Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary o jednání výboru dne 1. září 2008

Informace oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary o jednání výboru dne 1. září 2008

Informace oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary o jednání výboru dne 1. září 2008 Kontrola zápisu z 30. června 2008 1/ - Ing.Zídek informoval o účasti delegace OK ČKAIT a OP ČSSI na setkání Regionální V4 v Maďarsku – Sárospatak. Delegaci OK ČKAIT tvořili : Ing.Zídek Ing.Pospíšil, Ing.Kaska a Ing.Havlan, delegaci OP ČSSI Ing.Baxa, Ing.Krössl, Ing.Černý a Ing.Baum. Zídek poděkoval účastníkům za jejich čas, který věnovali jednání i za dárky, které zajistili pro jednotlivé delegace zemí V4 z Krakova, Miskolci a Košic. Tématem bylo zkvalitnění silniční a železniční dopravy po zavedení Shengenské dohody i v zemích V4. Zvláštní poděkování patří řidičům Ing.Kaskovi a Ing.Pospíšilovi, kteří během 4 dnů absolvovali bezpečně 2 x trasu dlouhou 930 km.. 2/ - Ing.Potůček aktualizoval informace na webových stránkách OK ČKAIT KV. Ing.Zídek prověří zda budou doplněny i o tyto informace (po návratu Ing.Potůčka z dovolené). 3/ - Všechny další uložené úkoly s termínem do 31.8.2008 byly splněny. Informace Ing. Zídek informoval - o některých bodech z programu jednání představenstva dne 18.září. - o nejbližších termínech celoživotního vzdělávání na 2. pololetí jsou jimi : 15. září - Bezpečnost práce v českém stavebnictví (Dr.Sklenář) 14. října - Stavební zákon – negativní dopady do praxe 11. listopadu - Eurokódy EC 2 . betonové konstrukce (prof.Procházka), EC 5 dřevěné konstrukce (doc.Kuklík) 25. listopadu - Využití energie z obnovitelných zdrojů – zásady projektování (Marek Bezouška). Pozvánky na seminář dne 15. září byly zájemcům rozeslány dne 25.8.2008. - o jednání na Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví dne 2.7.2008 a o programu plánovaného setkání dne 8.9..2008 - o předání ceny „Tvůrčí počin v oboru stavebnictví – cena dr.Štěpána Ješe“ Libereckého kraje v České Lípě dne 15.8.2008, kterého se osobně účastnil - o složení delegace na setkání „Na hranici“ se slovenskými kolegy ve dnech 26.-27. září 2008 – z KV se účastní pouze Ing.Zídek a bude o setkání informovat na příštím jednání výboru. - O prodeji publikací v jednotlivých OP ČKAIT (OK KV se umístila na 5.místě mezi 13 kancelářemi) - O volné vstupenky na veletrh FOR ARCH, které nám nabídl pro členy ČKAIT, ČSSI a SPS se přihlásilo celkem 113 zájemců. Objednání i distribuci zajišťuje OK ČKAIT. - Informoval o postupu zahraničního zájemce o výkon autorizované činnosti v případě zamítnutí komisí ČKAIT (zkouška způsobilosti nebo dvouleté adaptační období s garancí člena ČKAIT) - Informoval o znění společného vyhlášení Inženýrské komory regionálních poboček V4 ze dne 28.-30.srpna v Sárospataku, kde byla konstatována užitečnost spolupráce regionálních organizací zemí V 4 jak z pohledu odbornosti, tak i s ohledem na vytvoření vynikajících kolegiálních vztahů i poznání zajímavostí jednotlivých vzdálených regionů, zhodnotili význam otevření hranic po vstupu do Shengenského prostoru pro výrazné zlepšení silniční i železniční dopravy, přislíbili voleným orgánům odbornou pomoc při obnovení některých zrušených železničních spojení a obnovení silničních hraničních přechodů k tomu budou vyzývat i orgány státní správy, - Maďarští kolegové navrhli uspořádání mezinárodní konference na téma „Společné příhraniční inženýrské projekty“ v prvé polovině roku 2009, rozhodli se pokračovat na přípravách společného „betonového slovníku“ a dohodli se, že příští setkání v roce 2009 se uskuteční v režii PIIB Krakov a v roce 2010 v režii OK ČKAIT Karlovy Vary. - Společné prohlášení stvrdili podpisy dr.inž.Rawicki (PIIB), Ing.Ján Petržalka (SKSI), Ing.Holló Csaba (MMK) a Ing.Svatopluk Zídek (ČKAIT). Nové úkoly 1/ Ing.Zídek zopakoval složení delegace na zasedání Velké V4 v Szegédu ve dnech 9.