnějšího – finančně dostupnějšího přístupu k normám ČSN byla vytvořena pracovní skupina ve složení Ing. Blažek, Ing. Hnízdil a Ing. Zídek pro další jednání s ČNI o technice zpřístupnění stavebních norem na internetu prostřednictvím přístupového klíče. 4. Ing. Mach zhodnotil průběh valných hromad v jednotlivých oblastech nebyli jsmme předmětem kritiky – pochvaly se obecně nekonaly. 5. Bylo diskutováno bez výsledku o vymezení rozsahu působnosti autorizovaných inženýrů v oboru městské inženýrství pro další obory (voda, doprava). Bude dořešeno na nejbližším představenstvu v dubnu 06. 6. Cena ČKAIT za rok 2005 – byly přihlášeny pouze 2 práce, bylo rozhodnuto, že přihlášeným bude navrhnuto aby své přihlášky převedli do soutěže roku 2006. 7. Jednáno o stavebním zákonu – aktuální informace návrh zákona s připomínkami Senátu je k závěrečnému projednání v Poslanecké sněmovně. Předpokládá se jeho bezproblémové schválení nadpoloviční většinou přítomných poslanců. Informace – různé 1 Nabídka k účasti na výroční konferenci „Nízkoenergetické a nízkonákladové stavění“, která se bude konat 7. – 8. března 2006 v konferenčním sále Hotelu Don Giovanni v Praze. Aktuální informace k této akci jsou k dispozici na www.abf.cz/nenns. 2 Ve dnech 31.5. – 2.6.2006 se v Praze uskuteční 6. mezinárodní sympozium „STEEL BRIDGES 2006 – Ocelové mosty 2006“, podrobnější informace v OK. 3 Slovenská komora stavebných inžinierov bude pořádat 13. setkání delegací inženýrských organizací zemí V 4 začátkem října t.r. v Topolčiankách. Při této příležitosti navrhují slovenští kolegové uskutečnit odbornou mezinárodní konference “Obnova uživatelských a energetických vlastností budov“ , která se bude zabývat současným stavem budov, stavěných hromadně ve 2. polovině 20. století. 4 Česká silniční společnost, odborná sekce č. 12 pro zemní práce, odvodnění a spodní stavbu pořádá ve čtvrtek 2. března 2006 v Kongresovém centrum hotelu OLŠANKA, Olšanské náměstí, Praha 3 – Žižkov seminář „ZEMNÍ PRÁCE – KVALITA PŘI NÁVRU A REALIZACI“ (výklad současných předpisů a prezentace zkušeností ze staveb). Termín další schůze: 27.3.2006 v 15.00 hodin Zapsala: Jana Jágrová
11. 03. 2006