Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o jednání výboru OK ČKAIT K.Vary dne 29.5.2006

Informace o jednání výboru OK ČKAIT K.Vary dne 29.5.2006

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 29. května 2006 Kontrola zápisu z 27. března 2006 Všechny termínované uložené úkoly byly splněny. Opakované + nové úkoly 1. Budou rozeslány pozvánky na 11. Mezinárodní konferenci Městské inženýrství Karlovy Vary 2006 na téma “Železnice a město“, která se uskuteční 16.6.2006. Zajistí Ing. Lodr ve spolupráci s OK ČKAIT Karlovy Vary. 2. V 1. pololetí bude uspořádán poslední seminář pro členy ČKAIT, ČSSI a RSS - 5.6.2006 „Sanace objektů z hlediska vlhkosti“, Původně měl přednášet Ing. Jiří Kočí, ředitel ISOTEC s.r.o., Teplice, protože se však omluvil, Ing. Baxa zajistil jako přednášejícího p. Ing. Michaela Balíka, CSc. - byla vypracována a rozeslána nabídka seminářů na 2. pololetí 2006 3. Z důvodu operativnějšího využití dat ČKAIT byl vytvořen nový program KOMORA 2006. V Praze proběhlo dne 10.5.2006 školení všech pracovnic oblastních kanceláří ČKAIT. 4. Ing. Vladimír Blažek, CSc. vypracoval nová Ekonomická pravidla ČJAIT, platná pro léta 2006-2007. 5. Ing. Václav Nedvěd zajistil článek a fotografie o využití a přestavbě bývalého kláštera v Ostrově pro časopis Stavební listy. 6. Na základě nabídky projevili zájem o účast ve zkušebním programu pro zpřístupnění norem ČSN tito zájemci: Ing. Martin Flek, Ing. Petr Hampl, Ing. Olga Havlíková, Jaroslav Kučera, Ing. Luděk Oberhofner, Ing. Pavel Pospíšil, Ing. Stanislav Potůček, Ing. Jan Procházka, Ing. Martin Šafařík, Ing. Vratislav Šteiner, Ing. Stanislav Vonka. Zkušebního programu se zúčastní také OK ČKAIT Karlovy Vary. 7. Dohodnout ve spolupráci ing.Šikolovou nový termín školení pracovníků stavebních úřadů na Krajském úřadu. 8. Termín jednání malé V 4 31.8. – 3.9.2006 – Ing. Rychtář byl pověřen zjistit, zda se jednání zúčastní také ředitel SSŽ. Za ČSSI zajistí účast Ing. Petr Kuneš, CSc. 9. Uzavřít jednání s Úřadem práce Karlovy Vary v souvislosti s ukončením programu ESF. 10. 100 let pražské kanalizace – oslavy výročí vzniku novodobého kanalizačního systému pro Prahu 28.6. – 1.7.2006 v Ekotechnickém museu Praha. Za účasti delegací inženýrských organizací zemí V4. Informace o jednání představenstva ČKAIT dne 4.5.2006 1. V souvislosti se zajištěním snadnějšího – finančně dostupnějšího přístupu k normám ČSN byla v ČKAIT pracuje i nadále skupina ve složení Ing. Blažek, Ing. Hnízdil a Ing. Zídek pro další jednání s ČNI o technice zpřístupnění stavebních norem na internetu prostřednictvím přístupového klíče a jeho distribuci. 2. Ing. Rusek informoval o stavu projednání vymezení rozsahu působnosti autorizovaných inženýrů v oboru městské inženýrství pro další obory (voda, doprava). Bude dořešeno na příštím jednání představenstva – Ing. Rusek připraví návrh. 3. Cena ČKAIT za rok 2005 – byly přihlášeny pouze 2 práce, bylo rozhodnuto, že tyto přihlášky budou automaticky převedeny do soutěže roku 2006. Termín uzávěrky přihlášek byl stanoven na 30.11.2006. 4. Autorizovaní inspektoři – ve stadiu závěrečných úprav je příprava návrhu prováděcí vyhlášky, na které pracuje SIA. 5. Příští reprezentační ples stavbařů na Žofíně bude pořádán v režii OK ČKAIT Praha. Informace – různé 1. Ing. Zídek se na pozvání Ing. arch. Vladimíra Husáka zúčastnil semináře „Stopy industriálního dedičstva na Slovensku“, který se konal ve dnech 24. – 25.5.2006. Přednesl příspěvek na téma „Výsledky dlouhodobé činnosti Kolegia pro technické památky ČKAIT a ČSSI a jeho vliv na integraci činností vládních i nevládních institucí v oboru Industriálního dědictví v České republice. 2. V prodeji publikací Informačního centra ČKAIT Praha s.r.o. za hotové se naše oblastní kancelář umístila na 5. místě. 3. Program III. běhu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT pro léta 2007 – 2009 – byl zpracován 1. návrh. Je navrhováno, že každá autorizovaná osoba bude mít možnost zvolit si svobodně způsob vzdělávání – účastí v kreditním programu CŽV ČKAIT nebo individuální formou celoživotního vzdělávání. Způsob vzdělávání nahlásí každá autorizovaná osoba do 30.6.2007 oblastní kanceláři ČKAIT podle místa registrace. Na ty osoby, které se nepřihlásí, bude pohlíženo jako na osoby, které se v plném rozsahu 3. běhu nezúčastní. Způsob vzdělávání je možné během cyklu samozřejmě měnit, na tyto osoby bude pohlíženo jako na osoby, které se účastní 3. běhu CŽV jen částečně. 4. Slovenská komora stavebných inžinierov podala ČKAIT Praha zprávu o faktickém pozastavení účinnosti „Smlouvy mezi ČKAIT a SKS o vzájemném uznávání odborné způsobilosti“. Komise ČKAIT pro vzájemné uznávání oprávnění k výkonu vybraných činnosti ve výstavbě mezi ČKAIT a SKSI bude transformována na „Komisi ČKAIT pro uznávání profesní kvalifikace občanů členských států EU“. Zapsala: Jana Jágrová
09. 07. 2006