-11. října : ČKAIT: Ing.Křeček, předseda, Doc.Ing. Materna MBA 1.místopředseda, Ing.Plíčka,CSc. místopředseda, Ing.Pater, místopředseda ČSSI : Ing.Zídek, prezident, Ing. Štěpán, viceprezident, Ing.Hladík, člen prezidia, Ing.Rusek, člen prezidia, Ing.Kujal, předseda odb.společnosti vodohospodářské ČSSI (bude přednášejícím na konferenci „Město a jeho řeka“). 2/ Delegace OK ČKAIT na Inženýrský den 13.listopadu bude složena následovně : - Ing.Potůček - Ing.Nedvěd - Ing.Pospíšil - PaeDr.Hrdina OP ČSSI – pro informaci - Ing. Baxa - Milan Štěpánek, aut.stav. Paní Jágrová s týdenním předstihem prověří zda všech 6 delegátů se bude moci sjezdu účastnit. V případě, že tomu tak nebude stanoví Ing.Zídek, kdo z náhradníků se jednání účastní 3/ Dny stavitelství a architektury. Do Senátu byl delegován za OK ČSSI jako VIP ředitel SSŽ oblasti Čechy západ pan Jaromír Pešek.Do Betlémské kaple : PaedDr. Zdeněk Hrdina, Ing. Potůček, Ing. Pospíšil. Paní Jágrová i tomto případě s týdenním předstihem prověří, zda všech 6 delegátů se bude moci sjezdu účastnit. V případě, že tomu tak nebude, stanoví Ing.Zídek, kdo z náhradníků se jednání účastní. 4/ Opakovaný úkol pro Ing.Zídka. (z důvodu na straně pracovníků KÚ KV kraje nebylo možno dosud zajistit). Ing.Zídek zajistí vhodnou formu proškolení o systému CD PROFESIS + bude informovat o příručce pro stavebníky pracovníky stavebních úřadů Karlovarského kraje a zajistí předání materiálů jednotlivým zástupcům stavebních úřadů poté, kdy bude stanoveno KÚ Karlovarského kraje datum setkání na KÚ. 5/ Uložen úkol vytipovat vhodné projekty pro soutěž „Cena inženýrské komory“ – náměty sdělit telefonicky nebo el. poštou spolu se jmény a telef. čísly Ing.Zídkovi kdykoli nebo na příštím jednání výboru OK dne 6. října. - uzávěrka přihlášek je 30.11.2008. 6/ Opakovaně uloženo všem členům výboru vytipovat nové mladé členy ČKAIT jako kandidáty do výboru oblasti pro volby v roce 2009. Novým kandidátem výboru by se mohl stát Ing. Odvody, s jehož návrhy na zlepšení činnosti ČKAIT Ing.Zídek účastníky jednání seznámil s tím, že jej pozval na příští jednání výboru. 7/ Ing.Nedvěd byl pověřen jako garant DSA za OK ČKAIT Karlovy Vary konkrétním úkolem prověřit přihlášky jednotlivých škol a případně připomenout ředitelům škol tuto možnost. Tisková konference s tématem DSA v Karlovarském kraji se uskuteční na pozvánky dne 7. října – účastní se jí spolu s garantem Ing.Nedvědem rovněž Ing. Rychtář + Ing.Zídek 8/ Ing.Nedvěd připraví jako krajský dopisovatel do Z+i d čísla/2008 informaci o pokračování rekonstrukce a dostavbě letiště Karlovy Vary – zvlášť se zaměřením na novou odbavovací halu. 9/ Paní Jágrová pozve 15 členů OK ke kontrole deníku autorizované osoby na den 6.října 2008 (pro volbu kontrolovaných bylo určeno číslo - 21). 10/ Ing.Baxa byl pověřen řízením semináře celoživotního vzdělávání dne 15. září (koordinátor bezpečnosti práce). Další schůze výboru se uskuteční v pondělí dne 6.října 2008 od 15.00 hodin v kanceláři ČKAIT Karlovy Vary. Karlovy Vary 2.9.2008
07. 09. 2008